< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Практика застосування вибіркового методу у статистиці підприємств. Індикатори якості результатів обстеження

За умов ринкової економіки активно зростає кількість суб'єктів підприємництва, поглиблюється їх диференціація за розмірами, організаційно-правовими формами господарювання, видами економічної діяльності. Це, своєю чергою, ускладнює завдання статистичної оцінки діяльності суб'єктів малого бізнесу і зумовлює використання з цією метою вибіркового методу.

Основними напрямами (сферами) використання теорії вибіркового методу у сучасній практиці статистичного вивчення підприємницької діяльності є такі:

 • - вивчення діяльності малих підприємств за програмою структурного обстеження;
 • - статистична оцінка обсягів торговельної діяльності підприємств;
 • - вивчення діяльності фізичних осіб-підприємців, які виконують пасажирські та вантажні перевезення.

У вивченні суб'єктів малого бізнесу, зокрема малих підприємств, ключове значення має вибіркове обстеження малих підприємств, яке з 2008 року проводиться в Україні щорічно. В основу цього обстеження покладена Методика формування вибіркової сукупності звітних одиниць у структурному обстеженні малих підприємств [9].

Метою вибіркового структурного обстеження малих підприємств (СОМП) є отримання інформації (про економічний стан, господарську діяльність) по вибірковій сукупності підприємств та поширення її на всю генеральну сукупність.

Цільовими ознаками СОМП є такі показники, як обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) і кількість найманих працівників.

Формування вибіркової сукупності малих підприємств передбачає такі основні етапи:

 • - визначення основи вибірки;
 • - побудова дизайну вибірки;
 • - обчислення обсягу вибірки;
 • - відбір одиниць для безпосереднього обстеження.

Узагальнені характеристики вибіркового структурного обстеження малих підприємств наведені у табл. 3.7.

Визначення основи вибірки

Формування основи вибірки для проведення структурного обстеження малих підприємств здійснюється щорічно в грудні звітного року. До основи вибірки належать:

 • - сукупність підприємств тих видів економічної діяльності, які обстежують на суцільній основі (це спричинено неможливістю отримати надійні показники за цими видами економічної діяльності);
 • - основна сукупність: підприємства, які в попередньому до звітного році мали ненульовий обсяг реалізованої продукції або кількість найманих робітників (окрім зазначених вище видів економічної діяльності). До цієї сукупності не включаються підприємства, які мали нульові обсяги реалізованої продукції та кількість найманих працівників - 1-2 особи, а також новостворені;
 • - незначні підприємства: підприємства, які в попередньому до звітного році або у звітному році мали нульові обсяги реалізованої продукції та 1-2 особи або нульову кількість найманих працівників;
 • - новостворені у звітному році підприємства.

Побудова дизайну вибірки

Побудова дизайну стратифікованої вибірки передбачає:

 • - стратифікацію сукупності підприємств;
 • - виявлення нетипових одиниць у стратах;
 • - об'єднання малих страт.

Генеральна сукупність малих підприємств є неоднорідною за цільовими ознаками (обсягом реалізованої продукції та кількістю найманих працівників). Тому для отримання репрезентативної вибірки здійснюють стратифікацію основи вибірки, яка полягає в попередньому поділі основи вибірки на більш однорідні групи (страти) та відборі з кожної з них певної кількості одиниць для безпосереднього обстеження.

Таблиця 3.7 Узагальнені характеристики вибіркового структурного обстеження малих підприємств

Узагальнені характеристики вибіркового структурного обстеження малих підприємств

На першому етапі формування вибіркової сукупності за результатами статистичного аналізу генеральної сукупності методами одно-факторного дисперсійного, регресійного та факторного аналізу визначено основні та додаткові критерії стратифікації (розшарування). Стратифікація відбувається окремо для основної сукупності, незначних і новостворених підприємств.

За результатами дослідження основними критеріями стратифікації основної сукупності малих підприємств є вид економічної діяльності та розмір підприємств, додатковим - регіональна ознака. Для новостворених і незначних підприємств стратифікацію проводять за основним видом економічної діяльності.

За видом економічної діяльності виділено 60 груп, за кількістю найманих працівників - 4 групи. Враховуючи те, що стратифікація за 27 регіонами в поєднанні з видом економічної діяльності дає значну кількість дрібних страт, які своєю чергою не є більш однорідними, виконують об'єднання регіонів у 6 регіонально-локальних груп.

Для страт визначають такі показники (для обсягу реалізованої продукції): мінімальне, максимальне та середнє значення, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, а також кількість підприємств у страті.

Страти, в яких менше 10 одиниць, вважають малими та обстежують суцільно. Підприємства основної сукупності за винятком нетипових підприємств і малих страт формують основну підсукупність.

Виявлення нетипових підприємству побудові дизайну вибірки

Значний вплив на зменшення розміру похибки вибірки має виявлення нетипових підприємств та розміщення їх в окремій страті для подальшого обстеження на суцільній основі. Виявлення нетипових підприємств здійснюється тільки в основній сукупності підприємств та виконується двічі: перший раз - одразу після стратифікації, вдруге - після об'єднання страт.

Для виявлення нетипових одиниць підприємства у кожній страті розміщують у порядку спадання обсягу реалізованої продукції з подальшою оцінкою їхніх значень математичним, графічним (ящичкові діаграми) та експертним методами.

Згідно з математичним методом, нетиповими вважаються підприємства, для яких значення обсягу реалізованої продукції потрапляє за межі інтервалу

де уи - значення обсягу реалізованої продукції для і-ї одиниці в страті A; yh - середнє значення обсягу реалізованої продукції у страті h; ah - середньоквадратичне відхилення обсягу реалізованої продукції в страті h.

Графічний метод використовується як допоміжний при проведенні експертної оцінки значень цільової ознаки (обсягу реалізованої продукції). Графік типу "b-x-pl-t" будується для кожної страти окремо. На ньому видно всі "викиди" значень цільової ознаки.

Нетипові підприємства групуються в окрему страту за кожним видом економічної діяльності. Такі страти називаються нетиповими. Нетипові одиниці обстежуються на суцільній основі (тобто ймовірність включення їх у вибірку дорівнює одиниці).

Приклад виявлення нетипових одиниць

Для прикладу розглянемо страту з номером 115. Вона містить підприємства, які відносять до 01 групи за КВЕД та належать до першої регіональної групи. Це підприємства сільського господарства, тваринництва та пов'язані з ними послуги. Підприємства впорядковують за обсягом реалізованої продукції у порядку його зменшення (табл. 3.8).

Таблиця 3.8. Обсяг реалізованої продукції для фрагмента підприємств за стратою 115

Обсяг реалізованої продукції для фрагмента підприємств за стратою 115

Обчислені статистичні показники за обсягом реалізованої продукції всіх малих підприємств цієї страти наведені у табл. 3.9.

Таблиця 3.9. Основні статистичні показники за стратою 115

Основні статистичні показники за стратою 115

Далі виявляють підприємства, значення обсягу реалізації яких не задовольняють умову 3.25 (табл. 3.10).

Таблиця 3.10. Результати перевірки умови нетиповості за обсягом реалізованої продукції для одиниць страти 115

Результати перевірки умови нетиповості за обсягом реалізованої продукції для одиниць страти 115

Результати обчислень свідчать про те, що нетиповими підприємствами є підприємства з номерами 1-7.

Об'єднання страт у побудові дизайну вибірки

Оскільки наявність малих страт призводить до збільшення обсягу вибірки, намагаються зменшити їхню кількість шляхом об'єднання. Для цього для кожної з отриманих страт аналізують їхні показники, враховуючи економічні особливості та тенденції розвитку певних видів економічної діяльності та регіонів. Об'єднання проводять як за локально-регіональними групами, так і за розміром підприємств у межах одного виду економічної діяльності. Об'єднанню підлягають страти з близькими середніми за умови, що коефіцієнт варіації об'єднаної страти буде нижчим за максимальний із двох об'єднуваних страт.

Об'єднання страт проводять поступово, передусім об'єднуючи страти в межах одного виду економічної діяльності та локально-регіональної групи (тобто ті, що відрізняються лише групою за розміром підприємств), потім - ті страти, що відрізняються територіальною приналежністю (в межах одного виду економічної діяльності та групи за розміром). Після об'єднання проводять повторну агрегацію основної підсукупності з повторним розрахунком статистичних показників для всіх страт. На цьому етапі виконують остаточне виявлення нетипових одиниць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >