< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обслуговування державного бюджету за видатками

Обслуговування видаткової частини державного бюджету органами казначейства здійснюється згідно з "Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 р. № 1407. Цим документом регламентовано організаційні взаємовідносини між органами казначейства, розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання кредитів за рахунок коштів бюджету та з погашення державного боргу з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів

Головні розпорядники для забезпечення правильного та своєчасного розподілу асигнувань до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів за територіями, чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговується у відповідному органі казначейства. Відповідальні виконавці бюджетних програм визначають мережу і подають головному розпоряднику для зведення мережі по головному розпоряднику.

Мережа розпорядника - згрупована розпорядником коштів бюджету відповідно до законодавства вичерпна інформація щодо установ (організацій), які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику, та діяльність яких координується через нього, а також одержувачів бюджетних коштів. До мережі включаються головний розпорядник, розпорядники нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані відповідному головному розпоряднику і діяльність яких координується через нього, та одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені головним розпорядником на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримують на їх виконання кошти з державного бюджету.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них. При цьому розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою. До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які не є юридичними особами, до яких застосовуються положення бюджетного законодавства, визначені для розпорядника нижчого рівня.

Установа, яка включається до мережі, не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.

До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів уключаються підприємства (установи, організації), унесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів1 (додаток 11). Для цього розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають заповнену Реєстраційну картку встановленого зразка до органу державної казначейської служби за місцем обслуговування, де інформація вноситься до бази даних. Разом з реєстраційною карткою розпорядники та одержувачі коштів надають довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або копію цієї довідки, засвідчену органом, що її видав, а також копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку.

Одержувачі бюджетних коштів разом із Реєстраційною карткою подають до органу казначейства лист головного розпорядника (розпорядника коштів нижчого рівня) про підтвердження намірів залучення для виконання бюджетної програми та включення цього одержувача до мережі. При цьому саме відповідні розпорядники забезпечують подання Реєстраційної картки одержувачем бюджетних коштів, який не зареєстрований у Єдиному реєстрі.

Орган казначейства перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, відповідність зазначених даних установчим документам та довідці з ЄДРПОУ та вносить відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру. Якщо розпорядник чи одержувач включений до Єдиного реєстру раніше, інформація не вноситься до бази даних Єдиного реєстру і документи повертаються розпоряднику (одержувачу) з відміткою про присвоєний код за Єдиним реєстром та дату реєстрації в Єдиному реєстрі.

Присвоєння розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів персонального коду та фіксація даних в Єдиному реєстрі про цю установу вважається включенням до Реєстру, що засвідчується довідкою. Органи казначейства забезпечують розпорядників бюджетних коштів інформацією з Єдиного реєстру для використання у складанні мережі та внесенні змін до неї шляхом надання витягів з Реєстру.

У разі припинення діяльності розпорядника (одержувача) бюджетних коштів унаслідок ліквідації, а також його обслуговування в органі казначейства (перехід на централізований облік тощо) в Єдиному реєстрі закривається відповідна Реєстраційна картка після вилучення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів з мережі.

Якщо розпорядник бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний період, а одержувач - на поточний та попередній бюджетні періоди, відповідні органи казначейства звертаються з запитом до державного реєстратора про підтвердження функціонування такого розпорядника (одержувача).

Головні розпорядники коштів державного бюджету визначають і подають Державній казначейській службі України на паперових та електронних носіях мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року (додаток 12). Казначейство перевіряє отриману інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та доводить її до головних управлінь казначейства.

Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, являючись головними розпорядниками бюджетних коштів, не подають до Державної казначейської служби свою мережу. Інформація щодо мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів зазначеними головними розпорядниками подається до відповідних головних управлінь казначейства для внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

Розпорядники коштів нижчого рівня (обласний рівень), до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, складають мережу у порядку, визначеному для головних розпорядників. Ці розпорядники (крім районних державних адміністрацій) подають головним управлінням казначейства дані про мережу розпорядників і одержувачів коштів у територіальному розрізі (місто, район) не пізніше ніж за 10 днів до початку бюджетного періоду. Головні управління отриману інформацію вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету. Районні державні адміністрації обслуговуються у відповідних управліннях (відділеннях) державної казначейської служби та включають до своєї мережі розпорядників та одержувачів, які обслуговуються у даному управлінні.

Головні управління звіряють отримані від Державної казначейської служби дані мережі з інформацією, наданою відповідними розпорядниками щодо фактично зареєстрованих установ та організацій, на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Дані про мережу узагальнюються, групують за територіями (місто, район) та доводяться до відповідних управлінь (відділень) казначейства.

Узагальнені дані про мережу передаються до Державної казначейської служби, яка веде єдину базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та оперативно її підтримує.

Складання мережі силових структур (Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України) має особливості, відмінні від інших розпорядників бюджетних коштів: розпорядники нижчого рівня, які обслуговуються в одному головному управлінні казначейства (базовому), включають до мережі розпорядників нижчого рівня, які обслуговуються в іншому головному управлінні (транзитному). Така особливість доведення мережі зумовлена тим, що організаційно-територіальна структура силових органів не відповідає адміністративно-територіальному поділу держави.

Базові головні управління Казначейства - це головні управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, що розташовані на території іншого головного управління (транзитного).

Транзитні головні управління Казначейства - це головні управління, на території яких перебувають розпорядники нижчого рівня, які включені до мережі розпорядників бюджетних коштів, розташованих на території іншого головного управління, тобто базового.

Мережа силових структур вноситься до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету базовими головними управліннями. Базові управління інформацію про мережу доводять до відповідних транзитних управлінь.

Упродовж бюджетного періоду можуть виникати зміни у мережі розпорядників бюджетних коштів. Зміни мережі можуть виникати в разі внесення до мережі нової установи, виключення установи з мережі, при уточненні або зміні реквізитів (найменування чи місця обслуговування) тощо.

Про зміни у мережі підвідомчих установ головні розпорядники коштів повідомляють Казначейство України. Розпорядники коштів нижчого рівня та обласні державні адміністрації, у свою чергу, подають дані про зміни у територіальному розташуванні мережі підвідомчих установ до головних управлінь казначейства, районні державні адміністрації - до управлінь (відділень) казначейства. На підставі поданих головними розпорядниками та розпорядниками коштів нижчого рівня реєстрів змін до мережі з відповідним обґрунтуванням органи казначейства вносять зміни до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

Виключення з мережі установи (підприємства, організації), що ліквідується або реорганізується, проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) планових показників, обсягів відкритих асигнувань, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.

Державна казначейська служба надає головним розпорядникам бюджетних коштів за їх зверненням інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету на паперових та електронних носіях. При цьому Казначейство є користувачем мережі розпорядників бюджетних коштів, які несуть повну відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі.

Інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету Казначейство щоденно надає Міністерству фінансів України відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між цими органами.

Схематично порядок формування та доведення інформації про територіальне розташування мережі розпорядників і одержувачів, які отримують кошти з державного бюджету, наведено на рисунку 11.1.

Порядок формування інформації про територіальне розташування мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Рис. 11.1. Порядок формування інформації про територіальне розташування мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

Органи казначейства щорічно до 1 березня проводять перевірку відповідності даних Єдиного реєстру даним мережі щодо включення до неї розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. В обов'язковому порядку до мережі включаються установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у мережі і мали бюджетну заборгованість. У разі невідповідності інформації зазначених даних або відсутності в базі необхідної інформації про це повідомляється відповідний розпорядник коштів для здійснення заходів щодо впорядкування мережі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >