< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 6-пв (річна) "звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"

Заповнення показників у формі державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі - форма № 6-ПВ (річна)) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників.

Джерелами даних складання звіту є форми первинної облікової документації:

  • - накази (розпорядження) про приймання на роботу та звільнення; - направлення на навчання; - особові картки;
  • - записи в трудовій книжці працівника;
  • - копії документів, що підтверджують рівень освіти, наукове звання, тощо.

Подання форми № 6-ПВ (річна) здійснюється відповідно до положень пункту 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

Періоди статистичного спостереження при заповненні показників форми № 6-ПВ (річна) такі: у I розділі - 31 грудня або останній робочий день звітного року, у розділах II та III - за січень-грудень звітного року.

Порядок заповнення форми № 6-ПВ (річна) відображено в табл. 1.58

Таблиця 1.58. Порядок заповнення форми № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання"

Показники

Код рядка

Характеристика рядків

1

2

3

Показники щодо кількісного та якісного складу працівників за станом на 31 грудня звітного року

Облікова кількість штатних працівників на кінець року, усього

12010

відображається облікова кількість штатних працівників, визначених відповідно до положень розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників. Показник узгоджується з даними рядка 3070 форми № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" за січень-грудень звітного року

з них:

кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого дня (тижня)

12020

відображається кількість працівників, які згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника

кількість працюючих у віці (років): -15-34

12030

здійснюється розподіл працівників за віковими групами залежно від числа повних років, що виповнилося їм за станом на кінець року

- 50-54

12050

- 55-59

12060

кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями:

- неповна та базова вища освіта

12070*

відображається кількість працівників з неповною, базовою та повною вищою освітою (відповідно до статті 7 Закону України "Про вищу освіту", які мають документ про вищу освіту відповідного навчального закладу.

У разі одержання освіти в кількох вищих навчальних закладах, рівень освіти визначається відповідно до учбового закладу вищого рівня акредитації, який закінчив працівник

- повна вища освіта 12080*

кількість працівників, які отримують пенсію, усього

12090

у тому числі:

- за вислугу років

12100

відображається кількість працівників, які отримують пенсії за вислугу років відповідно до законодавства, що діяло раніше (п. 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". До них, зокрема, відносяться деякі категорії артистів театрів, працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення та ін.

До зазначеної кількості враховуються також працівники, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та Закону України "Про прокуратуру")

- за віком

12110

відображається кількість працівників, які при досягненні пенсійного віку отримують пенсію за віком згідно зі статтями 26-29 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Крім того, до зазначеної кількості враховуються: працівники, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, зокрема, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених КМУ; пенсії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші

- по інвалідності, усього

12120

з них III групи

12130

відображається кількість працівників, які відповідно до статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" отримують пенсії в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (у т. ч. каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства), або пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Із загальної кількості працівників (ряд. 12010):

Знаходяться у відпустці у зв'язку 3 вагітністю та пологами, усього

12140

відображається кількість жінок, які відповідно до статті 17 Закону України "Про відпустки" на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами

Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, усього

12150

відображається кількість осіб, які відповідно до статті 18 Закону України "Про відпустки" на кінець звітного періоду перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Проживають на території інших регіонів (АР Крим, областей, м. Києва м. Севастополя, поза межами України)

12160

відображається кількість працівників, які щоденно або не рідше одного разу на тиждень здійснюють поїздки на роботу (незалежно від виду транспорту) до іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж їхнє місце проживання (області, м. Києва та м. Севастополя), тобто які створюють маятникову міграцію

Мають науковий ступінь

12170

відображається кількість працівників, які захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня й отримали диплом доктора чи кандидата наук незалежно від дати його видачі

Винахідники і раціоналізатори

12180

відображається кількість працівників, які надали заявки на винаходи та раціоналізаторські пропозиції незалежно від давності поданої заявки та кількості таких заяв. Вона визначається на основі даних первинного обліку за формами № ІВ-1 "Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні" та № ІВ-4 "Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій"

Зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці)

12190

відображається кількість працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує граничнодопустиму концентрацію або граничнодопустимий рівень, установлений нормами, визначеними відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженої наказом МОЗ України від 27.12.2001 № 528. Дані заповнюються на підставі результатів проведеної атестації робочих місць за умовами праці (санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу), результати якої відображаються у "картах умов праці" робочих місць. При цьому незалежно від кількості небезпечних і шкідливих факторів, які впливають на працівника, він ураховується тільки один раз

Показники щодо професійної підготовки кадрів на виробництві

У цьому розділі наводяться дані про всіх штатних працівників облікового складу (крім сумісників), уключаючи і тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено за рахунок коштів установи незалежно від форми навчання та типу навчального закладу. Особи, які навчалися за рахунок власних коштів, не враховуються. Показники повинні підтверджуватися наявністю документів про освіту - свідоцтвом, довідкою, дипломом тощо. Працівники, які протягом року проходили навчання декілька разів, незалежно від кількості видів навчання враховуються у звіті один раз відповідно до програми навчання більшої тривалості.

При цьому не враховуються форми навчання з тривалістю програми навчання менше 8 годин.

Навчено новим професіям (первинна професійна підготовка, перепідготовка), усього

(ряд. 13020 + ряд.13050)

13010

у графах 2, 3 відображається кількість осіб, які у звітному році на виробництві здобули першу професію, у графах 4, 5 - другу професію або всі наступні за рахунок коштів установи. Первинна професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється із числа осіб, які зараховані на роботу учнями

Безпосередньо на виробництві, усього

13020

відображається кількість навчених працівників, професійні вимоги до яких допускають їхню підготовку безпосередньо на виробництві (групи професій 4-8 згідно з Класифікатором професій ДК 003-2010, затвердженим наказом Держстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі - Класифікатор професій), зокрема: технічні службовці, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

у тому числі за формами навчання:

- індивідуальна

13030

працівники, навчені новим професіям на виробництві, розподіляються за формами навчання відповідно до пункту 3.2 Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151 (далі - Положення)

- курсова

13040

У навчальних закладах різних типів за договорами, усього

13050

у тому числі:

- професійно-технічних

13060

відображається кількість працівників, яких за направленням підприємства у звітному році навчено новим професіям на договірних засадах у професійно-технічних навчальних закладах. Типи навчальних закладів, які відносяться до професійно-технічних, визначено статтею 41 Закону України "Про освіту".

- вищих (І-ІУ рівнів акредитації)

13070

відображається кількість керівників, професіоналів, спеціалістів (1-3 групи згідно з Класифікатором професій, а також кваліфікованих та інших працівників, навчених новим професіям на договірних засадах у вищих навчальних закладах.

Типи навчальних закладів, які відносяться до вищих, визначено статтею 25 Закону України "Про вищу освіту"

Навчено новим професіям керівників, професіоналів, фахівців (із ряд. 13010)

13080

із загальної кількості тих, хто пройшов професійне навчання новим професіям, окремо виділяється кількість керівників, професіоналів, фахівців

Крім того, навчались за кордоном

13090

відображається кількість працівників, які за рахунок установи пройшли перепідготовку (навчання новим професіям) за кордоном та отримали відповідний документ про освіту

Показники щодо підвищення кваліфікації кадрів

Підвищили кваліфікацію, усього (ряд. 14020 + ряд.14030)

14010

відображається загальна кількість працівників (крім сумісників), які пройшли навчання з підвищення кваліфікації (уключаючи тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено за рахунок коштів установи).

Форми такого навчання визначені пунктами 3.4-3.5 Положення та передбачають навчання на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначання, стажування, спеціалізацію, довго - та короткострокове підвищення кваліфікації та інші форми

у тому числі: безпосередньо на виробництві

14020

працівники розподіляються за місцем проведення навчання: безпосередньо в установі (за місцем роботи) або в навчальних закладах (академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо)

у навчальних закладах різних типів за договорами

14030

крім того, навчались за кордоном

14040

окремо виділяються особи, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації за кордоном

Дані рядків 14010-14040 у графах 1-5 розподіляються за відповідними професійними групами (1-9), визначеними згідно з Класифікатором професій

Рівень вищої освіти

Тип навчального закладу, який закінчив працівник

Неповна вища

Закінчив технікум, духовну семінарію, училище (медичне, педагогічне, художнє, житлово-комунального господарства, хореографічне, естрадно-циркове, музичне, училище культури, водного транспорту; училище системи Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України), коледж, інші прирівняні до них навчальні заклади першого рівня акредитації і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або продовжує навчатися у вищих навчальних закладах; до 1996 року навчався у вищому навчальному закладі половину чи більше терміну навчання, але не закінчив його

Базова вища

Закінчив коледж або продовжує навчатися в академії, університеті, інституті, консерваторії, інших прирівняних до них вищих навчальних закладах та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Повна вища

Закінчив академію, університет, інститут, консерваторію, духовну академію чи інші прирівняні до них вищі навчальні заклади Ш-ІУ рівня акредитації та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >