< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визнання та класифікація запасів бюджетних установ

Склад, класифікація та оцінювання запасів

У процесі діяльності бюджетних установ у складі інших їхніх оборотних активів у кругообігу беруть участь запаси.

Запаси - це оборотні активи у матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси визначено в "Інструкції з обліку запасів бюджетних установ", затвердженої Наказом ДКУ від 08.12.2000 р № 125.

Строк очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання запасу.

За функціональною роллю в господарській діяльності бюджетних установ запаси поділяють на такі групи: виробничі запаси;

тварини на вирощуванні та відгодівлі; малоцінні та швидкозношувані предмети; матеріали та продукти харчування; готова продукція;

продукція сільськогосподарського виробництва. Кожна група має відповідну кількість підгруп (табл. 26.1). У бухгалтерському обліку бюджетних установ запаси, в тому числі отримані та передані безоплатно у визначеному чинним законодавством порядку оцінюють за балансовою вартістю, яка поділяється:

 • o первісну вартість - вартість придбання, одержання, виготовлення запасів;
 • o справедливу вартість - первісна вартість запасів, одержаних установою безоплатно;
 • o відновлювальну вартість - змінена первісна вартість запасів після проведення їх переоцінки.

Вартість запасів може бути змінена в результаті переоцінювання, але виключно на виконання нормативно-правових актів України або за рішенням керівника установи (якщо запаси морально застарілі та у зв'язку з тривалим часом їх перебування на збереженні в установі, їх первісна (справедлива, відновлювана) вартість значно відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше). Зміна первісної вартості запасів не є додатковим доходом установи і не належить до доходів.

Переоцінка запасів установи проводиться комісією з переоцінки, яка призначається наказом керівника установи. Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці запасів і встановлюються нові ціни. Для визначення нової ціни комісія з проведення дооцінювання може користуватися:

 • o рахунком або накладною на отримані аналогічні матеріальні цінності;
 • o опублікованим у засобах масової інформації листком або прас - листком підприємства-постачальника та інших підприємств, що випускають аналогічну продукцію, із відображенням нової ціни;
 • o цінами, встановленими в торговельній мережі на аналогічні товари;
 • o експертним висновком щодо вартості запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

При встановленні цін на однотипні предмети, вони встановлюються однаковими в межах однієї установи.

За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості запасів, який затверджується керівником установи.

Таблиця 26.1. ГРУПУВАННЯ ЗАПАСІВ

з/п

Групи запасів

Характеристика підгруп запасів

1

Виробничі запаси

 • o Сировина і матеріали;
 • o Обладнання, конструкції і деталі до установки;
 • o Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами;
 • o Будівельні матеріали;
 • o Інші виробничі запаси

2

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

 • o Молодняк тварин на вирощуванні;
 • o Тварини на відгодівлі;
 • o Птиця
 • o Звірі;
 • o Кролі;
 • o Сім'ї бджіл;
 • o Доросла худоба, вибракувана з основного стада;
 • o Худоба, прийнята від населення для реалізації.

3

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 • o Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації;
 • o Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

4

Матеріали і продукти харчування

 • o Матеріали для учбових, наукових та інших цілей;
 • o Продукти харчування;
 • o Медикаменти і перев'язувальні засоби;
 • o Господарські матеріали і канцелярське приладдя;
 • o Паливо, горючі і мастильні матеріали;
 • o Тара;
 • o Матеріали в дорозі;
 • o Запасні частини до машин і обладнання;
 • o Інші матеріали

5

Готова продукція

o Вироби виробничих (навчальних) майстерень

6

Продукція сільськогосподарського виробництва

o Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Номенклатурний номер - це умовний числовий код обліку, присвоюється групі предметів однієї назви, якості та ціни. Номенклатурний номер має сім знаків: перші три знаки означають субрахунок, четвертий - підгрупу, три останні - порядковий номер предмета у підгрупі. У подальшому присвоєний номенклатурний номер зазначається в усіх документах і регістрах, в яких відображається наявність і рух відповідного виду запасів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >