< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України

Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств. Більшість науковців пов'язують це явище з наростанням фінансової кризи, яка загострює внутрішні протиріччя в українській економіці.

Безумовно, світова криза (2008-2009 рр.) як зовнішній чинник позначилася на українській економіці, спровокувавши проблеми, що виштовхнули країну на передостанній щабель рейтингу [конкурентоспроможність підприємств - 56-те місце, у щорічному рейтингу конкурентоспроможності країн світу (World Competitiveness Yearbook)].

Незадовільний фінансовий стан більшості українських підприємств назрівав давно і впевнено, і в ньому набагато більше внутрішніх, ніж зовнішніх, чинників.

На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують за трьома параметрами: джерелами (фактори) виникнення; видом кризи; стадією розвитку кризи. Ідентифікація названих ознак уможливлює правильне визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства.

Фінансово-економічна криза суттєво погіршила фінансові результати українських підприємств (схема 12.1). Представлені дані свідчать, що за період 2001-2007 рр. фінансові результати підприємств України стрімко зростали. Проте в 2008 р. ситуація значно погіршилась і фінансові результати мають чітко виражену тенденцію до зниження. Причиною цьому є як зменшення загальної суми отриманого прибутку, так і зростання збитковості підприємств.

На кінець 2008 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування зменшився порівняно з минулим роком більше ніж удвічі і склав 57,9 млрд грн (в 2007 р. - 135,9 млрд грн). При цьому прибутки прибуткових підприємств скоротилися на 23 % - з 183 млрд грн до 140,9 млрд грн, а збитки, навпаки, збільшилися майже в два рази - з 47 млрд грн у 2007 р. до 83 млрд грн у 2008 р.

Отримані дані свідчать, що швидкість зростання збитку в 2008 р. більше ніж удвічі перевищує зменшення прибутку.

Звичайно, узагальнювати отримані висновки стосовно кожного підприємства недоцільно. Отримані результати є узагальненими і характеризують фінансово-економічну ситуацію в цілому в Україні. Проте досліджувати потрібно кожне підприємство окремо і виявляти причини й наслідки фінансової кризи в конкретних умовах. Для цього необхідно регулярно здійснювати аналіз фінансового стану та завчасно виявляти ознаки неплатоспроможності.

Фінансові результати діяльності підприємств в 2001-2008 рр. (за даними Держкомстату України )

Схема 12.1. Фінансові результати діяльності підприємств в 2001-2008 рр. (за даними Держкомстату України )

Проаналізувавши динаміку фінансових результатів діяльності підприємств України (табл.12.2), слід зазначити, що середній темп зростання фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування за 2001-2007 рр. становить 139,12%. За цей самий період збиток та прибуток підприємств у середньому зростали на 14,35 та 28,9%.

Таблиця 12.2

Динаміка фінансових результатів діяльності підприємств 2001-2008 рр.

Рік

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Збиток підприємства

Прибуток підприємств

тис. грн.

темп зростання, %

тис. грн.

темп зростання, %

тис. грн.

темп зростання, %

2001

18 740,6

*

-21 062,8

*

39 803,4

*

2002

14 641,2

78,13

-22 769,5

108,10

37 410,7

93,99

2003

19 643,3

134,16

-26 173,7

114,95

45817

122,47

2004

44 578,4

226,94

-29 116,3

111,24

73 694,7

160,85

2005

64 370,8

144,40

-24 794,3

85,16

89 165,1

120,99

2006

76 253,4

118,46

-34 395,2

138,72

11 0648,6

124,09

2007

135 897,9

178,22

-47 096,5

136,93

182 994,4

165,38

2008

57 910,2

42,61

-8 3024

176,28

140 934,2

77,02


Витрати виробництва

Витрати виробництва - витрати чинників виробництва, безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ

Витрати виробництва

Рис. 12.1. Витрати виробництва

Собівартість продукції

Витрати підприємства на виготовлення товару в грошовій формі (витрати на предмети і засоби праці, а також на заробітну плату) називаються собівартістю продукції

Собівартість продукції

Рис. 12.2. Собівартість продукції

Сутність прибутку

Прибуток - це грошове вираження різниці між вартістю реалізованої продукції та витратами на її виробництво

Сутність прибутку

Рис. 12.3. Сутність прибутку

Формування і використання доходів підприємств

Дохід фірми - це не тільки складові її фінансових результатів, це найважливіший показник, джерело існування та розвитку підприємства і підприємництва

Формування і використання доходів підприємств

Рис. 12.4. Формування і використання доходів підприємств

Формування прибутку підприємства

Реально формування прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України, момент реалізації визначається за датою відвантаження продукції, а для послуг - за датою фактичного їх надання або за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника

Формування прибутку підприємств

Рис 12.5. Формування прибутку підприємств

Практикум

Основні терміни і поняття

Витрати суспільства

Витрати виробництва

Собівартість

Розрахункова собівартість

Фактична собівартість

Виробнича собівартість

Комерційна собівартість

Індивідуальна собівартість

Суспільна собівартість

Зовнішні (явні) витрати

Внутрішні (неявні) витрати

Постійні витрати

Змінні витрати

Валові (загальні) витрати

Прибуток

Функції прибутку

Формування прибутку

Підприємства

Види прибутку

Норма прибутку

Дохід підприємства

Грошові надходження підприємств

Формування і використання доходів підприємств

Запитання для самоконтролю

 • 1. Сутність виробництва.
 • 2. Сутність категорії "прибуток" у теоріях сучасних західних дослідників.
 • 3. Охарактеризуйте поняття "бухгалтерський прибуток ", "економічний прибуток", "нормальний прибуток".
 • 4. Сукупні витрати виробництва.
 • 5. Функції прибутку в ринковій економіці.
 • 6. Які показники вливають на прибуток?
 • 7. Яким чином формується прибуток?
 • 8. Як в умовах ринкової економіки може бути розподілений прибуток приватного підприємства?
 • 9. Рівень і структура витрат: їхнє значення для фірми.
 • 10. Змінні витрати.
 • 11. Що об'єднує прибуток та рентабельність?
 • 12. Процес виробництва і його стадії.
 • 13. Фактори виробництва і їх роль в економіці.
 • 14. Витрати виробництва у довготерміновому періоді.
 • 15. Зовнішні і внутрішні витрати.
 • 16. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді.
 • 17. Закон спадної віддачі.
 • 18. Постійні витрати. Змінні витрати.

Теми рефератів

 • 1. Собівартість продукції підприємства і її структура.
 • 2. Основні напрями зниження витрат підприємства, на виробництво продукції.
 • 3. Валовий дохід підприємства: механізм формування і розподілу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >