Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


перша. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ Сутність організації. Формальні й неформальні організації Види організацій Характеристики організацій Внутрішні складові організації та їх взаємозв'язок Організація й зовнішнє середовище Моделі організацій як об'єктів управління Організація як система Виробничий профіль (місія) організації СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури Формування підрозділів організаційної структури Централізація і децентралізація побудови організаційної структури. Визначення обов'язків і повноважень Чинники, що впливають на побудову організаційних структур Види й типи організаційних структур та умови їх ефективного застосування Принципи створення ефективної організації Стратегія організаційних змін ПРОЦЕС І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ Поняття процесу управління Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління Технологія прийняття управлінських рішень Методи управління організацією Методи прийняття управлінських рішеньдруга. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ V СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ Роль та місце стратегічного менеджменту в організації Об'єкти стратегічного управління Стратегія організації. Процес планування стратегії Формування стратегії конкурентоспроможності організації Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії організації Управління реалізацією стратегії МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ Роль маркетингу в управлінні організацією Організаційні принципи управління маркетингом Управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту Інформаційне забезпечення маркетингу Організація маркетингу Контроль маркетингу Система інтегрованого маркетингу ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Завдання інноваційного менеджменту в системі управління організацією Характеристика інноваційних процесів Нововведення та їх класифікація Інноваційні стратегії Інноваційний потенціал як основа вибору інноваційної стратегії Управління інноваційними процесами в організації Інноваційна діяльність як об'єкт інвестування КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту Кадрова політика підприємства Кадрове планування в організації Управління набором і добором персоналу Орієнтація та адаптація персоналу Оцінка діяльності персоналу Управління діловою кар'єрою персоналуУправління вивільненням персоналу ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Роль фінансового менеджменту в системі управління організації Методологічні засади фінансового менеджменту З історії розвитку фінансового менеджменту Визначення бізнесу як керованої фінансової системи Фінансова стратегія та фінансова політика Фінансовий менеджмент як система управління Організаційна структура фінансового менеджменту функції фінансового менеджера ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Складові операційного менеджменту Оперативне управління виробництвом Управління товарними ресурсами Управління продуктивністю Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції Управління трудовими ресурсами ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Сучасна екологічна ситуація в Україні Суть екологічного менеджменту Стандарти й міжнародні рекомендації в галузі систем екологічного менеджментуБританський стандарт у галузі систем екологічного менеджменту BS 7750. Серія міжнародних стандартів системи екологічного менеджменту ISO 14000. Роль екологічного менеджменту у формуванні конкурентоспроможності Шляхи формування екологічного менеджменту в Україні Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві Екологічна паспортизація підприємств Концепція екоефективності КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ Концепція контролінгу Види контролінгу Організаційна структура контролінгу Проблеми впровадження системи контролінгу ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ! ОРГАНІЗАЦІЙ Управлінська інформація Технологія інформаційної діяльності Внутрішньофірмова інформаційна система Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством Роль інформаційного забезпечення системи управління виробництвом Інформаційний менеджмент організації Корпоративні інформаційні системи Міжнародна комп'ютерна мережа Інтернет Інформаційне і програмне забезпечення функціонування системи стратегічного менеджменту "АДІС" РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ Результативність як об'єкт управління Управління за результатами: фінський досвід Підходи до оцінювання ефективності менеджментутретя. МЕНЕДЖЕР ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ КЕРІВНИК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА Зміст і характер праці менеджера Вимоги до професійної компетентності менеджера Психологічні якості менеджера як особистості Вимоги до менеджерів різних рівнів управління Статус керівника організації, його влада та сила МОДЕЛЬ МЕНЕДЖЕРА Складові моделі менеджера Знання та вміння менеджера Особистий потенціал менеджера Збереження трудового потенціалу менеджера Етичні норми менеджера
 
Наст >