< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Модель грошового ринку та його рівновага

Попит і пропозицію грошей пов'язує модель грошового ринку. Згідно з короткостроковою моделлю грошового ринку, пропозиція грошей, дохід і рівень цін є екзогенними змінними.

Пропозиція грошей контролюється центральним банком і фіксована на рівні М8. У короткостроковому періоді рівень не змінюється, тому номінальні та реальні змінні моделі збігаються:

Таким чином, реальна пропозиція грошей фіксована на рівні (М/Р)8 і на рисунку показана вертикальною лінією. Альтернативну вартість грошей вимірює ставка процента по такому фінансовому активу, як облігації.

Модель грошового ринку

Рис. Модель грошового ринку

Попит на гроші Ь(г) є спадною функцією процентної ставки (г) для даного рівня доходу (У).

Рівновага грошового ринку досягається в точці, де попит на гроші дорівнює їхній пропозиції. Умова рівноваги має вигляд: (М / Р)8 = Ь (г,У). Точці рівноваги грошового ринку відповідає рівноважна процентна ставка і*. Модель грошового ринку показує, що існує лише єдина ставка, за якої попит на гроші і пропозиція грошей збігаються. На практиці на грошовому ринку постійно виникають коливання.

Модель інвестиційного попиту

Під інвестиційним попитом розуміють попит підприємців на блага для відновлення зношеного і приросту реального капіталу.

Модель інвестиційного попиту показує таку закономірність: чим вища ставка процента (г), тим менша кількість інвестиційних проектів (I) буде прибутковою.

Модель інвестиційного попиту

Рис. Модель інвестиційного попиту

Отже, прибутковість інвестицій перебуває в оберненій залежності від ціни капіталу: вища процентна ставка змушує підприємства (фірми) анулювати певні інвестиційні проекти.

На споживчі витрати в розвинених країнах припадає більше половини розміру сукупного попиту, але частка інвестиційних витрат складає менше 20% сукупних витрат. Проте аналіз чинників, що визначають інвестиційний попит в економіці, має величезне значення: по-перше, 15-20% сукупних витрат - це достатньо значний розмір; по-друге, саме інвестиції забезпечують поступальний розвиток економіки; по-третє, інвестиційний попит є найбільш мінливою складовою сукупного попиту, що надає його аналізу першорядного значення.

Особливість інвестиційного процесу полягає в тому, що інвестиції являють собою потік ресурсів у поточному періоді з метою збільшення запасу капіталу в майбутньому. Тобто, при формуванні інвестиційних планів суб'єкти мають справу з деякою глибиною тимчасового горизонту планування, тому що між моментами інвестування й одержанням вигод існує деякий інтервал. Звідси, інвестиції - це довгострокове вкладення економічних ресурсів із метою створення й одержання чистих вигод у майбутньому.

Моделі економічного зростання

Економічне зростання є однією з головних макроекономічних цілей будь-якої країни, досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу в порівнянні із зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні.

Основна проблема теорії економічного зростання полягає в тому, яким чином можна збільшити обсяг виробничих потужностей або досягти збільшення потенційного рівня ВВП.

Відповідно до цього економічне зростання графічно можна передати двома способами:

  • 1) зміщення праворуч лінії довгострокової сукупної пропозиції ЬКЛ8 від ЬКЛ81 до ЬЯЛ82;
  • 2) зміщення праворуч кривої виробничих можливостей із положення АВ до положення СБ.

Моделі економічного зростання

Рис. Моделі економічного зростання

Процес економічного зростання відображає довгострокове зростання сукупної пропозиції, і саме цим воно відрізняється від короткострокових коливань випуску під впливом змін сукупного попиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >