< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система захисту прав споживачів в Україні

Об'єктивними передумовами формування системи українського споживчого законодавства стали: 1) у 90-х роках XX століття:

 • — занепад національної економіки та зниження рівня споживання населення;
 • — початкова стадія формування громадянського суспільства та неефективність централізованого державно-правового захисту прав споживачів на основі існуючих нормативних актів;
 • 2) у 2000-х роках:
  • — поступове економічне зростання рівня життя;
  • — соціально-економічна стратифікація суспільства та формуванням "середнього класу";
  • — вироблення активної позиції громадян;
  • — негативна якість довкілля у більшості регіонів, наслідки чорнобильської катастрофи та екстенсивного використання природних ресурсів;
  • — потреба в регулюванні якості та безпечності харчових продуктів, лікарських засобів на рівні відповідного законодавчого та підзаконного забезпечення.
  • — підвищена увага до європейських стандартів споживчого нормативного регулювання.

Суб'єктивними передумовами формування системи українського споживчого законодавства є:

 • — значний інтерес великих корпорацій та об'єднань виробників до допущення у ході законотворчої діяльності навмисних прогалин та недоречностей, які блокують належний державно-правовий захист прав споживачів;
 • — вплив спілок споживачів та розвиток суспільної правової свідомості та формування активної громадянської позиції щодо підвищення ефективності захисту прав споживачів;
 • — неефективна система державного контролю за дотриманням споживчого законодавства.

У 1992 році створений Державний Комітет України у справах захисту прав споживачів, функції якого в подальшому було передано Держстандарту України, а на його базі утворено Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України).

У 1989 році була створена Українська Асоціація споживачів, яка об'єднувала обласні громадські організації. її функціями є формування системи громадського контролю за роботою підприємств торгівлі та побуту, здійснення рейдів і перевірок, просвітництво, розповсюдження інформації, правова допомога, незалежна експертиза. 8 жовтня 1993 року Українська Асоціація споживачів була зареєстрована Міністерством юстиції України як національне громадське об'єднання споживачів.

30 березня 2010 року установчою конференцією громадських об'єднань споживачів, учасники якої представляли більшість областей України була створена Спілка об'єднань громадян "Всеукраїнська Федерація Споживачів "Пульс". її створення ініційовано багатьма лідерами та активістами споживчих організацій, що у період 2006-2010 років об'єдналися навколо спільного проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН в Україні "Спільнота споживачів і громадські об'єднання".

Метою "Всеукраїнської Федерації Споживачів "Пульс" є об'єднання зусиль споживчих об'єднань з різних регіонів України для ефективного захисту законних прав споживачів, вдосконалення чинного законодавства в цій сфері, просування інтересів споживчої спільноти, рівного доступу всіх споживачів до доброякісних та безпечних товарів, робіт і послуг.

Серед завдань "Всеукраїнська Федерація Споживачів "Пульс" — сприяння розвитку інформаційного поля для споживачів, організація систематичної споживчої освіти дітей і молоді, правової просвіти широкого кола громадян, поширення практики ефективного відстоювання споживачами законних прав, створення соціальної реклами в інтересах споживачів, зміцнення потенціалу громадських об'єднань споживачів, розвиток партнерства з конс'юмеристськими організаціями Європейського Союзу і світу.

"Всеукраїнська Федерація Споживачів "Пульс" є єдиною, крім профспілок, громадською організацією, яка діє на підставі власного закону — "Про захист прав споживачів". Також це єдина організація, яка виборола визнання важливості громадського руху споживачів на найвищому законодавчому рівні — у Конституції України.

В Україні є приблизно сто регіональних неурядових організацій (НУО) споживачів. їхні права і статус визначені у статті 25 Закону України "Про захист прав споживачів". Більшість цих організацій займаються захистом споживчих прав людини, інформаційною та освітньою діяльністю, а також представляють інтереси споживачів у прийнятті рішень на рівні суспільства. Стаття 42 Конституції України та стаття 24 Закону України "Про захист прав споживачів" проголошують, що держава повинна розвивати і підтримувати споживчі неурядові організації Діяльність таких організацій має вкрай важливе значення, оскільки вони, серед усього іншого, ініціюють судові процеси щодо захисту прав споживачів і забезпечують в Україні навчання споживачів.

Споживачі повинні знати про свої права та про можливі методи компенсації у випадках, коли їхні права порушено, а також мати змогу легко отримувати інформацію стосовно безпеки і якості продукції За надання такої інформації повинна відповідати держава.

Чинне законодавство України передбачає такі форми захисту прав споживачів:

 • — самозахист. Юридичне означення самозахисту міститься у статті 19 Цивільного кодексу, а також у статтях 8 і 9 Закону України "Про захист прав споживачів". Самозахист здійснюється шляхом безпосереднього звернення до продавця або виробника, коли таке звернення стосується безпеки чи якості продукції, або ж повноти чи об'єктивності інформації Така форма захисту законодавчо передбачена для заміни товарів неналежної якості; йдеться про повернення сплачених коштів за такі товари у випадку, коли заміна товару неможлива, або гарантійний ремонт товарів протягом визначеного терміну;
 • — захист прав споживачів неурядовими організаціями. Стаття 24 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає, що споживачі мають право створювати неурядові організації з метою захисту законних прав. Процедура створення та функціонування таких об'єднань врегульована Законом України "Про об'єднання громадян". Захист прав споживачів в інтересах суспільства є реалізацією суспільних інтересів щодо забезпечення конституційних прав громадян. Разом із тим, на противагу самозахистові, він здійснюється із залученням державних органів, органів місцевого самоврядування та судових органів. Захист суспільних інтересів, зокрема прав споживачів, характеризується проведенням освітньої та аналітичної діяльності, пов'язаної з дотриманням нормативних вимог щодо якості та безпеки продукції та послуг (стаття 25 Закону України "Про захист прав споживачів").
 • — захист прав споживачів державними організаціями. Такий захист від імені держави забезпечують компетентні державні органи, відповідальні за захист прав споживачів, а також система їх місцевих адміністрацій та управлінь. Повноваження вказаних органів захисту прав споживачів визначені у статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірки суб'єктів господарської діяльності проводяться тільки за письмовим розпорядженням керівника адміністрації, і можуть бути плановими (не частіше, ніж раз на рік) або позаплановими, що проводяться за заявами споживачів;
 • — захист прав споживачів органами місцевого самоврядування. Стаття 28 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає, відповідні відділи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування здійснюють розгляд і реагування на заяви споживачів; аналіз угод між споживачами та виробниками або продавцями; тимчасове призупинення реалізації продукції неналежної якості, інші санкції за порушення споживчого законодавства. Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає, що органи місцевого самоврядування повинні передавати відповідну інформацію щодо порушень до органів державної влади, відповідальних за захист прав споживачів;
 • — судовий захист прав споживачів. Стаття 22 Закону України "Про захист прав споживачів" містить положення про направлення заяв від споживачів, неурядових організацій або державних органів безпосередньо до господарських судів. Зараз юрисдикція залежить від місця розміщення споживача та відповідача, відповідно до місця придбання товару (територіальна юрисдикція). Найбільшими проблемами у судовому захисті прав споживачів є перевантажені суди, брак спрощених процедур подання позовів споживачами і залежність судів від бізнес-структур і виконавчої влади. Попри це, у судовій практиці є прецеденти рішень на користь споживачів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >