< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

Загальна характеристика бюджетного процесу

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства (ст. 2 Бюджетного кодексу України).

Повний цикл бюджетного процесу, тобто період з початку складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання триває понад два роки. Бюджет складається на рік. Цей термін вважається бюджетним періодом. В Україні бюджетний період для всіх бюджетів співпадає з календарним роком і триває з 1 січня по 31 грудня кожного року.

Неприйняття Верховною Радою закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду. Лише за особливих обставин відповідно до ст.96 Конституції України бюджетний період може бути іншим.

Згідно зі ст. 3 Бюджетного кодексу особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнятий на інший бюджетний період, є: - введення воєнного стану; - оголошення надзвичайного стану в Україні.

У разі затвердження Державного бюджету України на інший бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.

Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Бюджетний кодекс (стаття 19) визначає чотири стадії бюджетного процесу:

  • 1) складання проектів бюджетів;
  • 2) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України, (рішення про місцевий бюджет);
  • 3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
  • 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.

Стадії бюджетного процесу відбуваються послідовно. На кожній стадії вирішуються питання, які не можуть бути вирішені в інший час. Так, питання регулювання міжбюджетних відносин обговорюються і вирішуються на стадії складання бюджету, а остаточне затвердження здійснюється на стадії затвердження бюджету.

Основним завданням бюджетного процесу є забезпечення своєчасного та повного надходження до державної скарбниці фінансових ресурсів в обсягах, достатніх для реалізації цільових державних програм, пов'язаних з піднесенням економіки, проведенням її структурної перебудови та розв'язанням соціальних проблем, з одного боку, раціонального та цільового використання мобілізованих бюджетних коштів, з другого. Важливим завданням є складання прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, що має на меті забезпечити пропорційність і збалансованість окреслених на перспективу великомасштабних програм соціально-економічного розвитку.

Виконання зазначених завдань потрібно здійснювати у напрямку забезпечення максимальної збалансованості бюджетів усіх рівнів. Відповідно розв'язується проблема бюджетного дефіциту шляхом вишукування резервів його ліквідації, а у разі неможливості - джерел фінансування.

Для виконання завдань бюджетного процесу потрібно дотримуватись таких принципів:

  • - оцінити потреби, пріоритети та можливості учасників бюджетного процесу;
  • - розробити управлінські стратегії для досягнення цілей;
  • - забезпечити зв'язок між загальними цілями та прийнятими рішеннями;
  • - спрямувати бюджетні рішення на виконання пріоритетних соціальних програм та забезпечити їх ефективність;
  • - розробити бюджет, який дозволить досягнути поставлені цілі зважаючи на обмежені фінансові ресурси;
  • - постійно оцінювати бюджетну програму щодо її економічної та соціальної ефективності.

Бюджетний процес має бути спрямований не тільки на збалансування доходів і видатків одного року, але й стратегічним за змістом. Він повинен охоплювати стратегічний та оперативний фінансові плани з розподілу ресурсів відповідно до встановлених цілей і пріоритетів. Добре організований бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, стимулюючи діяльність учасників бюджетного процесу щодо вдосконалення ефективності і продуктивності програм.

Управління бюджетним процесом повинно ґрунтуватися на знанні об'єктивних економічних законів розвитку суспільства, закономірностей розподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу між державою і суб'єктами господарювання, державою і населенням, галузями економіки і територіями, враховуючи рівень економіки держави на певному історичному етапі її розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >