< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економіка і туризм

Економічними факторами, які позитивно впливають на туризм, є зростання реального доходу, рівномірний розподіл доходів, стабільний курс валют, вигідна кон'юнктурна ситуація тощо. Негативно впливають на туризм економічні кризові явища, зниження темпів розвитку промисловості, нестабільна ситуація на валютному ринку, несприятливі конкурентні умови. Основні економічні функції туризму: виробничо-обслуговуюча, забезпечення зайнятості населення, накопичення доходу, зменшення територіальних відмінностей розвитку, гармонізація платіжного балансу.

Екологія і туризм

Туризм, як і будь-який інший вид діяльності людини, тісно пов'язаний із природним середовищем. На сучасному етапі значна увага приділяється питанням завдання шкоди навколишньому середовищу, що виникає в результаті неконтрольованої або необґрунтовано обтяжливої для природних ландшафтів туристичної діяльності. Для управління туристичними потоками з метою збереження екологічної рівноваги використовують інструментарій візитного менеджменту. Його основу визначають нормативи навантаження на різноманітні природні, а також антропогенні комплекси в процесі реалізації туристичної діяльності. Втім, на перешкоді запровадження ідеальних стандартів навантажень стають економічні інтереси. Збереженню рівноваги між природним середовищем, відпочинком і економічним відтворенням може сприяти розвиток "м'якого туризму" на засадах стійкого розвитку (в природничому і соціальному сенсі) як пріоритету державної політики.

Соціальне середовище і туризм

З соціокультурного погляду туризм може відігравати у суспільстві як позитивну, так і негативну роль. Наприклад, можливі сприяння взаємному порозумінню між народами, культурне збагачення, поштовх до економічного розвитку регіону; водночас розвиток туризму може завдавати шкоди регіону — "розчиняти" самобутню національну культуру, негативно впливати на традиційні норми та цінності тощо. У зв'язку з цим важливо дотримуватися балансу між кількістю туристів та їх допустимою нормою, а також зважати на тип туристів, прийнятний для цього регіону.

Політика і туризм

Ставлення держави до турбізнесу відображається у конкретних рішеннях щодо оподаткування, орендних ставок, туристичної ренти, встановлення або невстановлення пільг, валютного регулювання, інвестиційного режиму у сфері туризму. Для розвитку туризму особливо важливими є фактор політичної стабільності, позитивний імідж держави, сприятливий візовий і митний режими, безпека. Наявність таких сприятливих умов може забезпечити тільки держава. Значний вплив мають також окремі органи державного управління, які формують економічну, соціальну політику, політику пасажирських перевезень і дозвілля. Стратегічне значення має визначеність державної політики у сфері туризму в конкретних і обґрунтованих програмах розвитку галузі.

Технологія і туризм

Основні технології, які забезпечують розвиток туризму — це транспорт, готельне і ресторанне обладнання та інноваційні технологічні прийоми, інформаційно-комунікаційні технології. Технічний і технологічний прогреси розширюють можливості туристичних організацій, створюючи умови для появи нових послуг і товарів. Розвиток транспортних засобів підвищує мобільність туристів, готельна і ресторанна техніка спрощує і стандартизує роботу обслуговуючого персоналу, комп'ютерні технології дають змогу швидко обробляти і передавати великі обсяги інформації, полегшують вирішення багатьох проблем, які стосуються подорожей і відпочинку. Інформаційні потужності Інтернету дозволяють реалізувати попит і пропозицію в режимі реального часу і забезпечують можливості віртуального кібер-подорожування.

Міжнародне середовище туристичної діяльності

Більшість вітчизняних турфірм працюють на зарубіжних ринках, тому їм необхідно враховувати особливості цих ринків. Міжнародне середовище — найскладніше з погляду врахування його особливостей в управлінні туризмом, адже вимагає уваги до специфічних соціокультурних, економічних, політичних, природно-географічних, історичних, релігійних факторів, законодавства і державного регулювання. Щоб мати успіх у туристичному бізнесі, не достатньо тільки професійної організації виробничо-обслуговуючої діяльності і реалізації турпродукту, необхідні також відповідні знання міжнародних правових норм і правил, практики міжнародного туристичного менеджменту і маркетингу, кон'юнктури зарубіжних туристичних ринків.

Контрольні запитання і завдання

  • 1. Охарактеризуйте ознаки системності стосовно системи управління в туризмі.
  • 2. Поясніть відмінність у сутності суб'єкт-об'єктних складників системи менеджменту в туризмі і менеджменту як професійної діяльності.
  • 3. Охарактеризуйте взаємний вплив економічних факторів і туризму.
  • 4. У чому виявляється екологізація менеджменту в туризмі?
  • 5. Як політика держави може впливати на туризм?
  • 6. Охарактеризуйте, які можливості для виробників і споживачів створюють сучасні технології у сфері туризму.
  • 7. У чому полягає особливість впливу міжнародного середовища туристичної діяльності на успіх у туристичному бізнесі?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >