< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ключові поняття

Філософія історії; філософія історії як сукупність ідей; філосо фія історії як галузь пізнання; історичний світогляд; міфологічний історичний світогляд; історичний світ міфології; архетипи історії; історичні універсали;релігійний історичний світогляд; історичний світ релігії; філософський історичний світогляд; наукоцентричний філософський історичний світогляд: наукабіжний філософський історичний світогляд; історичне світовідчуття; історичне світосприйняття; історичне світорозуміння.

Завдання та запитання

 • 1. Що таке філософія історії? Дайте їй загальну характеристику.
 • 2. У чому полягає "двозначність" положення філософії історії щодо філософського та історичного пізнання?
 • 3. Хто автор терміна "філософія історії"? Розкрийте суть його поглядів на філософію історії.
 • 4. Розкрийте особливості зміни історичних уявлень про філософію історії.
 • 5. У чому полягають відмінності та особливості розвитку філософії як сукупності ідей та галузі пізнання?
 • 6. Дайте загальну характеристику міфологічного світогляду як першого типу осягнення історії.
 • 7. Розкрийте характер співвідношення міфології та міфологічного історичного світогляду.
 • 8. Проаналізуйте основні особливості міфологічного осягнення історичного процесу.
 • 9. У чому полягає відмінність між традиційним і сучасним міфологічним осмисленням історії?
 • 10. Розкрийте основні риси історичної міфології XX ст.
 • 11. Схарактеризуйте особливості здійсненого Томасом Манном гуманістичного переосмислення ролі міфологічного осягнення історії.
 • 12. У чому полягає своєрідність запропонованого К.Г.Юнгом підходу до розгляду історичного процесу?
 • 13. Що вирізняє постмодерністський підхід до міфологічного осмислення історії?
 • 14. Дайте загальну характеристику релігійного світосприйняття історії.
 • 15. З'ясуйте специфіку релігії як культурно-історичного феномену та її роль в осмисленні історичного процесу.
 • 16. Як співвідносяться релігія та релігійний історичний світогляд?
 • 17. У чому полягає своєрідність релігійного бачення світу історії?
 • 18. Дайте характеристику віри у надприродне як визначальної риси релігійного розуміння історії.
 • 19. Проаналізуйте основні риси та ідеї релігійного історичного світогляду.
 • 20. У чому полягає історіософське значення релігії як соціального інституту?
 • 21. Яке місце посідає релігія у системі сучасних форм світогляд, ного осмислення історії?
 • 22. Розкрийте загальні особливості філософсько-світоглядного осягнення історії.
 • 23. Чому філософське осмислення історичного процесу постає як єдність філогенезу та онтогенезу?
 • 24. Чим відрізняється історія як хронологічна послідовність подій та історія як культура?
 • 25. Що таке історичні універсали та архетипи? З'ясуйте їх спільні риси та особливості.
 • 26. Дайте загальну характеристику змісту і структури філософського історичного світогляду.
 • 27. Схарактеризуйте відмінності наукоцентричного та наукобіжно-го філософського історичного світогляду.
 • 28. Проведіть порівняльний аналіз філософського, релігійного та міфологічного осягнення історії.
 • 29. Які пізнавальні здатності відіграють засадничу роль у світоглядному осмисленні історичного процесу? Які з цих здатностей відіграють особливу роль у кожному з типів історичного світогляду?
 • 30. Схарактеризуйте основні рівні світоглядного осмислення історії. Який із цих рівнів є провідним для кожного з типів історичного світогляду?

Примітки

 • 1 Колінгвуд Робін Дж. Ідея історії. — К.: Основи, 1996. — С. 54.
 • 2 Токарев С. А., Мелетинскии Е. М. Мифология // Мифы народов мира: В 2 т. — М.: Сов. энциклопедия. — 1980. — Т. 1. — С. 18.
 • 3 Лосев А. Ф. Мифология // Философская энциклопедия: В 5 т. _М.: Сов. энциклопедия, 1964. — Т.д. — С. 467.
 • 4 Токарев С. А.. Мелетинскии Е. М. Мифология. — С. 12.
 • 5 Неклюдов С. Ю. Оборотничество // Мифы народов мира: В 2 т. — М.: Сов. энциклопедия, 1982. — Т. 2. — С. 235.
 • 6 Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. — М.: Мысль, 1996. — С.13.
 • 7 Там само. — С.14.
 • 8 Бахгат Ельнаді, Адель Ріфат. Від головної редакції // Кур'єр ЮНЕСКО. — 1992. — Вересень-жовтень. — С. 9.
 • 9 Хусейн Махмуд. Множинність людини // Там само. — С. 24.
 • 10 Курума Амаду. Довгий шлях Африки // Там само. — С. 32.
 • 11 Там само.
 • 12 Там само.
 • 13 Там само.
 • 14 Тютчев Ф. И. Лирика: В 2 т. — М.: Наука, 1966. — Т. 1. — С. 29.
 • 15 Шеллинг Ф. В. И. Введение в философию мифологии. Историке--критическое введение в философию мифологии. Книга первая // Шеллинг Ф. В. И. Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1989. — Т. 2. — С. 259.
 • 16 Там само. — С. 315.
 • 17 Там само. — С. 323.
 • 18 Там само. — С. 213.
 • 19 Маркс К. Людвігу Кугельману 27 липня 1871року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 33. — С. 203—204.
 • 20 Див. докладніше: Гуревич П. С. Социальная мифология. — М.: Мысль, 1983. — С. 63—117.
 • 21 Цит. за: Одуев С. Ф. Тропами Заратустры (Влияние ницшеанства на немецкую буржуазную философию). — М.: Мысль, 1971. — С. 191.
 • 22 Манн Томас. Иосиф и его братья. Доклад // Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. — М.: Худож. лит., 1960. — Т. 9. — С. 175—176.
 • 23 Там само, — С. 176.
 • 24 Там само. — С. 177—178.
 • 25 Манн Томас. Путешествие по морю с Дон Кихотом // Манн Томас. Собр. соч.: В 10 т. — М.: Художественная литература, 1961. — Т. 10. — С. 215.
 • 26 Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г. Архетип и символ. — М.: Ренессанс, 1991. — С. 98.
 • 27 Там само. — С.99.
 • 28 Див.: Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. — М.: Лабиринт, 1994. — С. 46—47, 65; Мамардашвили Мераб. Появление философии на фоне мифа / / Мамардашвили Мераб. Необходимость себя. — М.: Лабиринт, 1996. — С. 11—24; Фейєрабенд Пол. Против методологического принуждения // Фейєрабенд Пол. Избранные труды по методологии науки. — М.: Прогресс, 1986. — С. 126—146,450—466; Храмова В. Л. Целостность духовной культуры. — К.: Феникс, 1995. — С. 41—63.
 • 29 Фейєрабенд Пол. Против методологического принуждения. — С. 138.
 • 30 Там само. С. 450—466.
 • 31 RogeGarandy. Marxisme du XX siecle. — Paris; Geneve: La Palatin 1966 — P. 180.
 • 32 Там само. — С. 183.
 • 33 Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. — К.: Наук, думка 1997 — С. 12.
 • 34 Самыгин С. И., Нечипуренко ВЛ., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
 • 35 Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. — С. 14.
 • 36 Самыгин С. И.. Нечипуренко В. #., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — С. 329.
 • 37 Там само. —- С.334.
 • 38 Там само. — С. 338.
 • 39 Гессе Герман. Гра в бісер. — К.: Дніпро, 1978. — С. 52.
 • 40 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. — М.: Москва, 1997. — С. 13.
 • 41 Там само. — С. 15.
 • 42 О началах. Сочинение Оригена, учителя Александрийского (III в.). •— Новосибирск: ИЧЛ "Лазарев В. В. и О", 1993. — С. 141.
 • 43 Из произведения Фомы Аквинского // Боргош Юзеф. Фома Аквинский. — М.: Мысль, 1975. — С. 143.
 • 44 Там само.
 • 45 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. — С. 17.
 • 46 Малерб Мишель. Религии человечества. — М.; СПб.: Рудомино. Университетская книга, 1907. — С. 43.
 • 47 А.Тойнби — НИ. Конраду, 25 января 1967 г. // Конрад Н.И. Неопубликованные работы и письма. — М.: РОССПЭН, 1996. — С. 399.
 • 48 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии религии // Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2 т. — М.: Мысль, 1976. — Т. 1. — С. 410—530; 1977.— Т. 2. — С. 5—336.
 • 49 Флоренский П. А. Вступительное слово пред защитою на степень магистра книги "О Духовной Истине" // Флоренский П.А. Сочинения: В 2 т. — М.: Правда, 1990. — Т. 1. Столп и утверждение истины. — Ч. 2. — С. 818.
 • 50 Маркс К. Тези про Фейербаха // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т.З. — С. 2—3.
 • 51 Там само.
 • 52 Хайдеггер Мартин. Бытие и время. — М.: Ad Marginem, 1997. — С. 376.
 • 53 Там само.
 • 54 Там само.
 • 55 Трубецкой С. И. Религия // Христианство: Энциклопедический словарь: ВЗт. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — Т. 2. — С. 462.
 • 56 Там само.
 • 57 Там само.
 • 58 Пруст Марсель. У пошуках утраченого часу. Твори: В 7 т. — К.: ЮНІВЕРС, 1907. — Т.1. На Сванову сторону. — С. 37.
 • 59 Там само.
 • 60 Там само. — С. 37—40.
 • 61 Кант Иммануил. Критика чистого разума // Кант Иммануил. Сочинения: В 6 Т. — М.: Мысль, 1964. — Т. 3. С. 155.
 • 62 Там само. — С.716.
 • 63 Маркс К. До критики гегелівської філософії права. Вступ // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т.1. — С. 384.
 • 64 Лосев А.Ф. Мифология. — С. 458.
 • 65 Соч. Герберта Спенсера. Основания социологии: В 2 т. — T.I., ч. 1. Данные социологии, ч, 2. Индукция социологии. — СПб.: Типография А.По-роховщикова, 1898. — С. 308.
 • 66 Там само.
 • 67 Соч. Герберта Спенсера. Основания социологии: В 2 т. — Т. 2, ч. 3. Домашние отношения, ч. 4. Обрядовые учреждения, ч. 5. Политические учреждения, ч. 7. Общественные профессии, ч. 8. Промышленные учреждения. — СПб.: Типография А.Пороховщикова, 1898. (У цьому перекладі частина 6, присвячена розглядові церковних установ, не включена взагалі до складу тому при публікації. Про неї див. у виданні: Спенсер Герберт. Синтетическая философия. — К.: Ника-Центр. Вист-С, 1997. — С. 363—374.)
 • 68 Колодний А. М. Релігієзнавство і теологія // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. — К.: Аероплан, 1996. С. 29.
 • 69 Там само. — С. 26.
 • 70 Ляхович Д. Понятійне осмислення історії в богословському релігієзнавстві // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. — С. 176.
 • 71 Тони Лейн. Западная культура // Религии мира. — Минск: Белфакс, 1994. — С. 392.
 • 72 Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К., Енгельс Ф. Твори . — Т.20. — С. 461.
 • 73 Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций. — М.; К.: "REFL-book", "UCA", 1994. — С. 118.
 • 74 Там само.
 • 75 Eckermann J J*. Gespraeche mit Goethe in 6>n letzten Jahren seines Lebens. — Berlin; Weimar: Aufbau — Verlag, 1982. — S. 181.
 • 76 Гегель Г. В. Ф. Система наук: Часть 1.: Феноменология духа // Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 14 т. — М.: Соцэкгиз, 1959. — Т. 4. — С. 14—15.
 • 77 Там само. — С. 15—16.
 • 78 Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. — М.: Культурная инициатива, 1992. — Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. — С.320.
 • 79 Там само.
 • 80 Кримський Сергій. Дім, поле, храм // Синтези. — 1994. — Лв 1. — С. 0.
 • 81 Шпенглер Освальд. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: В 2 т — М.: Мысль, 1993. — Т.1. Гештальт и действительность. — С. 269—270.
 • 82 Рибо Т. Воля в ее нормальном и болезненном состоянии. — 3-е изд. — СПб.: Издание В.И.Губинского, 1916. — С. 12.
 • 83 Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. Т. 1. 4 книги и приложение, содержащее критику кантовской философии // Шопенгауэр Артур. О четверояком корне... Мир как воля и представление. — М.: Наука, 1993. — Т. 1. Критика кантовской философии.— С. 379.
 • 84 Там само. — С. 378.
 • 85 Там само. — С. 378—380.
 • 86 Конт Огюст. Дух позитивной философии // Западноевропейская социология XIX века. — М.: Изд. Междунар. ун-та Бизнеса и Управления, 1996. — С. 7—8.
 • 87 Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т.21. — С. 291—292.
 • 88 Там само. — С. 301.
 • 89 Ницше Фридрих. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей. — К.: REFL-book, 1994. — С. 203.
 • 90 Там само. — С. 259.
 • 91 Там само. — С. 41.
 • 92 Dilthey W. Der Aufbau des Geschichtlichen Welt in den Geistes wis-senschaften // Die Philosophic des Lebens. — Stutgart, 1961. —- S. 301.
 • 93 Виндельбанд Вильгельм. Прелюдии. Философские статьи и речи // Виндельбанд Вильгельм. Избранное. Дух и история. — М.: Юнист, 1995; Риккерт Генрих. Науки о природе и науки о культуре. — СПб.: Образование, 1911; Риккерт Генрих. Два пути в теории познания // Новые идеи в философии. — СПб.: Образование, 1913; Риккерт Генрих. Границы естественнонаучного образования понятий. — СПб.: Наука, 1997.
 • 94 Стасюлевич М. Опыт исторического обзора главных систем философии истории. — СПб.: Типография Ф.С.Сущинского, 1866. — С. 7.
 • 95 Гегель Г. В. Ф. Философия права. — М.: Мысль, 1990. — С. 48.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >