< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Суть організації постачання товарно-матеріальних ресурсів

Поняття організації товарно-матеріальних ресурсів

Організація постачання товарно-матеріальних ресурсів пов'язана з функціональним підходом до руху товару, тобто управлінням операціями з пересування товарно-матеріальних ресурсів. Вона включає аналіз ринку постачальників і споживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, а також здійснює гармонізацію інтересів учасників процесу руху товару. З одного боку - це планування, управління і контроль потоку матеріальної частини готельних послуг і відповідного їм інформаційного потоку, що надходить до готельного закладу і обробляється там.

Багато фахівців досліджуваної галузі віддають перевагу економічній стороні організації постачання товарно-матеріальних ресурсів і трактують її як сукупність різних видів діяльності з метою отримання з найменшими витратами необхідної кількості напівфабрикатів у встановлений час і у встановленому місці.

Крім того, організація постачання товарно-матеріальних ресурсів (TMP) визначається як якась система, вироблена для кожного готелю окремо з метою оптимального, з точки зору отримання прибутку, прискорення руху матеріальних ресурсів і товарів всередині готелю і поза його межами, починаючи від закупівель напівфабрикатів, проходження їх через процес надання послуг, включаючи інформаційну систему, яка пов'язує ці завдання.

У ряді визначень організація постачання (TMP) підкреслюється її оперативно-фінансовий аспект. У цих визначеннях трактування виходить з часу розрахунку партнерів по операційній діяльності, пов'язаній з рухом і зберіганням напівфабрикатів в господарському обороті з моменту сплати грошей постачальнику до моменту отримання грошей за надання послуг клієнтам. У інших визначеннях знаходять відображення погляди фахівців, що акцентують увагу на окремих функціях в даному циклі.

Узагальнюючи вищевикладені визначення організацію постачання (TMP) можна охарактеризувати таким чином: що це (наука) про організацію та управління матеріально-технічними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов'язаними з рухом TMP і потоком інформації, що належить до нього.

Останнім часом головним завданням організація постачання (TMP), стала розробка ретельно зваженої і обґрунтованої пропозиції, яка сприяла б досягненню найбільшої ефективності роботи готелю, підвищенню його ринкової частки і отриманню переваг перед конкурентами. Зрозуміло, орієнтація на мінімізацію витрат залишається у силі, але лише за умови знаходження оптимального рівня поєднання витрат і рентабельності основного і оборотного капіталу, задіяного в рамках ринкової стратегії.

Одне з основних завдань організації постачання (TMP) полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання і контролю матеріальних і інформаційних потоків, яка забезпечує високу якість надання послуг.

Відповідно до сучасних завдань організації постачання (TMP), розрізняють два види її функцій: оперативні і координаційні. Оперативний характер функцій пов'язаний з безпосереднім управлінням рухом матеріальних цінностей у сфері постачання та надання послуг, по суті мало чим відрізняється від функцій традиційного матеріально-технічного забезпечення. До функцій у сфері постачання належить управління рухом напівфабрикатів, окремих частин або товарно-матеріальних запасів для надання послуг. У фазі надання послуг функцією організації постачання (TMP) стає організація та управління товарно-матеріальними ресурсами, що включає контроль руху напівфабрикатів (наприклад в галузі громадського харчування) і компонентів через всі стадії процесу надання послуг, зокрема готових кімнат, або готової їжі, які чекають продажу.

У посткризовій економіці системи організації постачання (TMP) у рамках різних виробничих об'єднань з об'єктивних причин перебувають на різних стадіях або рівнях розвитку. Існують окремі стадії, через які функції організації постачання (TMP) неминуче повинні пройти, перш ніж вони досягнуть високого рівня розвитку. Аналіз провідних готелів різних країн дозволив виявити в їх рамках чотири послідовні стадії розвитку систем організація постачання (TMP).

За першої стадії розвитку організація постачання (TMP) готелю працює на основі виконання змінно-добових планових завдань, форма управління та організація постачання (TMP) готелю виконуються найменшою мірою.

Система діє за принципом безпосереднього реагування на щоденні коливання попиту і збої в процесі надання готельних послуг. Роботу системи організації постачання (TMP) на даній стадії її розвитку в готельному бізнесі звичайно оцінюють величиною долі витрат на транспортування та інші операції з надання готельних послуг в загальній сумі виручки від продажу.

Для готелів, що мають системи організація постачання (TMP) готелю другого рівня розвитку, характерне управління потоком послуг від останнього пункту процесу надання послуг до останнього стикання готелю з відвідувачем. Контроль системи організації постачання (TMP) готелю розповсюджується на такі функції: обслуговування постояльців, обробка бронювання, перспективне планування роботи системи організації постачання (TMP) готелю. При виконанні цих завдань використовуються комп'ютери, проте відповідні інформаційні системи не відрізняються, як правило, високою складністю. Робота системи організація постачання (TMP) оцінюється виходячи із порівняння даних кошторису витрат і реальних витрат.

Системи організації постачання (TMP) готелю третього рівня контролюють операції від закупівлі напівфабрикатів до обслуговування постояльців готелю. До додаткових функцій таких систем належать: доставка напівфабрикатів до готелю, прогнозування просування і продажів готельних послуг, виробниче планування, закупівля напівфабрикатів, управління товарно-матеріальними ресурсами, проектування систем організації постачання (TMP) готелю. Єдина сфера, яка не контролюється менеджером з організації постачання (TMP), - це повсякденне управління готелем. Робота системи оцінюється не шляхом порівняння витрат минулого року або кошторису витрат, а порівнюється із стандартом якості обслуговування. При цьому готелі прагнуть підвищити продуктивність системи, а не скоротити витрати, як це характерно для систем другого рівня. Управління здійснюється не за принципом безпосереднього реагування, а засноване на плануванні попереджуючих дій.

Незначна кількість готелів використовує організацію постачання (TMP) системи четвертого рівня. Галузь дій організація постачання (TMP) функцій тут в основному аналогічна тій, що характерна для систем організація постачання (TMP) готелю третьої стадії розвитку, але з одним важливим винятком. Такі готельні заклади інтегрують процеси планування і контролю операцій організації постачання (TMP) готелю з операціями маркетингу, фінансів, надання, просування і продажів готельних послуг. Інтеграція сприяє узгодженню часто суперечливих цілей різних підрозділів готелю. Управління системою здійснюється на основі довготривалого (більше одного року) планування. Робота системи оцінюється з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Подібні готельні підприємства реалізують свою діяльність, як правило, на міжнародному туристському ринку, а не тільки на національному або регіональному. Вони надають готельні послуги для світового ринку і управляють частиною світової готельної індустрії, передбачаючи оптимізацію витрат і задоволення вимог постояльців. Управління функціями глобального розподілу, а також потоком матеріалів та інформації висуває нові, підвищені вимоги до менеджерів організації постачання (TMP). Посилюється потреба в залученні інших підприємств ("третіх учасників" - банків та ін.) до участі в процесах та організації постачання (TMP).

Практичний досвід роботи готельного бізнесу в різних країнах світу показав, що сходження від нижчої стадії розвитку систем організації постачання (TMP) готелю до вищих відбувається як поступово, так і - при виникненні сприятливих умов -стрибкоподібно. Такими умовами можуть бути злиття готельних комплексів, новий режим управління, політичні ініціативи (наприклад, ухвалення закону про вільну торгівлю).

Останніми роками в країнах із розвиненою ринковою економікою розвиток організації постачання (TMP) готелю характеризується передачею функцій контролю над продажем готельних послуг від готельного закладу до спеціалізованих компаній, тобто зовнішніх туристських агентів. Розвиток даної тенденції приводить до значних змін в організації роботи з пропозиції та надання готельних послуг.

Організація постачання (TMP) готелю за контрактом, або із застосуванням третього учасника, передбачає залучення самостійного туроператора для виконання ним усіх або частини функцій готельного бізнесу з надання готельних послуг, включаючи транспортування, зберігання та управління товарно-матеріальними ресурсами, обслуговування постояльців і надання інформаційних систем організації постачання (TMP) готелю. У цьому - один з проявів безперервного процесу поглиблення суспільного розподілу праці. Включення в систему організації постачання (TMP) готелю спеціалізованих компаній обумовлено, по-перше, тим, що вони мають в своєму розпорядженні такий досвід роботи у сфері реалізації послуг, який відсутній у самому готельному бізнесі; по-друге, прагненням останніх скоротити свої накладні витрати і концентруватися на основних прибуткових функціях: на пропозиції готельних номерів та приготуванні їжі.

Слід також відмітити, що розвиток систем організації постачання (TMP) здійснюється у взаємозв'язку з еволюцією концепції організації постачання (TMP) готелю та її принципів.

Види товарно-матеріальних ресурсів

Товарно-матеріальні запаси - це засоби виробництва, що поступили на склади готельного закладу, але ще не залучені у процес виробництва готельних послуг. Надання таких товарно-матеріальних запасів дозволяє забезпечувати відправку матеріалів у відділи і на робочі місця відповідно до вимог технологічного процесу. Слід зазначити, що на створення товарно-матеріальних запасів витрачається значна кількість матеріальних ресурсів.

Товарно-матеріальні запаси є матеріальними цінностями, що очікують виробничого або особистого споживання. Вони, як правило, класифікуються за двома критеріями:

  • - параметрами руху матеріальних потоків - простору (або місцезнаходженню) і часу;
  • - функціями товарно-матеріальних ресурси.

Всі наявні в готельному бізнесі товарно-матеріальні ресурси визначаються як сукупні. Вони включають матеріали, основні й допоміжні напівфабрикати, паливо, а також запасні частини для ремонту засобів виробництва.

Сукупні товарно-матеріальні ресурси виробництва підрозділяються на виробничі й товарні.

Виробничі товарно-матеріальні ресурси враховуються в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках. До них належать предмети праці, що поступили в підрозділи готельного бізнесу різного рівня, але ще не використані і не піддані переробці.

Товарно-матеріальні ресурси підрозділяються на такі види:

  • - поточні товарно-матеріальні запаси забезпечують безперервність процесу надання послуг між двома постачаннями, а також організацій торгівлі та відвідувачів. Ці товарно-матеріальні запаси становлять основну частину виробничих і товарних матеріальних запасів. їх обсяг постійно змінюється;
  • - підготовчі (буферні, технологічні) товарно-матеріальні запаси виділяються з виробничих товарно-матеріальних запасів при необхідності додаткової їх підготовки перед використанням у наданні готельних послуг. Такі товарно-матеріальні запаси формуються у разі підготовки матеріальних ресурсів до надання відвідувачам великих обсягів готельних послуг;
  • - гарантійні (страхові) товарно-матеріальні запаси призначені для безперервного постачання в непередбачених обставинах (наприклад, затримки постачань у дорозі). На відміну від поточних гарантійні товарно-матеріальні запаси постійні. За нормальних умов роботи ці товарно-матеріальні запаси недоторканні;
  • - перехідні товарно-матеріальні запаси - залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду. Вони призначаються для забезпечення безперервності виробництва і споживання в звітному і наступному за звітним періодах до чергового постачання.

За часом товарно-матеріальні запаси розбиваються на кількісні рівні.

  • - максимально бажані товарно-матеріальні запаси визначають економічно доцільний в даній системі управління резервами рівень запасів і застосовуються як орієнтир при розрахунку обсягу замовлення;
  • - граничний рівень товарно-матеріальних ресурсів використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення;
  • - поточні товарно-матеріальні запаси відповідають рівню товарно-матеріальних запасів у будь-який момент обліку. Вони можуть співпасти з максимально бажаними, граничними або гарантійними товарно-матеріальними запасами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >