< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Установчі документи господарських товариств

Для ведення господарської діяльності та регламентації основних принципів і форм корпоративного управління в товариствах необхідною умовою є розроблення установчих документів. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство - засновницького договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.

Засновники (засновник) та учасники (учасник) товариства можуть самостійно змінювати установчий документ. Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Вимоги до змісту установчих документів:

 • - у статуті товариства вказуються:
 • - найменування юридичної особи;
 • - органи управління товариством, їхня компетенція, порядок прийняття ними рішень;
 • - порядок вступу до товариства та вихід з нього;
 • - в установчому договорі товариства визначаються:
 • - зобов'язання учасників створити товариство;
 • - порядок їхньої спільної діяльності щодо його створення;
 • - умови передачі товариству майна учасників.

Засновники та учасники господарських товариств

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Підприємства, установи та організації, які стали учасниками товариства, не ліквідуються як юридичні особи.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Господарське товариство (за винятком повного і командитного товариств) може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Учасники товариства мають право:

 • 1. Брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
 • 2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди).
 • 3. Вийти в установленому порядку з товариства.
 • 4. Одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.
 • 5. Здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

Слід зазначити, що права учасників товариств реалізовуються не завжди однаково. Товариства з невеликою кількістю учасників мають більш "прозорі" для усіх учасників умови функціонування, в той час, як в товариствах з великою кількістю учасників досягти такого ефекту проблематично.

Учасники товариства зобов'язані:

 • 1. Дотримуватись установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства.
 • 2. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами.
 • 3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
 • 4. Нести інші зобов'язання, у випадках передбачених законодавством України та установчими документами товариства.
 • 5. Щодо організаційно-правової бази в Україні, то слід зазначити, що деякі обов'язки учасників товариств (особливо щодо дотримання установчих та внутрішньокорпоративних документів, нерозголошення таємниці та ін.) мають дещо декларативний характер, оскільки практично ніде не визначено санкції за їх невиконання. Іноді такі санкції вписуються в установчі документи, але вони можуть діяти тільки за умови їх відповідності чинному законодавству. Більш чітко прописані лише санкції щодо майнової участі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >