< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Банківський нагляд, його повноваження та основні завдання

У широкому розумінні банківський нагляд можна визначити як регулятивну систему економічних і правових заходів, що їх здійснюють органи державної влади (або їхні уповноважені представники) для забезпечення стабільності, безпеки та ефективності банківського сектора шляхом розумного, виваженого обмеження ризиків у банківській діяльності, а також створення резервів, достатніх для компенсації можливих втрат.

Деякі економісти визначають банківський нагляд як моніторинг процесів, що відбуваються в банківській системі на різних стадіях функціонування банків - від моменту їх створення до моменту ліквідації, а також застосування щодо банків певних коригувальних заходів і засобів примусового впливу з метою регулювання їхньої діяльності. В інших випадках банківський нагляд - це виявлення правопорушень та запобігання їм, з'ясування того, наскільки діяльність підконтрольних об'єктів відповідає встановленим правилам.

Банківське регулювання - це система заходів, за допомогою яких держава через Національний банк або інший наглядовий орган забезпечує стабільне й безпечне функціонування банківської системи, запобігає дестабілізаційним тенденціям у банківському секторі. Тобто банківське регулювання - це розроблена уповноваженими установами система конкретних правил та норм, які відповідно до законодавства визначають структуру і способи здійснення банківської діяльності (формування рамок поведінки банків).

Поняття "нагляд і контроль за діяльністю банків" передбачає безперервний нагляд за здійсненням банками своєї діяльності відповідно до законодавства та інструкцій (відстеження того, щоб банки не виходили за встановлені для них рамки).

Головне завдання органів банківського нагляду - забезпечення належного контролю за діяльністю банків, який би унеможливлював їх функціонування поза правовим полем, що часто призводить до втрати як власних, так і залучених коштів, і банкрутства банку.

Отже, банківський нагляд повинен забезпечити методичну основу моніторингу системних ризиків у банківському секторі економіки через систему законодавчого та нормативно-правового регулювання, реєстрації й ліцензування, дотримання банками встановлених нормативів, розумного ведення ними власних справ, а також проведення інспектування банків та їхніх установ, ужиття заходів щодо організаційного зміцнення та фінансового оздоровлення цих установ.

Головні цілі банківського нагляду: захист акціонерів і вкладників кожного банку від не фахового управління та зловживань; підтримка стабільності фінансового ринку шляхом запобігання "системному ризику".

Головні завдання банківського нагляду:

 • • забезпечення платоспроможності банківської системи;
 • • контроль за дотриманням ліквідності;
 • • забезпечення безпеки всіх кредиторів і вкладників банків.

У загальному банківський нагляд на сучасному етапі - це моніторинг усіх видів ризиків, притаманних банківській діяльності, з метою зведення до мінімуму, насамперед системного ризику, тобто запобігання ланцюговій реакції, за якої крах одного або кількох банків може спричинити кризу всієї банківської системи.

Головною метою банківського нагляду є:

 • • у макроекономічному плані - зміцнення довіри до банківської системи з боку суспільства, підвищення надійності та стабільності банківської системи;
 • • у мікроекономічному плані - забезпечення фінансової надійності банків та захисту інтересів їхніх клієнтів і вкладників, які не завжди володіють інформацією про розміри ризиків у діяльності своїх банків;
 • • у потенційному плані - банківський нагляд покликаний сприяти зміцненню ефективної і конкурентної банківської системи, сприяти раціональному розподілу кредитів в економіці.

Контрольні питання

 • 1. Що розуміється під поняттям "резервний фонди? Як формується та використовується резервний фонд банку?
 • 2. Як формується резерв для відшкодування можливих витрат від дебіторської заборгованості?
 • 3. Як здійснюється формування резерву за нестандартними цінними паперами?
 • 4. Який порядок визначення та формування обов'язкових резервів банком?
 • 5. Які критерії беруть до уваги при формуванні цього резерву?
 • 6. Опишіть порядок здійснення контролю за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування.
 • 7. Назвіть основні показники, що характеризують прибутковість банку. Як вони визначаються?
 • 8. Перерахуйте економічні нормативи, які є обов'язковими до виконання всіма банками.
 • 9. Для чого банки повинні дотримувати економічних нормативів?
 • 10. Охарактеризуйте кредитний ризик банку та назвіть його нормативи.
 • 11. У чому сутність банківського нагляду, які його основні завдання?

Завдання

Завдання 1. Валові доходи банку за звітний період становили 40 млн. грн., валові витрати – 35 млн. грн. Податок на прибуток - 25%. Відрахування до резервного фонду встановлено загальними зборами учасників у розмірі 5% від суми прибутку.

Визначте розміри відрахування до резервного фонду.


Завдання 2. Банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 15 грн., загальною кількістю 200 000 шт. Із загальної кількості емітованих акцій 100 тис. шт. були реалізовані за ціною 18 грн. за одну акцію. Визначте розмір статутного капіталу та суму емісійних різниць.

Завдання 3. На 1 липня поточного року регулятивний капітал банку становив 1 572 968 грн. Сумарні активи, зважені за ступенем ризику, становили 12 537 390 грн.

Визначте показник адекватності капіталу банку.

Завдання 4. Діяльність банку характеризується такими даними (у тис. грн.):

1. Недосформований резерв на можливі втрати за кредитними операціями

400,0

2. Результати переоцінки основних засобів

1 050,0

3. Акції в торговому портфелі банку

550,0

4. Цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які випущені самим банком

150,0

5. Субординований борг, залучений 01.01.2002 р.

1050,0

6. Резерви під стандартну заборгованість інших банків

2 050,0

7. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал

1 500,0

8. Прибуток минулих років, що очікує затвердження

1 050,0

Визначте розмір регулятивного капіталу банку станом на 01.01 поточного року, попередньо провівши розподіл складових за рівнями капіталу. Врахувати обмеження, які регламентуються нормативними документами НБУ на розмір капіталу, та виключити з капіталу складові, що суперечать його економічній сутності.

Тести

 • 1. Банки формують резерви під дебіторську заборгованість за рахунок:
  • а) відрахувань;
  • б) зобов'язань;
  • в) додаткового капіталу;
  • г) залученого капіталу.
 • 2. Рівень ризику дебіторської заборгованості визначається:
  • а) щоквартально;
  • б) щомісячно;
  • в) на кінець року;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 3. Резерви використовуються для покриття втрат від дебіторської заборгованості в разі, якщо вона:
  • а) стандартна;
  • б) субстандартна;
  • в) сумнівна;
  • г) безнадійна.

 • 4. Обов'язковому резервуванню підлягають:
  • а) кредити, одержані від інших банків;
  • б) іноземні інвестиції, залучені від міжнародних фінансових організацій;
  • в) залучені банком кошти юридичних та фізичних осіб;
  • г) кошти, залучені на умовах субординованого боргу.
 • 5. Диференційовані нормативи обов'язкового резервування для різних видів зобов'язань встановлюються залежно від:
  • а) строку залучення коштів (короткострокові зобов'язання банку, довгострокові зобов'язання банку);
  • б) виду зобов'язань у національній валюті;
  • в) виду зобов'язань в іноземній валюті;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 6. Прибутковість банківських активів (КОА) – це:
  • а) показник, що характеризує прибутковість банку, дохідність акціонерного капіталу банку;
  • б) показник прибутковості банку, що показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів банку;
  • в) показник прибутковості банку, що відображає успішність виконання банком функції посередника між вкладниками та позичальниками і гостроту конкуренції на грошовому ринку, учасником якого є банк;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 7. Прибутковість акціонерного капіталу банку (RОЕ) – це:
  • а) показник прибутковості банку, що показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів банку;
  • б) показник, що характеризує прибутковість банку, дохідність акціонерного капіталу банку;
  • в) показник прибутковості банку, що відображає успішність виконання банком функції посередника між вкладниками та позичальниками і гостроту конкуренції на грошовому ринку, учасником якого є банк;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 8. Процентна маржа (SPEED) – це:
  • а) показник прибутковості банку, що показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів банку;
  • б) показник, що характеризує прибутковість банку, дохідність акціонерного капіталу банку;
  • в) показник прибутковості банку, що відображає успішність виконання банком функції посередника між вкладниками та позичальниками і гостроту конкуренції на грошовому ринку, учасником якого є банк;
  • г) немає правильної відповіді.
 • 9. До нормативів капіталу відносять:
  • а) норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, норматив великих кредитних ризиків;
  • б) поточну ліквідність;
  • в) адекватність основного капіталу;
  • г) норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдерові.

 • 10. До нормативів ліквідності належать:
  • а) короткострокова ліквідність;
  • б) норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, норматив великих кредитних ризиків;
  • в) адекватність основного капіталу;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 11. До нормативів кредитного ризику відносять:
  • а) норматив ризику загальної відкритої (довгої та короткої валютних позицій);
  • б) норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдерові;
  • в) адекватність основного капіталу;
  • г) інвестування в цінні папери окремо за кожною установою.
 • 12. Норматив загальної суми інвестування визначається як:
  • а) співвідношення загальної суми коштів, що інвестуються на придбання акції будь-якої юридичної особи, до регулятивного капіталу банку;
  • б) співвідношення регулятивного капіталу банку до загальної суми коштів, що інвестуються на придбання акції будь-якої юридичної особи;
  • в) співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій окремо за кожною установою, до регулятивного капіталу банку;
  • г) співвідношення регулятивного капіталу банку до розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій окремо за кожною установою.
 • 13. Що вище значення нормативу адекватності регулятивного капіталу, то:
  • а) більша частка ризику, яку беруть на себе власники банку;
  • б) менша частка ризику, яку беруть на себе власники банку;
  • в) більша частка ризику, яку беруть на себе кредитори, вкладники банку;
  • г) менша частка ризику, яку беруть на себе кредитори, вкладники банку.
 • 14. Хто здійснює контроль за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування:
  • а) НБУ;
  • б) територіальне управління НБУ;
  • в) Генеральний департамент банківського нагляду;
  • г) Департамент монетарної політики.

Теми рефератів

 • 1. Аналіз показників прибутковості в банках України
 • 2. Аналіз портфеля цінних паперів у банках регіону
 • 3. Порядок здійснення контролю за повнотою та своєчасним виконанням банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >