< Попер   ЗМІСТ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Алєксєєнко M. Трастові послуги та залучення коштів банками // Банківська справа. - 2001. - № 2. - С. 38-42.
 • 2. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М, Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.
 • 3. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посібник / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. M. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 4. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-316 с.
 • 5. Банківські операції: Підручник / A. M. Мороз, M. І. Савлук, M. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 6. Бугрій M. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки. - Л.: Вид-во Львівського НУ ім. Ів. Франка, 2001. - 149 с.
 • 7. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, КОО, 2006. -311с.
 • 8. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. -К.:КНЕУ, 2000.-244 С.
 • 9. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 10. Гроші та кредит: Підручник / M. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. M. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. -602 с.
 • 11. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод, посібник / M. М. Александрова, С. О. Маслова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.
 • 12. Демківський А. В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. - К.: ВІРА-Р, 2003. - 512 с.
 • 13. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 p. (зі змінами і доповненнями).
 • 14. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 15. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", № 959-ХП від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 16. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", № 185/94-ВР від 23.09.1994 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 17. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.1992 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 18. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 19. Закон України "Про інвестиції" від 18.09.91 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 20. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 21. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.08.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 22. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 23. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 24. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 25. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 26. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р.
 • 27. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 223 с.
 • 28. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.
 • 29. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджено постановою № 492 Правління НБУ від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 30. Інструкція про касові операції в банках України: Постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 31. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р. (із змінами і доповненнями).
 • 32. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 110 Правління НБУ від 17.03.2004 р.
 • 33. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Затверджено постановою № 502 Правління НБУ від 12.12.2002 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 34. Кравченко Ю. Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 368 с.
 • 35. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: Економічна думка - Карт-бланш, 2001. - 150 с.
 • 36. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2000.-156 с.
 • 37. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 489 Правління НБУ від 28.11.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 38. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Т. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
 • 39. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
 • 40. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Та-бачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 • 41. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 271 с.
 • 42. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях: Затверджено постановою № 118 Правління НБУ від 26.03.1998 р.(зі змінами і доповненнями).
 • 43. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: Затверджено постановою Ш 639 НБУ від 15.12.2004 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 44. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 45. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затверджено постановою № 516 Правління НБУ від 03.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 46. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів: Затверджено постановою НБУ № 561 від 17.12.2003 р.
 • 47. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації: Затверджено постановою № 8 Правління НБУ від 11.01.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 48. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затверджено постановою № 508 Правління НБУ від 16.12.2002 р.
 • 49. Положення про механізми рефінансування банків України: Постанова № 82 Правління НБУ від 28.02.2002 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 50. Положення про порядок видачі банкам окремих банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затверджено постановою № 275 Правління НБУ від 17.07.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 51. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затверджено постановою № 137 Правління НБУ від 19.04.2005 р.
 • 52. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 31.08.2001 р., зі змінами, затвердженими постановою № 10 Правління НБУ від 9.01.2002 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 53. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: Затверджено постановою № 377 Правління НБУ від 31.08.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 54. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., (зі змінами і доповненнями).
 • 55. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України: Затверджено постановою № 61 Правління НБУ від 12.02.2002 р.
 • 56. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: Затверджено постановою № 520 Правління НБУ від 29.12.2000 р., (зі змінами і доповненнями).
 • 57. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунки за товари, надані послуги та при видачі готівки: Затверджено постановою № 37 Правління НБУ від 24.02.1997 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 58. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Затверджено постановою № 514 Правління НБУ від 03.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 59. Положення про оформлення та надання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання: Затверджено постановою № 82 Правління НБУ від 05.03.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 60. Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і неризедентами в межах торгового обороту у валюті України: Затверджено постановою № 484 Правління НБУ від 14.10.2004 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 61. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентам позик в іноземній валюті нерезидентами: Постанова № 270 Правління НБУ від 17.06.2004 р.
 • 62. Положення про порядок обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів: Постанова № 291 Правління НБУ від 12.08.2005 р.
 • 63. Положення про порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Постанова № 279 Правління НБУ від 07.12.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 64. Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Постанова № 172 Правління НБУ від 21.04. 2004 р.
 • 65. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами: Затверджено постановою № 325 НБУ від 06.08.2003 р.
 • 66. Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в Національному депозитарії: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 27.07.99 р. (зі змінами і доповненнями).

 • 67. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказів їм із-зі кордону іноземної валюти: Затверджено постановою № 18 Правління НБУ від 17.01.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 68. Правила здійснення переказів іноземної валюти в межах України: Затверджено постановою № 103 Правління НБУ від 12.03.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 69. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученнями та на користь фізичних осіб: Затверджено постановою № 486 Правління НБУ від 14.10.2004 р.
 • 70. Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджено постановою № 281 Правління НБУ від 10,08.2005 р.
 • 71. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затверджено постановою № 200 Правління НБУ від 30.05.2007 р.
 • 72. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник, - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.
 • 73. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. Т. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-410 с.
 • 74. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.
 • 75. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. - К.: ЦУЛ, 2003 - 616 с.
 • 76. Сарахман О. М., Раєвський К. Є., Скаско О. І. Банківський нагляд: Навч. посібник. - Львів: ЛБІНБУ, 2005. - 286 с.
 • 77. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 78. Трастовые, инвестиционные и электронные услуги банков. - М.: ТОО ДЕКА, 1995.- 112 с.
 • 79. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.
 
< Попер   ЗМІСТ