< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Логістика

Логістику все частіше згадують, коли мова йде про практику підприємств. При цьому в основному мають на увазі тільки таку її сферу, як "виробництво точно вчасно". Стратегічне значення логістики часто не беруть до уваги чи недооцінюють. Встановлено, що витрати на логістику на багатьох підприємствах ще занадто малі.

Логістика повинна гарантувати, що необхідні матеріали і продукти (готові вироби і напівфабрикати) будуть надані в розпорядження вчасно, у потрібному місці, у необхідній кількості і бажаній якості. Таким чином, логістика виконує на підприємстві сервісну функцію.

Логістика вивчає товарні потоки, що починаються від постачальників сировини, що проходять через підприємство і закінчуються у покупців, тобто процеси переміщення і складування товарів, вона координує такі функціональні сфери підприємства, як постачання, виробництво і збут (рис. 6.2).

Переміщення товарів на підприємстві

Рис. 6.2. Переміщення товарів на підприємстві

Логістика дозволяє оптимізувати потоки товарів і інформації усередині і поза підприємством і створює різні можливості раціоналізації виробництва з метою зниження витрат.

Логістика вимагає комплексного підходу в різних сферах підприємства. На перший план виходить оптимізація завантаження всіх його потужностей. Проблеми логістики повинні спільно зважуватися в сферах НДОКР, постачання, виробництва і збуту.

У логістиці мова йде, таким чином, про внутріфірмову оптимізацію зв'язаних з виробництвом і покупцями потоків матеріалів і товарів. Поряд з цим логістика займається питаннями оптимального скорочення складських потужностей, запасів сировини і матеріалів, а також зменшення числа складів готової продукції. Усе більшого значення набуває і створення найкращих можливостей для утилізації відходів.

Для успішної оптимізації потоків матеріалів і товарів важливим є системний підхід, що реалізується з застосуванням інтегрованої системи планування, контролю і регулювання. Оптимізація потоків матеріалів і товарів залежить насамперед від умов ринку, виробництва, складського і транспортного господарства на підприємстві.

Творче управління логістикою здобуває усе більше значення. Створення внутрішнього ринку ЄС змушує підприємства думати над новими концепціями логістики. Єдина європейська логістична мережа може сприяти прискоренню матеріальних потоків.

Постачальники, склади сировини і матеріалів, виробники деталей, вузлів і кінцевої продукції, дистриб'юторські центри і регіональні склади зв'язуються в єдину мережу. Логістичні мережі все у більшому ступені розширюються й інтернаціоналізуються. Це відноситься як до закупівель і виробництва, так і до збуту. Національні мережі варто ретельно вивчити і по великому рахунку реструктуризувати. Регіональні склади потрібно удосконалити чи ліквідувати. Клієнти повинні все у більшій мірі обслуговуватися з одного центра. Точки посилення логістичної мережі виділені на рис. 6.3 у виді гуртків із хрестиками.

Логістична мережа

Рис. 6.3 Логістична мережа

Німецькі підприємства все частіше обслуговують своїх європейських клієнтів прямо з Німеччини. Однак ці завдання можуть бути передані і зовнішній спеціалізованій фірми. Системне логістичне мислення стає типовим.

Завдання управління логістикою можна розділити, як показано на рис. 6.4. Ми бачимо, що логістика охоплює різні підрозділи підприємства. Особлива увага приділяється зв'язкам між постачальниками і покупцями, тим самим вивільняється потенціал раціоналізації.

Управління логістикою

Рис. 6.4 Управління логістикою

Результативність діяльності підприємства також можна підвищити, реалізуючи концепцію логістики. Послідовне впровадження принципів логістики забезпечує більш високу приступність товарів, краще обслуговування покупців і більш низький рівень капіталовкладень.

Створення ефективної інформаційної системи необхідно для планування, контролю і регулювання логістичних процесів. Детальна інформація і гарні комунікації є, таким чином, передумовами для економічної логістики і логістики, що відповідає ринковим вимогам. Створення інформаційно-технічних зв'язків з постачальниками і покупцями підвищує ефективність логістики.

Оптимальна структура товарних і інформаційних потоків базується на зв'язках ринкових партнерів, що виходять за межі підприємства. На зміну протиборству постачальників і покупців, що часто зустрічається, повинно прийти кооперативне мислення, завдяки чому може підвищитися в довгостроковому плані конкурентноздатність підприємства.

Інтегрована інформаційна система дає можливість користувачам одержувати ту саму інформацію з усього ланцюжка переміщення товарів. Цим пояснюється зростання значення інформації і комунікації.

Тільки відносно невелике число постачальників здійснюють прямий обмін даними з основними покупцями. Тому в багатьох середніх підприємствах виникають проблеми з реалізацією концепції логістики. Прямий доступ до даних дозволить підприємствам зменшити число рівнів виробництва і знизити витрати. Обмін даними дозволить також синхронізувати процеси виробництва і збуту товарів на підприємствах.

Резерви подальшої раціоналізації виробництва значною мірою вже вичерпані. Постачальники, особливо великих підприємств, повинні інтенсивніше освоювати концепцію постачань "точно вчасно". Все більш коштовними стають логістичні ноу-хау, оскільки ринки будуть змінюватися все швидше. Поряд з великими підприємствами середні і малі підприємства, а також підприємства торгівлі і сфери послуг повинні відповідати цим вимогам.

Витрати на логістику набагато більше, ніж думають деякі менеджери. Частка логістичних витрат в обігу складає в середньому близько 20-30 %.

Тільки деякі підприємці роблять розрахунки витрат на логістику. Багато хто планує вести точний облік таких витрат у майбутньому, оскільки вони думають, що успіх підприємства згодом буде багато в чому визначатися логістикою.

Шляхом виробництва і постачань "точно вчасно" можна скоротити матеріальні запаси майже на 80 %, зменшити складські площі майже на 60 % і знизити витрати на устаткування (пристосування) майже на 50 %. З ростом продуктивності логістичних систем можна, таким чином, істотно підвищити прибутковість підприємства.

Витрати на логістику необхідно систематично враховувати й оцінювати. Мова йде про витрати, пов'язані із процесами закупівлі, розміщення, складування, транспортування і розподіл. Кількість логістичних операцій також повинне плануватися і контролюватися.

В обліку витрат і результатів керівництво підприємства може використовувати показники, які орієнтовані на логістику.

 • 1. Постачання.
 • 1.1. Число замовлень постачальникам.
 • 1.2. Постачальницькі витрати по замовленнях.
 • 1.3. Чисельність постачальників.
 • 2. Розміщення замовлень.
 • 2.1. Число договорів із клієнтами.
 • 2.2. Витрати на одне розміщення.
 • 2.3 Операції по розміщенню на одного уповноваженого.
 • 3. Складування.
 • 3.1. Число складських переміщень.
 • 3.2. Витрати на кожне складське переміщення.
 • 3.3. Число складських переміщень на одного співробітника.
 • 4. Транспортування.
 • 4.1. Число транспортних засобів.
 • 4.2. Витрати на одну транспортну операцію.
 • 4.3. Витрати на кілометр перевезення.
 • 5. Розподіл.
 • 5.1. Число договорів.
 • 5.2. Витрати на одну договірну позицію.
 • 5.3. Витрати на один співробітника.

Шляхом реорганізації виробничих площ можна скоротити витрати на внутрішньозаводські матеріальні потоки. Оптимізація складського господарства також дозволяє знизити витрати. Складське устаткування, що мало займає місця, може підвищити продуктивність складських робіт. Створення центральних складів веде до подальшої економії витрат. Автоматизоване складське устаткування істотно скорочує час доступу до виробничих матеріалів. Оскільки необхідність у проміжному буфері при складуванні в майбутньому відпаде, стане можливим скоротити час від постачання деталей до відпуску готової продукції на термін до 10 днів. Це, у свою чергу, дозволить знизити витрати на складське збереження на 20 %. Підприємства зможуть більш гнучко реагувати на ринкові зміни і швидше виконувати специфічні побажання покупців.

Така точка зору знаходить все більше поширення в багатьох галузях. Підприємства, що діють на вузьких сегментах ринків проти великого числа конкурентів, змушені постійно використовувати потенціал логістики, що дає їм конкурентні переваги.

З погляду розрахунку витрат і результатів необхідно також уважно поставитися до вирішення проблеми власного виробництва чи постачань ззовні. Керівництву підприємства варто вирішити, чи повинно підприємство самостійно проводити всі роботи в сфері логістики чи їхнє виконання доручити сторонній фірмі.

Послуги в сфері, де підприємство взаємодіє з ринком, можна частково чи цілком здобувати на стороні. Спеціалізовані фірми, що роблять логістичні послуги, беруть на себе, наприклад, роботи зі складування, транспортування і збуту продукції. Керівництво підприємства повинне попередньо перевірити, чи не вигідніше для підприємства самостійно виконувати роботи з логістиці чи придбати для цього логістичне ноу-хау. Кожне рішення "робити самому чи купити на стороні" дає можливість в певній мірі скоротити постійні витрати.

Логістика призначена не тільки для великих підприємств. Середні підприємства завдяки своїй гнучкості також можуть, послідовно використовуючи структури логістики, розкрити значні резерви раціоналізації.

Створення у 1993 р. внутрішнього ринку ЄС підтверджує, що підприємства повинні більш інтенсивно займатися логістикою. Величезний європейський ринок вплине насамперед на логістику закупівель і збуту. Численні вимоги внутрішнього ринку ЄС змушують підприємства краще планувати, точніше контролювати й оперативніше регулювати свою логістику. Внутрішній ринок ЄС створив новий регіон без внутрішніх меж, у якому без обмежень можуть обмінюватися продукти, послуги, капітал і трудові ресурси. Нове утворення, однак, не веде до однорідності ринків і покупців. Різноманіття потреб збільшується. Те ж саме відноситься і до конкуренції, що стає ще більш агресивною і буде проникати в інші сфери. Логістика придбає в майбутньому ще більшого значення, оскільки зміняться і структури, що забезпечують розподіл товарів. Таким чином, внутрішній ринок ЄС ставить перед логістикою нові вимоги. Причинами цього є:

 • а) гармонізація норм і стандартів, що сприяє і концентрації виробництва, а виникаючий при цьому синергічний ефект уможливлює зниження витрат на виробництво продукції і надання послуг;
 • б) лібералізація умов переміщення послуг і капіталу, що обумовлює посилення конкуренції на ринку транспортно-експедиторських послуг, що веде до зниження витрат на транспортування товарів і розширенню спектра послуг, наданих транспортно-експедиторськими фірмами;
 • в) припинення прикордонного контролю, що веде до економії часу на виконання митних формальностей, що істотно прискорює переміщення товарів і скорочує час очікування.

Створення внутрішнього ринку ЄС прискорить розвиток логістики і приведе до більш швидкого здійснення запланованих логістичних заходів.

Підприємства повинні переконатися, що їм необхідна комплексна орієнтація на логістику, що допоможе розкрити істотні резерви зниження витрат і придбати довгострокові конкурентні переваги.

Логістичний ланцюжок простирається від постачальників до кінцевих покупців. Ланкою між виробником і споживачем можуть бути ще торгівля і фірми, що надають логістичні послуги. Комплексне логістичне мислення охоплює, таким чином, горизонтальну інтеграцію логістичного ланцюжка. Комплексна організація логістики вимагає включення в цю систему таких функціональних сфер діяльності, як закупівлі, розміщення, складування, планування і регулювання виробництва і збут.

Велика частина підприємств жорстко розмежовує окремі сфери по вертикалі. Кожен функціональний підрозділ ставить за мету оптимізувати завантаження власних потужностей. У такій концепції, однак, не враховуються вимоги ринку як найважливішого фактора успіху.

Комплексне мислення, навпроти, погоджує окремі організаційні одиниці по горизонталі з метою швидкого реагування на вимоги ринку, що змінюються. Мислення, орієнтоване на комплексні процеси, вимагає вийти за рамки окремого підприємства і включити в горизонтальні зв'язки постачальників. Тісна кооперація замість конфронтації між постачальниками і підприємством дозволить у довгостроковому плані підсилити конкурентоздатність останнього.

Багато підприємців вже знають про переваги логістики, але незважаючи на це зневажають логістикою при розробці своїх стратегічних планів, що може створити проблеми з майбутньою конкурентоздатністю.

У зв'язку з посиленням міжнародної конкуренції необхідно звертати особливу увагу на логістику. Підприємці повинні запитати себе, наскільки вони оснащені для майбутнього. Тільки в цьому випадку вони здатні гнучко і швидко реагувати на ринкові зміни. Чим швидше підприємець реалізує принципи логістики на власному підприємстві, тим краще він зможе вистояти в майбутній конкурентній боротьбі. Підприємець має потребу в комплексній концепції, а не в ізольованих логістичних рішеннях. Концепція повинна охоплювати весь спектр рішень від транспортування, складування, організації матеріальних потоків до надання сервісних послуг покупцям.

Логістика внаслідок глобалізації ринків і скорочення життєвого циклу виробів стає стратегічним фактором успіху в конкурентній боротьбі. Керівництво і менеджери підприємств повинні зрозуміти, що комплексні проблеми логістики, що стосуються всього підприємства, варто вирішувати якомога раніше. Однак багато підприємців ще не усвідомили значення логістики як фактора зниження витрат і підвищення конкурентоздатності.

Логістика в майбутньому стане ключем до успіху. Підприємства, що зневажають логістикою, зштовхнуться на ринках з великими труднощами. Краща система логістики стане в майбутньому кращою зброєю в конкуренції, у боротьбі за ринкові частки. Без логістики жодне підприємство не зможе домогтися успіху в довгостроковій перспективі. Підприємців, що не усвідомили цього факту, швидко витиснуть з ринку.

Після аналізу таких сфер відповідальності, як закупівля, виробництво, розподіл і утилізація, можна встановити зростаючий вплив логістики на конкурентоздатність підприємства в майбутньому. Стратегічне значення логістики проглядається на прикладі наступних перспектив:

 • 1) логістика згодом займе центральне місце в підприємницькому мисленні;
 • 2) у логістику повинні прийти кадри більш високої кваліфікації;
 • 3) в організаційній структурі логістика також займе місце на верхньому рівні ієрархії;
 • 4) логістика дозволить знизити товарні запаси і скоротити терміни постачань;
 • 5) завдяки використанню прогресивних інформаційних і комунікаційних технологій зросте знову створена вартість;
 • 6) комплексна логістика зажадає більшої глибини кооперації;
 • 7) витрати на логістику на підприємствах знизяться;
 • 8) прибуток підприємств завдяки послідовному використанню логістики зросте.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >