< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Добровільне страхування вантажів, які транспортуються автомобільними транспортними засобами

Перевезення вантажів транспортними засобами зумовлене наявністю різноманітних ризиків, реалізація яких може спричинити збитки їхнім власникам. Цим пояснюється необхідність розвитку страхових послуг у сфері вантажоперевезень.

Суб'єктами страхування вантажів можуть бути юридичні та фізичні особи, які є вантажовідправниками або вантажоодержувачами.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з володінням (користуванням) або розпорядженням вантажем, що транспортується транспортними засобами.

Страховим ризиком вважається подія, внаслідок якої майновим інтересам страхувальника, що пов'язані з володінням (користуванням) або розпорядженням вантажем, може бути завдано шкоду.

Страховим випадком є пошкодження, загибель та/або втрата вантажу внаслідок подій, які передбачені договором страхування, мали місце під час дії договору страхування й не підпадають під виключення або обмеження страхування.

У теорії та практиці страхової справи страхування транспортних засобів називають "каско", а страхування вантажів, що перевозиться транспортними засобами - "карго".

Договори страхування вантажів можуть укладатися юридичними та фізичними особами, які користуються послугами транспортних засобів. Умови укладання та дії договорів можуть бути наступними:

1. З відповідальністю за всі ризики.

За договором страхування, укладеним на підставі цієї умови, в межах страхової суми відшкодовуються збитки від втрати, загибелі або пошкодження всього або частини застрахованого вантажу, що можуть наступити внаслідок дії небезпек та випадковостей (в т.ч. збитки, витрати та внески по загальній аварії), за винятком випадків, передбачених умовами договору страхування

2.З обмеженою відповідальністю:

За договором страхування, укладеним на підставі цієї умови, в межах страхової суми відшкодовуються збитки від втрати, загибелі або пошкодження всього або частини застрахованого вантажу, що можуть наступити внаслідок:

 • o пожежі або вибуху;
 • o удару блискавки, бурі, вихору, урагану, смерчу, шквалу, землетрусу, виверження вулкану або інших стихійних лих;
 • - катастрофи або зіткнення транспортних засобів між собою, або з будь-яким нерухомим або рухомим предметом, перекидання транспортного засобу;
 • - падіння літальних апаратів, їх частин або вантажів з них;
 • - руйнування мостів, тунелів, інших транспортних комунікацій, складських приміщень руйнування будівель складу або інших будівель та конструкцій, включаючи прориви дамб, трубопроводів та шляхопроводів;
 • o пропажі транспортного засобу безвісти разом з вантажем;
 • o пошкодження або загибель (втрата) вантажу при навантаженні, вивантаженні, укладці вантажу на транспортний засіб, а також під час заправлення транспортного засобу паливом;
 • o обвалу гірських порід, зсуву, провалу ділянок земної поверхні, сходу снігових лавин та селевих потоків:
 • o збитки, витрати та внески по загальній аварії.
 • 3. Без відповідальності за пошкодження.

За даною страховою послугою відшкодовується ті самі збитки, що й при обмеженій відповідальності. Відмінність полягає лише в тому, що в даному випадку відшкодовується тільки збитки від повної загибелі всього або частини вантажу від пожежі, вибуху, удару блискавки, урагану, інших стихійних явищ, аварій чи зіткнення транспортних засобів, тоді як у попередньому випадку - від пошкодження чи повної загибелі всього або частини вантажу.

До страхових випадків не відносяться й страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки страхувальника, пов'язані з подією, що:

 • o не обумовлена, як страховий ризик у договорі страхування, або мала місце до початку дії договору страхування чи після його закінчення;
 • o відбулася поза вказаним у договорі страхування місцем (територією) страхування;
 • o спричинена навмисними діями, наміром або грубою необережністю страхувальника осіб, які працюють у нього, його представників, або осіб, які пов'язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно такими договорами відповідальність;
 • o зумовлена появою форс-мажорних обставин, а саме: військовими та пов'язаними з ними ризиками; терористичними актами; іонізуючої радіації або радіоактивним зараженням ядерним паливом; радіоактивної, токсичної, вибухонебезпечної або іншої небезпечної та забруднюючої властивості будь-якої ядерної установки, реактора або іншого ядерного устаткування та компонентів; дії будь-якої хімічної, біологічної, біохімічної або електромагнітної зброї та інші події, які можуть бути передбачені договором страхування.

Страхова сума встановлюється за погодженням сторін у розмірі, що не перевищує дійсної вартості вантажу на момент укладання договору страхування, якщо інше ним не передбачено, та зазначається в договорі страхування.

Крім вартості вантажу, страхова сума може включати в себе витрати, що пов'язані з перевезенням, перевантаженням та зберіганням вантажу, у т.ч. митні збори, фрахт, комісійні витрати, витрати на страхування, а також очікуваний прибуток від реалізації вантажу, якщо це передбачено договором страхування.

Договором страхування може бути передбачена франшиза, вид і розмір якої визначається за згодою сторін. Умови встановлення безумовної та умовної франшизи регулюються загальними правилами майнового страхування.

Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно від виду вантажу, виду та типу транспортного засобу, яким здійснюється перевезення, прийнятих на страхування ризиків, страхових сум, розміру франшизи, маршруту й відстані перевезень та інших чинників в залежності від конкретних умов страхування.

При укладанні договору страхування, страхувальник на вимогу страховика повинен надати:

 • o документи для визначення вартості вантажу, що заявляється на страхування;
 • o документи, що підтверджують право страхувальника на володіння (користування), та/або розпорядження вантажем, тобто свідчать про майновий інтерес страхувальника щодо майна, яке пропонується на страхування;
 • o інші документи на запит страховика.

При підписанні договірних зобов'язань між суб'єктами страхового процесу визначається територія й місце дії договору страхування. У разі, якщо подія, що може бути визнана страховим випадком, настала щодо застрахованого вантажу, знаходився поза місцем (територією) страхування, така подія може бути не визнана страховиком страховим випадком, а останній звільняється від обов'язку сплачувати страхове відшкодування.

Визнання події страховим випадком проводиться страховиком на підставі письмової заяви страхувальника (підписаної ним особисто або його повноважною особою) про настання події, що може бути визнана страховим випадком та документів, які надаються страхувальником, як правило, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дня настання страхового випадку, а саме:

 • o оригіналу договору страхування, що належить страхувальнику;
 • o документів, що доводять майновий інтерес страхувальника в застрахованому вантажі, на момент настання страхового випадку та обґрунтованість вартості вантажу та страхової суми, зазначеної в договорі страхування;
 • o документів, що підтверджують факт та причини настання страхового випадку, осіб, винних у заподіянні збитку (якщо такі є), та суму понесеного збитку: а) комерційний акт; б) акти експертизи, оцінки та інші подібні документи, де визначається збиток; акти огляду вантажу аварійним комісаром (представником страховика); аварійні сертифікати, акт диспашера про загальну аварію; в) пояснювальна записка водія з описом події, що відбулась; г) морський протест, виписки із судового журналу; ґ) довідки уповноважених державних органів; д) рахунки по збитку, рахунки на ремонт, утилізацію й акти уцінки;
 • o письмової заяви страхувальника на виплату страхового відшкодування;

документів, що підтверджують розмір необхідних, розумних та доцільних витрат, здійснених з метою запобігання й зменшення збитків та рятування застрахованого вантажу, а також інших видів витрат, понесених внаслідок настання страхового випадку, відшкодування яких було передбачено договором страхування. Неподання таких документів дає страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування або відстрочити виплату страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджена такими документами.

Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та розміри збитку. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з договором страхування на підставі письмової заяви страхувальника та страхового акта, складеного страховиком або уповноваженою ним особою.

Протягом 15 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів та відомостей про обставини настання страхового випадку відповідно страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті та складає відповідний страховий акт.

У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата здійснюється страхувальнику впродовж 15 робочих днів з дня складання страхового акту, якщо інший строк не передбачено договором страхування.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, страховик впродовж 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення, повідомляє про це страхувальника (у письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

При настанні страхового випадку розмір збитку визначається:

 • - у випадку пошкодження всього чи частини вантажу - як різниця між підтвердженою документально вартістю (до пошкодження) тієї частини вантажу, що була пошкоджена, і вартістю частини вантажу в пошкодженому стані, визначеною на підставі акту експертизи або на підставі результатів вільного продажу (продажу на аукціоні), у межах, страхової суми (встановлених лімітів відповідальності) за вирахуванням встановленої договором страхування франшизи;
 • -у випадку повної загибелі, викрадення (крадіжки, грабежу й розбою), пропажі безвісти всього або частини вантажу - у розмірі страхової суми (встановлених лімітів відповідальності), встановленої на весь вантаж або на ту його частину, що загинула (втрачена) за вирахуванням встановленої договором страхування франшизи.

Підставами для відмови страховика у виплаті страхового відшкодування є:

 • o навмисні дії страхувальника (його представників), спрямовані на настання страхового випадку;
 • o чинення страхувальником, його представниками умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
 • o подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування, ступінь страхового ризику, факт настання страхового випадку або приховування таких відомостей;
 • o шахрайство або інші дії страхувальника (його представників), направлені на отримання незаконної вигоди від страхування;
 • o отримання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
 • o несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин.

Розширення транспортних сполучень як всередині країни, так і за її межами, розробка та впровадження сучасних інфраструктурних транспортних проектів, збільшення кількості автоперевезень. Все це потребує забезпечення надійного та ефективного страхового захисту майнових та особистих інтересів всіх учасників дорожнього руху.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >