Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА". ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Джерела походження та напрями формування науки про регіони і територіальну організацію господарства (економіки)Соціальна й економічна географіяРозміщення продуктивних сил Регіональна економіка (РЕ)РегіоналістикаРегіоналізмРегіонологія (регіонознавство) Сучасний стан української науки про регіони і територіальну організацію господарства Предмет і об'єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економікиПредмет і об'єкти дослідження регіональної економікиМета і завдання регіональної економіки як науки Регіональна економіка в системі інших наук Загальне уявлення про методи і методологію регіональних досліджень Теорії та концепції регіональної економікиСтруктура теорії регіональної економіки і просторової організації господарства (ПОГ) Зарубіжні теорії та концепції регіональної економіки і просторової організації господарства Концепції й теорії територіальної організації господарств ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ Економічні закони суспільного розвитку і закономірності РПС, їх об'єктивний характер Сучасні процеси глобалізації та регіоналізації, їх взаємозв'язок Диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку Основні закономірності розміщення продуктивних сил Принципи розміщення продуктивних сил Чинники розміщення продуктивних сил Основні напрями подальшого розвитку продуктивних сил України НАУКОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ Наукові методи аналізу просторової організації господарства Загальнонаукові методи дослідження Спеціальні методи дослідження Методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів (регіональна діагностика) Методи і показники, за якими оцінюється рівень розвитку регіонів Методи визначення спеціалізації" комплексності та ефективності регіонального розвитку Методи прогнозування розміщення продуктивних сил та економіки регіонівГалузеві схеми-прогнозиРегіональні (територіальні) схеми-прогнози Районне планування РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Поняття про регіонПоняття про територію, регіон, районПоняття про таксониПоняття про економічний простір Співвідношення понять "економічний регіон", "економічний район", "адміністративно-територіальний поділ" Суть поняття "економічний регіон" Територіальний поділ праці й територіальна організація господарстваСуть і форми суспільного поділу праці Поняття про територіальний поділ праці (ТПП)Поняття про територіальну організацію господарства та її форми Види економічних регіонів. Проблеми типологіїТрадиційні види економічних регіонівНові концепції регіонівПоняття про економічні кластериПроблеми типології регіонів Структура економічного регіонуСкладові економічного регіону: природа — господарство — населення Галузева структура регіону Спеціалізація, комплексність, ефективність економічного регіону Проблемні регіони та їх типологіяПоняття про проблемні регіони Типи проблемних регіонів Регіони зі спеціальним режимом інвестування — спеціальні економічні зониПоняття про спеціальні економічні зони (СЕЗ) Переваги і недоліки функціонування СЕЗ. Зарубіжний досвідЗони вільної торгівлі Інноваційні зони ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ Й ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА Економічне районування: поняття, суть, види й основні ознаки Принципи і чинники економічного районування Еволюція економічного районування. Інтегральне районування Показники, що характеризують спеціалізацію і комплексний розвиток економічних районів Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та економічного районування України СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Державна регіональна економічна політика: поняття, суть Суб'єкти й об'єкти державної регіональної економічної політики Принципи та мета державної регіональної економічної політики Завдання державної регіональної економічної політики Управління регіональним розвитком Механізм реалізації регіональної економічної політикиПоняття про механізм реалізації регіональної економічної політики, фінансові потоки у регіонах Правова база реалізації механізму регіональної політикиПоняття про фінансові ресурси і фінансові потоки у регіонахФінансово-бюджетна система регіонів Суть і принципи місцевого самоврядування Поняття про регіональні (місцеві) бюджети, їх функції та завдання Суть і принципи регіональної податкової політикиВиди місцевих податків і зборів Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів владиКредитно-фінансові регіональні системи Регіональні цінні папери і фондові ринкиСтратегічне планування регіонального розвитку Прогнозування регіонального розвитку Принципи вироблення, мета і механізми реалізації програм РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Населення і трудовий потенціал УкраїниДемографічна ситуаціяМіграція населенняРівень життя населенняНаціональний склад населенняМіське і сільське розселенняТрудовий потенціал Природно-ресурсний потенціал УкраїниКласифікація природних ресурсів Оцінка природної складової життєдіяльностіЗабезпеченість України природними ресурсамиСтан і проблеми використання надр (мінерально-сировинних ресурсів): паливно-енергетичних, рудних і нерудних ресурсівЗемельні ресурси Водні ресурси Лісові й біологічні ресурсиРекреаційні ресурсиЗагальні проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів Виробничий потенціалСтруктура виробничих фондів і їх використання Вплив НТП на розвиток і розміщення продуктивних сил Науковий потенціал: суть, структура, динаміка ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ТРАНСФОРМАЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ Зміст понять "господарство", "національна економіка", "економічна система" Показники розвитку національної економіки та економічного розвитку країн Структура господарства МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ Й РОЗМІЩЕННЯ Паливно-енергетичний комплексНафтова промисловість Газова промисловість Торф'яна промисловість Електроенергетика Металургійний комплекс УкраїниРегіональні особливості розміщення металургійного комплексу Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу України Машинобудівний комплексВажке машинобудування Хіміко-лісовий комплекс УкраїниХімічна промисловість Лісопромисловий комплекс Регіональні особливості розміщення хіміко-лісового комплексу Проблеми і перспективи розвитку хіміко-лісового комплексу України. Будівельний комплексПроблеми та перспективи галузі Агропромисловий комплекс УкраїниРоль агропромислового комплексу (АПК) в національній економіці, його структура та форми організаціїХарчова промисловість як основна переробна ланка АПКІнвестиційно-інноваційна діяльність в АПК і продовольча безпека. Проблеми та перспективи розвитку АПК Легка промисловість України Соціальний комплекс УкраїниПоняття соціального комплексу і його роль у суспільному розвитку УкраїниСучасний стан розвитку та особливості розміщення соціального комплексу України Транспортний комплекс і зв'язокЗалізничний транспорт Невідповідність ширини українських колій ширині європейських колій Морський транспорт Річковий транспортАвтомобільний транспорт Трубопровідний транспорт Газопровідний транспортПовітряний транспортМіський пасажирський транспортЗв'язок в Україні МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ, ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ Роль зовнішньоекономічних зв'язків в умовах сучасної глобалізації і регіоналізації економіки світу Основні форми міжнародних економічних зв'язків Зовнішньоторговельний баланс країни Зовнішньоторговельний баланс послуг Членство України в СОТ, його переваги та недоліки Міжнародні фінансово-кредитні відносини України Іноземне інвестування та його види Роль трудових міграцій в інвестуванні економіки Вивезення капіталу з України і роль офшорних зон Роль спільних підприємств і спеціальних економічних зон у формуванні економіки України Інноваційні зв'язки України та їх форми Сфера інформаційних послуг Туристично-рекреаційні послуги Інтеграція України у міжнародні організації Співробітництво України з країнами СНД ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес Розвиток і довкілля. Вигоди від екологічно орієнтованих дій Зміст поняття сталого розвитку Методичні підходи до розробки індикаторів стійкого розвитку Типологія індикаторів сталого розвитку: індикатори руху, стану і реакції Інтегральні показники сталого розвитку Пріоритети збалансованого розвитку України ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України Типологія регіонів України за рівнем і особливостями розвитку ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Столичний економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство району Актуальні проблеми району (економічні, соціальні, екологічні) Донецький економічний районПриродні умови і ресурсиНаселення Господарство району Придніпровський економічний районПриродні умови і ресурси НаселенняГосподарство Північно-Східний економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство Пріоритети розвитку Причорноморський економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство Карпатський економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство Подільський економічний районПриродні умови і ресурси Населення Господарство Центральний економічний районПриродні умови і ресурсиНаселення регіону Господарство Волинський економічний район (Північно-Західний)Природні умови і ресурси НаселенняГосподарство району ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА НАУКОВІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Природокористування і його ресурсні, економічні, соціальні та екологічні аспекти Сучасні концепції взаємодії людини і навколишнього середовища Основні форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище Екологія як основа гармонізації відносин суспільства і природи Система управління екологічною безпекою в Україні Загальні функції державної системи екологічного управлінняЕкологічне законодавство України Екологічне прогнозування Екологічне планування Спеціальні функції державного екологічного управлінняЕкологічна стандартизація і екологічне нормуванняЕкологічне ліцензування Екологічна сертифікація. Оцінювання впливу на навколишнє середовище Екологічний моніторинг Екологічна паспортизація ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Поняття про екологічний моніторинг Суб'єкти екологічного моніторингу в Україні Види екологічного моніторингу довкілля Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Економічні засади природокористування та охорони довкілля Економічне оцінювання природних ресурсів Платежі і збори за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища та інші шкідливі впливи на довкілляПлатежі за використання природних ресурсів Платежі за забруднення навколишнього природного середовища Податкова екологічна політика та екологічні інструменти митної політики держави Система штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства Надання субсидій, дотацій, грандів і премій на природоохоронні цілі Цінові інструменти в контексті розвитку економічного механізму природокористування Екосистемні виплати і відшкодування Екологічне страхування Фонди охорони навколишнього природного середовища ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ Поняття про оцінювання екологічних результатів економічної діяльності Показники загальної економічної ефективності природоохоронних заходів Порівняльна економічна ефективність природоохоронних затрат та економічних результатів природоохоронних заходів СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Поняття і структура екологічної політики Міжнародна діяльність у галузі охорони довкілля Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля
 
Наст >