< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Бюджет як явище в історії людського суспільства з'явився порівняно недавно — в епоху капіталізму. Його поява пов'язана з відділенням державних фінансів від фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави.

Як економічна категорія, бюджет за своїм змістом є системою економічних відносин з приводу утворення, розподілу і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Ці економічні відносини виникають в результаті розподілу валового внутрішнього продукту країни. Питання, пов'язані з функціонуванням бюджетної системи є актуальними в процесі підготовки бакалаврів за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит".

Варто зауважити, що останнім часом помітно пожвавилось видання підручників і посібників з нормативних дисциплін професійної підготовки. В той же час бракує літератури, в якій би розглядались теоретичні засади бюджетної системи в комплексі з практикумом. У відповідності до світової практики структура кожного розділу навчального посібника містить характеристику змісту тем дисципліни "Бюджетна система" та підібрані матеріали практичного спрямування.

Зміст навчального посібника охоплює всі теми типової навчальної програми з дисципліни "Бюджетна система", що відповідає меті її викладання: надання знань про сутність і роль бюджетної системи в економічному і соціальному розвитку країни, опанування студентами методологічних основ побудови та розвитку бюджетної системи і її складових за допомогою бюджетного процесу, що втілюється в суб'єктивних діях держави - законах і політиці, спрямованих на досягнення конкретних цілей бюджетного регулювання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансові відносини, що виникають на різних рівнях бюджетного регулювання та відносини бюджетів з ланками фінансової системи, які будуються на засадах бюджетної політики, принципах та закономірностях бюджетного механізму.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: узагальнення суті бюджетної системи та її складових; обґрунтування понять, які формують бюджетний механізм; визначення суті, призначення і ролі бюджету держави; оцінка бюджетного дефіциту і джерел його фінансування; характеристика міжбюджетних відносин і системи бюджетного вирівнювання; визначення суті бюджетної класифікації і її складових. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати сутність бюджетної системи, її елементи та принципи побудови; основні ознаки організації, функціонування та розвитку національної бюджетної системи; бюджетну класифікацію та її правове і організаційне призначення; сутність державного бюджету, його складові, значення в діяльності країни; основні напрями бюджетної політики і її роль у формуванні бюджетного механізму; бюджетний дефіцит і джерела його фінансування; сутність міжбюджетних відносин і системи бюджетного вирівнювання; систему доходів і видатків, їх складові, напрями вдосконалення; видатки на обслуговування державного боргу;

вміти аналізувати нормативно-правові документи, які регулюють бюджетний процес, формування бюджету, напрями використання доходів і видатків бюджету, джерела фінансування бюджетного дефіциту; проводити інформаційний пошук основних напрямів бюджетної політики, етапів формування бюджетної системи; характеризувати бюджет як економічну категорію, основні показники бюджету, доходи та видатки бюджету; формулювати напрями вдосконалення системи доходів і видатків бюджетів, переваги бюджетно-цільового методу планування; планувати бюджет як основний фінансовий план держави; класифікувати доходи і видатки бюджету, бюджетний дефіцит, складові загального та спеціального фонду державного бюджету; оцінювати методи та етапи бюджетного планування та прогнозування бюджетну програму і її складові, джерела формування доходів бюджету; розраховувати міжбюджетні трансферти, коефіцієнти фінансових нормативів бюджетного забезпечення, складові доходів і видатків бюджетів; застосовувати інформаційні технології під час бюджетного планування і прогнозування, програмно-цільового методу складання бюджету; узагальнювати та аналізувати склад доходів і видатків бюджету, складові бюджетної класифікації, методи й джерела формування доходів бюджету; прогнозувати та моделювати бюджетну програму, кошторис бюджетної установи, зведені бюджети; приймати рішення щодо особливостей організації бюджетного вирівнювання та бюджетного забезпечення, щодо розробки кошторису бюджетної установи;

мати навички визначати джерела фінансування бюджетного дефіциту, завдання та принципи бюджетного планування; розраховувати податкові та неподаткові надходження у складі доходів бюджету; визначати суму загального і спеціального фонду державного бюджету; складати бюджетну програму; використовувати коефіцієнти фінансових нормативів при формуванні "кошика доходів" бюджету; визначати види міжбюджетних трансфертів і розраховувати їх суму; формувати етапи бюджетного планування та прогнозування; узагальнювати й аналізувати видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

Дисципліна базується на основних положеннях дисциплін "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Податкова система", "Страхування", "Фінансовий аналіз" і є базовою для вивчення таких дисциплін, як "Місцеві фінанси", "Казначейська система", "Бюджетний менеджмент".

Колектив авторів підгримує думку розробників державного освітнього стандарту, що дисципліна "Бюджетна система" актуальна і її роль визначається спроможністю формувати у студентів економічне мислення, навички самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >