< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фактори інвестиційної активності за Дж. М. Кейнсом

Фактори інвестиційної активності за Дж. М. Кейнсом

Відмінності класичної та Кейнсової теорій процента

Класики

Норма процента

Дж. М. Кейнс

є ціною відмови від негайного споживання, компенсацією за "утримання"

економічна сутність

є ціною відмови від ліквідності, компенсацією за вкладення

співвідношенням заощаджень та інвестицій

визначається

співвідношенням попиту та пропозиції грошей

заощадження є функцією норми процента

... і заощадження

заощадження є функцією доходу

заощадження автоматично перетворюються на інвестиції завдяки стихійним коливанням норми процента

... і інвестиції

на перетворення заощаджень в інвестиції стихійні коливання норми

процента не мають урівноважуючого впливу

не потребує державного регулювання

і держава

потребує державного регулювання

Норма процента в теорії Кейнса - це ціна відмови від ліквідності, тобто відмови від збереження нагромаджених коштів у грошовій формі.

Схильність до ліквідності

Схильність до ліквідності

Структурно-логічний зв'язок грошової сфери з процесами відтворення в теорії Дж. М. Кейнса

Структурно-логічний зв'язок грошової сфери з процесами відтворення в теорії Дж. М. Кейнса

Дж. М. Кейнс дійшов твердого висновку про те, що для успішного функціонування ринкової системи необхідним є державне регулювання інвестиційного процесу.

недостатній ефективний попит

Макроекономічна модель Дж. М. Кейнса

Макроекономічна модель Дж. М. Кейнса

Резюмуючи розроблену Дж. М. Кейнсом макроекономічну модель та практичну програму управління сукупним попитом, треба визнати, що це була реальна наукова кейнсіанська революція, яка відбулася як в економічній теорії, так і в економічній політиці. Її основний зміст можна сформулювати так: - започаткування нового розділу економічної теорії - макроекономіки, винесення на перший план проблеми факторів, що визначають споживання та інвестиції як основні компоненти національного доходу; - розробка нового методологічного та теоретичного інструментарію для аналізу нових складних проблем і суперечностей ринкової економіки;

- актуалізація в макроекономічній теорії проблеми ефективного попиту, тобто проблеми реалізації; надання першочергової уваги вивченню засобів запобігання чи пом'якшення циклічності, досягнення стійкого економічного зростання тощо; теоретичний аналіз підпорядковується практичній меті - виробленню ефективної економічної політики державного регулювання ринкової економіки для компенсації її недоліків.

Поряд із цим теорія Дж. М. Кейнса відбивала специфіку 30-х рр. XX ст. Це виявилося, зокрема, у певному перебільшенні значення умов реалізації та обмеженні макроекономічної моделі лише завданнями виходу з депресійного стану, у явно вираженій статичності Кейнсового аналізу, у різко негативному ставленні до заощаджень, у певній недооцінці цінового фактора тощо. Ознаки теоретичної обмеженості Кейнсового аналізу стали об'єктом розвитку й удосконалення макроекономічної теорії прихильниками та представниками цього напряму.

Кейнсіанська стимулююча стабілізаційна політика

Макроекономічний стан

- Циклічний спад.

Рівень сукупного попиту

- Недостатній сукупний попит порівняно з сукупною пропозицією.

Напрям регулюючого впливу на сукупний попит

- Стимулювання сукупного попиту.

Регулюючі заходи

- Збільшення державних бюджетних

видатків. - Зменшення податків. - Зниження рівня банківського процента. - Пільгове кредитування. - Політика "дешевих грошей". - Девальвація національної валюти.

Кейнсіанська стримуюча стабілізаційна політика

Макроекономічний стан

- Інфляція.

Рівень сукупного попиту

- Надлишковий інфляційний сукупний попит порівняно із сукупною пропозицією.

Напрям регулюючого впливу на сукупний попит

- Стримання сукупного попиту.

Регулюючі заходи

- Зменшення державних бюджетних

видатків. - Зростання податків. - Збільшення рівня банківського процента. - Ускладнення умов кредитування. - Політика "дорогих грошей". - Зміцнення національної валюти.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >