< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація праці в процесі маркетингового аналізу

Зорієнтований на розв'язання проблем суб'єкта господарювання маркетинговий аналіз можуть здійснювати як штатні фахівці, так і залучені експерти. Участь у цих процесах незалежних експертів дає змогу компенсувати в разі необхідності недостатню підготовку власних аналітиків, уникнути проявів суб'єктивізму. Терміни і якість виконання аналітичної роботи залежать від чисельності, кваліфікації, рівня співпраці колективу, який займається маркетинговим аналізом. Як правило, до цієї роботи залучають фахівців, які мають ґрунтовні маркетингові знання, досвід у цій сфері діяльності, а також працівників, які володіють статистичною інформацією щодо підприємства. Аналіз, здійснений кількома фахівцями з різних галузей знань і діяльності, завжди дає ширше і вичерпніше бачення проблеми, шляхів і способів її вирішення.

Важливою передумовою ефективного маркетингового аналізу є компетентність і фахова допитливість осіб, покликаних цим займатися, вміння правильно бачити і формулювати проблему, ретельно й оперативно відстежувати процеси і явища економічної дійсності. Пізнавальні й аналітичні дії фахівця мають підпорядковуватися принципу об'єктивності, оскільки метою маркетингового аналізу є пошук цілісної картини економічної ситуації, а не підтвердження висловлених будь-ким прогнозів.

Спеціаліст із маркетингового аналізу повинен добре знати і розуміти економічну суть даних, якими він оперує, вміти правильно їх збирати, нагромаджувати, інтерпретувати і використовувати.

Не менш важливими є раціональне моделювання, розподіл функцій між членами колективу (групи), що займаються маркетинговими дослідженнями і маркетинговим аналізом. Кожен із них має знати, в чому полягає завдання колективу, відчувати відповідальність за його реалізацію; мати чітко окреслену мету; усвідомлювати, що він повинен зробити самостійно, а що вирішуватиметься колективними зусиллями.

Результатом здійснення маркетингового аналізу є звіт, який повинен містити методологічний вступ, відповідний опис аналізу й висновки. Обсяг звіту залежить від сфери та мети аналізу.

У вступі традиційно зазначають: причини і цілі аналізу, актуальність досліджуваної проблеми; джерела і походження інформації; спосіб, основні принципи проведення аналізу; використані для його здійснення комп'ютерні програми; склад і кваліфікацію виконавців.

Остаточні результати аналізу подають у формі таблиць, які містять зведені дані, результати розрахунків і висновків до них. Підготовлений матеріал, безперечно, відображатиме спосіб мислення особи чи групи осіб, що готували його, та за будь-яких обставин він повинен бути прозорим, логічним, структурованим, доступним для сприйняття.

Завершувати звіт повинні висновки про досліджуване явище чи процес, які логічно випливають з даних дослідження. Як правило, у висновках ідеться про характер, тенденції конкретної ринкової ситуації, зміст і спрямування дій відповідно до цілей і становища суб'єкта господарювання (замовника аналізу). Якщо результати аналізу достатні для обґрунтованих висновків щодо подальших дій, вони можуть бути покладені в основу маркетингового планування. Іноді результати мають фрагментарний, суто ситуативний характер, на їх підставі не завжди можна сформулювати рекомендації щодо подальших дій. У такому разі доцільно розглянути інші елементи досліджуваної ситуації, що дасть змогу отримати новий ракурс бачення проблеми, отримати принципово інші припущення.

Отже, організація процесу маркетингового аналізу відповідно до вимог, які виникають у зв'язку з діяльністю підприємства у постійно змінюваному середовищі, та мети, якої воно прагне досягти, дає змогу забезпечити ефективне просування його продукції на ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >