< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунки, пов'язані з формуванням резервів за активними операціями банків

Одним із основних методів управління банківськими ризиками є створення страхових резервів. Зокрема, оцінка кредитних ризиків здійснюється для створення резерву за наступними групами кредитами, наданими фізичним та юридичним особам (у тому числі банкам):

 • - строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, кредити, що надані іншим банкам та кошти на вимогу інших банків (активні залишки);
 • - кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання;
 • - кредити, що надані за врахованими векселями, операціями факторингу суб'єктам господарювання;
 • - кредити в поточну діяльність, інвестиційну діяльність та іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання;
 • - кредити (у т.ч. іпотечні), що надані органам державної влади, місцевого самоврядування;
 • - кредити на поточні потреби, іпотечні кредити та фінансовий лізинг (оренда), що надані фізичним особам;
 • - кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам; кошти на вимогу суб'єктів господарювання та фізичних осіб (активні залишки);

кошти небанківських фінансових установ (активні залишки).

Як уже зазначалося, банк не формує резерву за кредитними операціями між установами в системі одного банку (для банків із 100% іноземним капіталом - за розрахунками з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас"), а також за коштами в іноземній валюті, що перераховані Національному банку України.

Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику та визначення категорії кредитної операції проводиться за наступними критеріями:

 • o оцінка фінансового стану боржника - юридичної особи за класами від 1 до 9 (з урахуванням динаміки фактичних значень інтегрального показника, коефіцієнта покриття боргу (значення повинне бути більше 1) тощо), та фінансового стану боржника - фізичної особи за класами від А до Г (з урахуванням значень якісних і кількісних показників);
 • o стан обслуговування боргу боржником, який визначається залежно від кількості календарних днів прострочення:

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ БОРЖНИКОМ - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ

Кількість календарних днів прострочення

Стан обслуговування боргу

від 0 до 7

"високий"

від 8 до 30

"добрий"

від 31 до 90

"задовільний"

від 91 до 180

"слабкий"

понад 180

"незадовільний"

o коефіцієнт ліквідності забезпечення, значення якого за видами забезпечення розглянуто у теоретичній частині до теми 18 розділу ІІІ даного посібника.

Визначення категорії кредитної кредиту, наданого боржнику - юридичній особі за рівнем ризику здійснюється за даними таблиці 18.1, а для фізичних осіб - 18.2, розглянутими у теоретичній частині до теми 18 розділу ІІІ даного посібника.

Для розрахунку резерву при визначенні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (за формулою (10.1) вказаної у темі 10 розділу ІІІ даного посібника), крім врахування значень показника ризику кредиту, визначеного згідно діапазону коливань, що відповідають категорії якості за кредитом (І, ІІ, ІІІ, ІУ чи V) та розглянутих у таблиці до теми 10 модуля 2 "Кредитні операції банку"), як уже зазначалося, враховується також вартість забезпечення, зважена на коефіцієнт ліквідності забезпечення, залежно від його групи.

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку обчислюється як сума складових, розрахованих за кожним із об'єктів резервування. Такий резерв відображає величину загального кредитного ризику банку, пов'язаного з проведенням тих активних операцій, що є об'єктами резервування.

Створення системи резервування за кредитами в банківській практиці є важливим механізмом стабілізації банківської системи в цілому, але для оцінки сукупного ризику банку абсолютних даних ще недостатньо. Тому, для оцінки якості кредитного портфеля використовують систему відносних показників, таких як співвідношення величини резерву і загального обсягу виданих кредитів або робочих активів банку.

Банківський нагляд щодо порядку створення і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків здійснюється НБУ.

Приклад 19.

Кредитний портфель комерційного банку згрупований залежно від якості погашення заборгованості та фінансового стану позичальників і має такий вигляд:

Заборгованість за позичками позичальників, що віднесені до класів, грн.

Стан обслуговування боргу позичальником (група)

"1" - 129 000

Високий

"2" - 98 000

Добрий

" 3" - 37 000

Задовільний

"4" - 15 000

Слабкий

"5" - 8 000

Незадовільний

Виходячи з вище наведеного, дайте класифікацію кредитів, наданих боржникам - юридичним особам за категоріями якості.

Розв'язок:

Класифікація кредитів, наданих боржникам - юридичним особам за категоріями якості та визначення категорії кредитної операції проводиться за таблицею 18.1 наведеною у теоретичній частині до теми 18 розділу ІІІ даного посібника.

Скориставшись даними таблиці, визначимо складові кредитного портфеля банку (для юридичних осіб) за ступенем ризику:

Кредити І категорії (найвищої з ризиком 0,01 - 0,06) - 227 тис. грн. (129 тис. грн. + 98 тис. грн.); ІІІ категорії (значний ризик, що оцінюється 0,21 - 0,50) - 37 тис. грн.; ІУ категорії (високий ризик, що оцінюється 0,51 - 0,99) - 15 тис. грн.; У категорії (реалізований ризик, що оцінюється 1,0) - 8 тис. грн.

Приклад 20.

За нижченаведеним кредитним портфелем розрахувати суму резерву за кредитами, наданими боржникам - юридичним особам, враховуючи, що резерв за даним кредитним портфелем раніше не формувався, а банк приймає найнижчі діапазони коливань показника ризику кредиту:

Категорії якості за кредитами

Заборгованість, тис. грн.

Вид забезпечення кредиту, тис.грн.

майнові права на грошові депозити

державні цінні папери

недержавні цінні папери

І (немає ризику)

210 000

50 000

10 000

110 000

ІІ (помірний ризик)

360 000

400 000

ІІІ (значний ризик)

120 000

110 000

ІУ (високий ризик)

80 000

20 000

110 000

V (реалізований ризик)

60 000

10 000

30 000

Розв'язок:

 • 1. Для розрахунку резерву (за формулою (10.1) вказаної у темі 10 розділу ІІІ даного посібника) визначимо теперішню вартість майбутніх грошових потоків з урахуванням вартості забезпечення, зваженої на коефіцієнт ліквідності забезпечення, залежно від його групи:
  • - за кредитами І категорії: 210 000 - (50 000 o 1,0 + 10 000 o 1,0 + 110000 o 0,4) = 106 000 (тис. грн.);
  • - за кредитами ІІ категорії: 360 000 - (400 000 o 0,4) = 200 000 (тис. грн.);
  • - за кредитами ІІІ категорії: 120 000 - (110 000 o 1,0) = 10 000 (тис. грн);
  • - за кредитами ІУ категорії:
  • 80 000 - (20 000 o 1,0 + 110 000- 0,4) = 16000 (тис. грн.);
 • - за кредитами V категорії:
  • 60 000 - (10 000 o 1,0 + 30 000 o 1,0) = 20000 (тис. грн.).
  • 2. З урахуванням значень показника ризику кредиту, визначеного згідно діапазону коливань (вказані у темі 10 розділу ІІІ посібника), що відповідають категорії якості за кредитом розрахуємо резерв за кредитами:
   • - за кредитами І категорії: 106 000 o 0,01 = 1 060 (тис. грн.);
  • - за кредитами ІІ категорії: 200 000 o 0,07 = 14 000 (тис. грн.);
  • - за кредитами ІІІ категорії: 10 000 o 0,21 = 2 100 (тис. грн);
  • - за кредитами ІУ категорії: 16 000 o 0,51 = 8 160 (тис. грн.);
  • - за кредитами V категорії: 20000 o 1,0 = 20 000 (тис. грн.).

Всього необхідно сформувати резервів за кредитами у сумі: 45 320 тис. грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >