< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якими документами підтверджується передання робіт підрядником і прийняття їх замовником та як проводяться розрахунки за виконані роботи?

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 р. № 293 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013" встановлені типові форми документів, необхідних для передання - приймання робіт 1) "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-2в); 2) "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-3). В Актах, як відомо, міститься інформація про вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, зданих замовнику, а також про витрати, пов'язані з виконанням цього обсягу робіт. Саме ці суми будуть формувати доходи по будівельному контракту в конкретному звітному періоді. Зазначена в Актах сума витрат, що відносяться до виконаних робіт, являє собою собівартість виконаних робіт.

У довідці визначається вартість таких робіт. На підставі зазначених документів замовник робить розрахунки за виконаний підрядником обсяг робіт. Необхідно відзначити, що "Акт приймання виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-2в) і "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" (ф. № КБ-3) призначені винятково для обліку виконаних підрядних робіт і їхньої вартості.

Лист Міністерства Регіонального розвитку та будівництва України від 06.05.2010 р. № 2/12-20/4993 передбачає порядок застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (типова форма № КБ-2в) та "Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" (типова форма № КБ-3), затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 р. № 293 встановлені типові форми документів, необхідних для передання-приймання робіт. Зокрема, в Листі зазначено, що зазначені типові форми підлягають обов'язковому застосуванню при проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва (підрядною організацією), що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємств, установ і організацій державної форми власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, типові форми застосовуються відповідно до умов договору підряду.

Варто пам'ятати, що з моменту підписання акта приймання виконаних робіт (об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт) у замовника виникає право власності на такий об'єкт або результат інших робіт по капітальному будівництву.

В разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише в разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані їм обґрунтованими.

Підрядник зобов'язаний усунути недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об'єкта) за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. Виходячи з зазначеного, в договорі підряду можна вказати строки усунення недоліків або погодити їх з замовником у додатковій угоді, акті про виявлені недоліки або іншому письмовому документі. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

Крім того, підрядник несе відповідальність за порушення будівельних норм та правил, які встановлені Держбудом України, будь-які відступи від технічної документації, які були допущені без погодження замовника.

У випадках, коли це передбачено договором підряду або випливає з характеру робіт, виконуваних за договором, прийняття робіт повинне передувати попереднє випробування. Ціль проведення випробування — встановити, чи відповідають об'єкт будівництва, інші будівельні роботи договірним умовам, дотримання яких зменшує імовірність появи недоробок чи недоліків у завершеному результаті робіт. Попереднє випробування полягає не тільки у візуальному огляді об'єкта замовником, але й у проведенні підрядником у ході будівництва ряду іспитів, передбачених власною системою контролю якості.

У договорі може бути передбачена необхідність оформлення протоколів проведених іспитів, у яких фіксуються отримані результати. Якщо випробування проводиться незалежною чи контрольною установою, то, як правило, складається акт. Відповідно до умов договору, цей документ може бути спрямований підрядником замовнику або негайно після його складання, або переданий разом з документацією напередодні передання результату робіт.

Прийняття робіт може здійснюватися тільки при позитивному результаті попереднього випробування.

Сторони можуть установити, що при успішному закінченні випробування виконані роботи за договором будівельного підряду вважаються завершеними в день, у який, за взаємною домовленістю розпочаті або закінчені іспити.

Якщо ж у цілому випробування закінчиться негативно, то підрядник згідно договору підряду може бути зобов'язаний повторити їх. Крім того, негативний результат випробування може виявитися причиною прострочення підрядником завершення будівельних робіт. Хоча ні ГК України, ні ЦК України прямо і не врегулював, але сторони в договорі підряду можуть передбачити, щоб випробування проводилося в присутності представників як підрядника, так і замовника. Якщо замовник не має можливості бути присутнім на іспитах у силу поважних причин, він вправі звернутися відповідно до договору з проханням відкласти випробування. Якщо замовник не з'явиться на випробування і не сповістить про своє прохання відкласти їх, підрядник може, керуючись договором, проводити випробування під час відсутності замовника.

Замовник вправі відмовитися від приймання результату робіт у випадку виявлення недоліків, що виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети і не можуть бути усунуті підрядником, замовником або третьою особою. Під "неможливістю усунути недоліки замовником" маються на увазі ті випадки, коли не тільки він сам чи підрядник не можуть зробити відповідні роботи, але і ті, при яких йому не вдається знайти третю сторону, готову прийняти на себе усунення недоліків.

Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи.

Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість і може проводитися безпосередньо генеральним підрядником або замовником, якщо це передбачено договором підряду та договором субпідряду.

Якщо оплату робіт, виконаних субпідрядником, проводить замовник, генеральний підрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт, подає замовнику документ про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та субпідрядником.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >