< Попер   ЗМІСТ

Захист інформації про акціонерне товариство

У розгляді питання щодо захисту інформації про акціонерне товариство необхідно розглянути поняття інсайдерської інформації та інсайдерів.

Інсайдерська інформація - будь-яка неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

Яка саме інформація належить до інсайдерської та порядок її розкриття визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інсайдери - особи, які володіють інсайдерською інформацією, а саме:

 • - власники голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;
 • - посадові особи емітента;
 • - особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань, зокрема:
 • - юридичні особи, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 • o фізичні особи, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 • o державні службовці.

Емітент або професійні учасники ринку цінних паперів, які здійснюють операції з цінними паперами цього емітента, повинні вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації. Крім того, професійні учасники ринку цінних паперів повинні повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами у випадках підозри про те, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.

Інсайдеру забороняється:

 • - вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;
 • - передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;
 • - давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

Дія зазначених заборон поширюється також на осіб, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і знають чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера.

Ведучи мову про інсайдерську інформацію необхідно говорити про таємну та конфіденційну інформацію.

Конфіденційну інформацію складають відомості, що перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні конкретної особи. Поширення такої інформації відбувається за бажанням конкретної особи або за встановленими правилами й при дотриманні відповідних умов.

Таємна інформація - це відомості, які становлять державну або іншу, передбачену законом, таємницю, а їхнє розголошення завдає шкоди конкретній особі, суспільству або державі.

Стосовно діяльності акціонерного товариства чи професійного учасника фондового ринку деякі відомості можуть бути віднесені до комерційної таємниці, зокрема:

 • - інформація про виробництво, технології, управління, фінанси та інші сфери діяльності;
 • - інша інформація, розголошення якої може завдати шкоди інтересам цього товариства чи професійного учасника фондового ринку.

До такої інформації також можна віднести відомості про платоспроможність, участь його керівництва в інших об'єднаннях, про сплату податків тощо.

З метою захисту інформації про акціонерне товариство, воно може встановлювати у своїх внутрішніх нормативних документах регламент отримання, поширення, використання й збереження інформації, а також порядок притягнення посадових осіб до відповідальності за розголошення комерційної таємниці й конфіденційної інформації.

Зокрема, в статуті підприємства повинне бути зафіксоване право акціонерів на одержання інформації про товариство, обов'язок акціонерів і посадових осіб щодо збереження інформації з обмеженим доступом.

У Положенні про посадових осіб товариства повинні бути перераховані:

 • - обов'язки посадових осіб;
 • - принципи поводження посадових осіб з питань, пов'язаних з інформацією, що має обмежений доступ;
 • - підстави для притягнення до відповідальності посадових осіб товариства за неналежне виконання своїх обов'язків;
 • - порядок притягнення посадових осіб до відповідальності. У Положенні про інформацію в акціонерному товаристві мають бути зафіксовані:
 • - види інформації і її класифікація;
 • - основні вимоги до оформлення запиту на надання відкритої інформації;
 • - порядок і строки розгляду запитів і порядок надання відкритої інформації;
 • - перелік відомостей, визнаних відкритими й закритими;
 • - відповідальність посадових осіб за ненадання або несвоєчасне надання інформації.

У контракті із посадовою особою повинні бути відображені обов'язки посадової особи по нерозголошенню інформації з обмеженим доступом.

Крім того, чинним законодавством встановлено кримінальну й адміністративну відповідальність за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ