< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технології та методи навчання у сучасній вищій школі

Кто кем повелевает?

Технология нами или же мы ею?

Она ли ведет нас, куда ей вздумается,

хотя бы навстречу гибели,

или же мы можем заставить её подчиниться?

Станислав Лем "Сумма технологий"

Мета: ознайомити студентів магістратури з сутністю понять "освітні технології", "педагогічні технології", "дидактичні технології", "методика викладання", змістом традиційних та інноваційних дидактичних технологій і методів навчання у вищій школі:

Міні-модуль 3.1. Визначення категорії "технологія" навчання.

Технологія та методика навчання.

Міні-модуль 3.2. Традиційні технології та методи навчання.

Міні-модуль 3.3. Організація самостійної роботи студентів.

Міні-модуль 3.4. Педагогічний контроль у вищих навчальних закладах та основні форми його здійснення.

Міні-модуль 3.5. Інноваційні технології та методи навчання.

Ключові слова: технологія, методика, інновація, інноваційні і традиційні технології навчання, методика навчання, метод навчання, самостійна робота студентів, педагогічний контроль.

Визначення категорії "технологія навчання". Технологія та методика навчання

Є дещо сильніше, ніж всі на світі війська: це ідея, час якої прийшов.

В.Гюго

Зміст та структура освітньої технології

Термін "технологія" походить від грецьких слів "techne" мистецтво, майстерність, вміння, і "logos" - вчення, наука. Спершу його використовували в системі технічних знань для означення наукової дисципліни, яка визначала сукупність даних про різноманітні засоби обробки сировини, напівфабрикатів і виробів у галузі виробництва. Пізніше цей термін отримав широке розповсюдження і в інших сферах суспільного життя: політиці, економіці, освіті.

Технологія передбачає мистецтво володіння процесом, певну послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментарію та алгоритму дій), тобто у процесуальному розумінні технологія має дати відповідь на запитання: "Як досягти результату діяльності (з використанням чого і якими засобами)?". Тлумачний словник С.І. Ожегова визначає технологію як сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також науковий опис засобів виробництва. Поняття технології відображає спрямованість досліджень (у тому числі і педагогічних) на радикальне вдосконалення діяльності людини, підвищення її результативності, інструментальності, технічності.

Технології в галузі навчання і виховання принципово відрізняються від промислових технологій. Основна відмінність полягає у більшій гнучкості перших, центром ваги яких, вихідним і кінцевим результатом, є людина, а основним параметром виміру виступає рівень її розвитку.

Теперішнього часу в науковому обігу використовуються поняття "освітні технології", "педагогічні технології'", "технології навчання

(виховання управління, дидактичні технології)". Змістовий зв'язок розглянутих понять запропонувала Л. Буркова (схема 5) та детально охарактеризувала С. Вітвицька.

Схема 5

 • 1. Освітні технології.
 • 2. Педагогічні технології.
 • 3. Технології навчання (дидактичні технології), технології виховання, технології управління навчальним процесом.
 • 4. Педагогічна техніка.

Освітні технології, як найбільш загальні утворення, характеризують загальну стратегію розвитку освіти і освітнього середовища (єдиного освітнього простору). Основне призначення освітніх технологій - прогнозування розвитку освітніх систем, їх проектування, планування та визначення факторів, які відповідають освітнім цілям.

Ю.П. Сурмін та Н.В. Тулєнков розглядають освітні технології як особливий різновид соціальних технологій - як складні і відкриті системи певних прийомів і методик, концептуально об'єднаних пріоритетними освітніми цілями, а також пов'язаних між собою завданнями і змістом, формами і методами організації навчально-виховного процесу, де кожен елемент цієї системи накладає відбиток на всі інші елементи. На сучасному етапі суспільного розвитку підґрунтям освітніх технологій постає гуманістична концепція освіти.

У структурному відношенні освітні технології містять декілька послідовно виконуваних блоків-операцій:

 • 1. Маркетинг і прогноз суспільних та особистих потреб в отриманні професійних знань.
 • 2. Діагностика об'єктів навчання і виховання.
 • 3. Формування навчально-виховних цілей і завдань.
 • 4. Визначення змісту і методів навчально-виховного процесу;
 • 5. Перевірка ефективності отриманих результатів.
 • 6. Корекція і упровадження освітніх технологій в реальну педагогічну практику (рис. 12).

Структура освітньої технології

Рис. 12. Структура освітньої технології

Якщо освітні технології - це відбиток стратегії освіти, то педагогічні технології призначені втілювати тактику її реалізації. Наразі деякі автори нараховують понад 300 визначень поняття "педагогічна технологія" . На нашу думку, найбільш повне визначення сутності педагогічної технології запропонувала С.О. Сисоєва, яка розглядає її як створену адекватно до потреб і можливостей особистості і суспільства теоретично обгрунтовану навчально-виховну систему соціалізації, особистісного і професійного розвитку і саморозвитку, яка внаслідок упорядкованих професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо визначеної освітньої мети та можливість відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню педагогічної майстерності педагога .

С.С. Вітвицька стверджує, що кожна педагогічна технологія має відповідати основним методологічним вимогам, критеріям технологічності:

 • - концептуальності, тобто мати підґрунтям певну концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне обґрунтування освітніх цілей;
 • - системносте мати всі ознаки системи);
 • - логічності, цілісності та взаємозв'язку усіх елементів системи;
 • - керованість, тобто можливість цілепокладання, проектування процесу навчання і виховання, поетапної діагностики, варіювання методами та засобами навчання і корекції знань та вмінь;
 • - відтворюваності, тобто можливості застосування в інших однотипних умовах та іншими суб'єктами;
 • - єдності змістової та процесуальної частин, їх взаємообумовленості;
 • - ефективності, тобто оптимальності зусиль для отримання гарантованого запланованого результату - певного стандарту навчання.

Навчальна (дидактична) технологія - поняття близьке, але не тотожне поняттю "педагогічна технологія". Навчальна технологія окреслює шляхи засвоєння конкретного навчального матеріалу в межах навчальної дисципліни, теми, проблеми. Дидактична технологія потребує чіткого визначення цілей навчання, спеціального структурування навчального змісту, адекватних йому форм і методів навчання. За означенням ЮНЕСКО технологія навчання в загальному розумінні - це системний метод створення, застосування і визначення усього процесу навчання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізадію освіти.

Реалізуються дидактичні технології засобами педагогічної техніки, яку слід розглядати як комплекс знань, умінь і навичок, необхідних педагогу для чіткої й ефективної організації навчальних занять, ефективного застосування на практиці методів педагогічної взаємодії в системі "Викладач (Вчитель) - Студент (Учень)"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >