< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік відновлення основних засобів

Ремонт основних засобів - це комплекс заходів, спрямованих на підтримання діючих об'єктів у працездатному стані, зберігаючи якості, притаманні об'єкту під час введення в експлуатацію (табл. 24.7).

Таблиця 24.7. ГРУПУВАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

з/п

Ознаки ремонтних робіт

Групи ремонтних робіт

1

За способом здійснення ремонту

  • o господарський;
  • o підрядний;

2

За обсягом і характером виконуваних ремонтних робіт

  • o поточні;
  • o капітальні

Поточні ремонти можуть виконуватися декілька разів на рік, а капітальні як правило, не частіше ніж один раз на рік (або й рідше). Під час поточного ремонту замінюють окремі деталі без розбирання усього об'єкта, тоді як при капітальному ремонту розбирають об'єкт і замінюють несправні вузли та агрегати.

Ремонти основних засобів можуть здійснюватись господарським способом, тобто силами самої установи, або ж підрядним способом (силами сторонніх організацій на підставі укладеної угоди, договору, контракту).

Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості основних засобів, а відносяться на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

При проведенні ремонту основних засобів у випадках, не пов'язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвів до заміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості основних засобів, а відноситься на видатки за відповідними КЕКВ.

Характеристику статей з обліку витрат на ремонти за кодами економічної класифікації видатків відображено в табл. 24.8.

Таблиця 24.8. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТИ

Вид ремонту

КЕКВ

Назва статті витрат

Характеристика статті витрат

Поточний

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

оплата придбання матеріалів, комплектуючих і дрібних деталей для ремонту виробничого і невиробничого обладнання та для виконання інших господарських робіт власними силами установи тощо

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

  • o оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо, оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень тощо;
  • o оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації при здійсненні монтажу обладнання та устаткування

Капітальний

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

придбання не вмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будов і об'єктів

Капітальний

2131

Капітальний ремонт житлового будинку

Видатки здійснюються на підставі договорів та складених кошторисів на капітальний ремонт. За правильність віднесення видатків до поточного чи капітального ремонту відповідає розпорядник (одержувач) бюджетних коштів

2133

Капітальний ремонт інших об'єктів

За кодами економічної класифікації видатків 2131, 2133, 2141, 2143, 2144 здійснюються також:

o видатки на придбання будівельних матеріалів за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний ремонт і використовуються в процесі ремонтних робіт;

o виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт;

o видатки на найм транспорту для виконання робіт з капітального ремонту

Кореспонденцію рахунків з обліку господарських операцій з ремонту основних засобів відображено в табл. 24.9.

Таблиця 24.9. кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій з ремонту основних засобів

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Здійснення ремонту основних засобів господарським способом

1

Списано витрачені на ремонт основних засобів ремонтні матеріали, запасні частини, пальне тощо

801, 802

204, 234, 235, 238

2

Нарахована заробітна плата працівникам установи за виконані ремонтні роботи з нарахуванням на соціальні заходи

801, 802

661, 651

Здійснення ремонту основних засобів підрядним способом

1

Прийняті роботи із закінченого ремонту основних засобів, виконаного за рахунок коштів загального фонду (ПДВ)

801, 802

364, 675

2

Бюджетною установою прийняті роботи із закінченого ремонту основних засобів виконаного за рахунок коштів спеціального фонду (сума без ПДВ)

811, 812, 813

364,675

Відображено суму ПДВ

641

364, 675

3

Оплачено ремонтні роботи

364, 675

321, 323, 324, 326

Під час добудування, дообладнання, реконструкції та модернізації основних засобів, що призвели до додаткового укомплектування таких активів, відбувається збільшення первісної (відновної) вартості основних засобів.

Приймання виконаних робіт з реконструкції, модернізації, дообладнання, добудови основних засобів оформлюють "Актом прийняття-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" т. ф. 03-2 (бюджет).

Характеристику кодів економічної класифікації видатків обліку витрат на добудову, обладнання та модернізацію основних засобів відображено в табл. 24.10.

Таблиця 24.10. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОБУДОВУ, ОБЛАДНАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

КЕКВ

Назва статті витрат

Характеристика статті витрат

2141

Реконструкція житлового фонду

видатки на реконструкцію житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм); видатки на розширення житлових будівель та приміщень;

2143

Реконструкція інших об'єктів

видатки на реконструкцію інших об'єктів (у тому числі з елементами реставрації), що не включені до позиції 2141;

видатки на технічне переоснащення діючих підприємств (за винятком придбання обладнання і предметів довгострокового користування);

2144

Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

видатки на реставрацію будинків, споруд, пам'ятних місць і предметів, пов'язаних з найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком науки, техніки, культури, життям і діяльністю видатних діячів;

видатки на реставрацію унікальних ансамблів і комплексів, окремих об'єктів архітектури, а також пов'язаних з ними творів монументальної скульптури і живопису, декоративно-ужиткового і садово-паркового мистецтва; видатки на реставрацію визначних творів монументального, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, а також старовинних рукописів

За кодами економічної класифікації видатків 2131, 2133, 2141, 2143, 2144 здійснюються:

  • o видатки на придбання будівельних матеріалів за рахунок коштів, що передбачаються на реконструкцію та реставрацію;
  • o виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, реставрацію будівель, споруд і об'єктів;
  • o видатки на найм транспорту для виконання робіт з реставрації

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій, пов'язаних з реконструкцією основних засобів відображено в табл. 24.11.

Індексація первісної (відновлювальної) вартості основних засобів проводиться протягом I кварталу наступного звітного року згідно з коефіцієнтом індексації, який визначається за формулою, передбаченою пунктом 8.3.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 28.12. 1994 р. № 334/94-ВР. У формулі застосовується індекс інфляції року, який щорічно визначається Держкомстат України. Індексація первісної (відновлювальної) вартості основних засобів може проводитися за самостійним рішенням керівника установи. При проведенні індексації одночасно проводиться індексація суми зносу (табл. 24.12.), нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації.

Таблиця 24.11. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Перераховано грошові кошти будівельній організації

364

321

2

Відображено виконані роботи з реконструкції

801

364

3

Відображено суму ПДВ

801

364

4

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141

402

5

Збільшено первісну вартість реконструйованого об'єкта основних засобів

103

141

Водночас проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом

402

401

Індексація балансової вартості об'єктів житлового фонду проводиться за Методикою визначення балансової вартості об'єктів житлового фонду, затвердженою постановою КМУ від 09.03.95 № 163, дія якої поширюється на всі житлові будинки і належні до них будівлі та споруди незалежно від форм власності.

Таблиця 24.12. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПЕРЕОЦІНКОЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Дооцінка

1

Дооцінено основні засоби

101 - 109

401

2

Змінено суму зносу

131

Уцінка

1

Уцінено залишкову вартість основних засобів

401

101 - 109

2

Змінено суму ЗНОС

131

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >