< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування. Закони ринку

 • 10.1. Ринок, його сутність, умови та функції.
 • 10.2. Структура та інфраструктура ринку.
 • 10.3. Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання.
 • 10.4. Конкуренція та її умови.
 • 10.5. Ціна як економічна категорія ринкової економіки.

Ринок, його сутність, умови та функції

Останніми роками в світі і в Україні з'явились нові і найпопулярніші категорії - "ринок", "ринкова економіка", "ринкові відносини", "ринкове господарство".

В економічній літературі ці поняття, як правило, ототожнюють. Проте це не зовсім правильно.

Ринкова економіка - це сфера прояву і відтворення відносин товарного виробництва. Це вища форма його організації.

Ринкове господарство є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, яка генерує безперервність відтворювального процесу.

Ринок - це механізм, спосіб господарювання (спосіб організації товарного виробництва) (рис. 10.1).

Отже, загальним підґрунтям існування, функціонування і розвитку цих категорії і понять є товарне виробництво, основу якого становить суспільний поділ праці, економічне відокремлення виробників і розвинуті економічні зв'язки між господарськими одиницями на основі закону вартості.

Ринок - це і об'єктивна економічна категорія. Законами, декретами постановами, указами будь-якої владної структури сформувати ринок нікому і ніколи не вдавалось.

Проте суспільство і держава можуть і повинні створити сприятливі умови для його формування (рис. 10.2 ).

Глибше сутність ринку можна розкрити через функції, які він виконує (рис. 10.3). Розглянемо найважливіші з них:

 • 1. Відтворювальна функція. За допомогою неї здійснюється:
  • - забезпечення постійності і стабільності економічних зв'язків між виробництвом і споживанням і на основі цього - безперервність процесу суспільного відтворення;
  • - формування цілісної національної економічної системи та її зв'язку з іншими національними економіками в масштабі світового ринку. З допомогою цієї функції здійснюється оборот сукупного суспільного продукту та його складових частин.

 • 2. Регулювальна функція. Ринок:
  • - активно впливає на рівень витрат та виробництво будь-якого товару, на розвиток науково-технічного прогресу;
  • - приводить у відповідність платоспроможний попит і пропозицію, нагромадження й споживання та інші пропорції. Внаслідок цього ринок не знає дефіциту, товарного голоду та інших негативних наслідків у сфері споживання, які існували в колишній адміністративній системі;
  • - забезпечує структурні зміни в економіці і диверсифікацію виробництва;
  • - сприяє вирівнюванню прибутків підприємців різних галузей виробництва, утворення середньої норми прибутку.
 • 3. Стимулююча функція:
  • - ринок сприяє заохоченню тих, хто найраціональніше використовує фактори виробництва;
  • - ринок спонукає товаровиробників знижувати індивідуальні витрати порівняно із суспільно-необхідними витратами, підвищувати суспільну корисність товарів і послуг, їхню якість та споживчі властивості.
 • 4. Інтегрувальна:
  • - ринок "зшиває "економіку в єдине ціле, розвиваючи систему економічних зв'язків як по горизонталі, так і по вертикалі між усіма рівнями управління і сферами економіки;
  • - ринок об'єднує суб'єктів економічної системи в одне ціле, сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, так і в межах світової економіки.
 • 5. Розподільна:
  • - за допомогою ринкових цін він диференціює доходи товаровиробників, виявляє переможців і переможених.
 • 6. Функція санації:
  • - ринок сприяє очищенню економічних систем від неефективних і збиткових підприємств;
  • - ринок через конкуренцію очищає економічне середовище від неконкурентоспроможних господарств і підтримує найефективніші.
 • 7. Функція посилення конкуренції між виробниками товарів і послуг у межах окремих країн і світового господарства.
 • 8. Інформаційна функція:
  • - ринок за допомогою своїх економічних сигналів (цін, відсотків за кредитами, обсягів попиту та пропозиції на товари і послуги тощо) поширює знання важливих відомостей і оперативно вносить зміни в плани діяльності всіх суб'єктів господарювання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >