< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Маркетинг в системі управління фермерським господарством

Специфіка системи маркетингу фермерського господарства

Маркетингова діяльність справляє визначальний вплив на формування системи економічних відносин конкретних виробників зі споживачами у напрямі ефективного позиціонування товару на ринку та забезпечення його збуту. В сучасних умовах ефективний маркетинг є одним із необхідних визначальних інструментів організації раціонального виконання товарозбутової функції аграрного бізнесу в умовах всезростаючої конкуренції, відкритості ринків.

Участь України в СОТ та реально близька перспектива зіткнення в конкурентній боротьбі з високотехнологічним західним сільськогосподарським виробництвом та високоякісною сільгосппродукцією встановлює новий рівень вимог до фермерських господарств, що вимагає від них докорінного переосмислення стратегічних цілей, та методів їх досягнення.

Сучасний ринок сільськогосподарської продукції встановлює новий рівень вимог до фермерських господарств, що вимагає від них докорінного переосмислення стратегічних цілей, та методів їх досягнення. Фермерські господарства відрізняються від інших сільськогосподарських підприємств тим, що вони, в багатьох випадках, є дрібними, обсяг виробництва є невеликим, а з цього виникає проблема формування та реалізації партій сільгосппродукції. Зараз одним із головних завдань науковців має стати аналіз, розробка та впровадження основних елементів системи маркетингових заходів для дрібних сільськогосподарських виробників. Оскільки конкурентний тиск з боку закордонних товаровиробників з кожним роком стає дедалі потужнішим, втрачати свої, і так доволі хибкі, позиції на місцевих ринках українським фермерам - неприпустимо.

Фермерські господарства відрізняються від інших сільськогосподарських підприємств тим, що вони, в багатьох випадках, є дрібними аграрними формуваннями, тому і обсяг виробництва є невеликим, а з цього виникає проблема створення та реалізації партій сільгосппродукції. Аналіз та пошук нових ринків також викликає складнощі, оскільки у штаті фермерських господарств, як правило, немає кваліфікованих менеджерів з маркетингу.

Рушійною силою у вирішенні більшості з цих проблем може стати організація ефективної маркетингової діяльності, яка б значно полегшила як виробничу так і ринкову діяльність фермерських господарств, дозволила б їм значно посилити свої позиції на ринку сільськогосподарської продукції та матеріально-технічних ресурсів. Постає необхідність підпорядкування внутрішньогосподарської діяльності вимогам зовнішнього середовища шляхом дослідження ринку, проведення товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики. Все це і включає в себе маркетинговий підхід у діяльності фермерських господарств.

Сутність маркетингу фермерських господарств полягає в тому, що вся діяльність виробника засновувалась на виявленні споживчого попиту та його зміні протягом часу. Головна задача маркетингу - це знати чого бажає споживач, яку ціну він готов платити за продукт, а також навчити виробника враховувати те, що споживач стоїть на першому місці. Сфера аграрного виробництва дуже поверхово охоплена маркетинговою діяльністю, і фактично на підприємствах у цій роботі відсутній комплексний підхід, немає чіткої економічно обґрунтованої системи маркетингу.

Було проаналізовано багато наукових визначень поняття "система маркетингу". Найґрунтовніше, на нашу думку, сформульовано вітчизняними вченими-економістами Інституту аграрної економіки. Система маркетингу - це цілісне утворення, що складається із взаємопов'язаних (взаємодіючих) структурних елементів і володіє новими якісними характеристиками у відношенні до них. Система маркетингу включає різноманітні потоки продукції (канали маркетингу), безліч посередників (підприємство в системі маркетингу - організація управління маркетингом) та різноманітні форми ділової активності (функції маркетингу). Створення та ефективне функціонування науковообґрунтованої системи агромаркетингу в фермерських господарствах можна забезпечити двома способами: у великих і середніх господарствах - безпосередньо власною службою маркетингу; у малих - шляхом використання консультаційних послуг дорадчих служб або зовнішніх незалежних консультаційних фірм у формі надання консалтингу.

Система сільськогосподарського маркетингу включає два основних види діяльності. Один з них пов'язаний з фізичним переміщенням, зберіганням, переробкою і передачею сировини і готової продукції в міру їх просування від виробника до споживача, другий - з процесами обміну і ціноутворення в ринковій системі. Останній економічний аспект ринкової системи не дуже помітний, але не менш важливий, ніж фізичне переміщення товарів.

Розвитку фермерства в перші роки його становлення сприяли законодавче забезпечення та матеріально-технічна підтримка, виділення централізованих капіталовкладень, надання кредитів. Тим не менш, на практиці підтримка держави виявилась недостатня. Не вирішено ряд загальноекономічних питань (недосконалість цінової та податкової політики держави), які не дають можливості фермерству розвиватись.

Для фермерів, що зайняті виробництвом, заготівлею та реалізацією сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів, початковим етапом розробки комплексу маркетингу є створення товарного асортименту, необхідного для виходу на ринок відповідної продукції - тобто товарна політика, в основу якої покладено товар, споживчі характеристики якого відповідають ринковому попиту. Стосовно ціни - в сучасних умовах концепція маркетингу передбачає кілька базових методів розрахунку ціни на продукцію: 1) середня собівартість плюс прибуток; 2) балансовий метод оцінки попиту і пропозицій; 3) оцінка ринкової конкуренції. Система розподілу товарів передбачає використання стратегії, яка включає як вибір економічно ефективних каналів збуту продукції, так і безпосередній її розподіл, як складову комплексу маркетингу. Важливим елементом системи маркетингу є просування продукції або комунікаційна політика. Ціль просування продукції полягає в тому, щоб представити споживчу інформацію як про підприємство, так і його продукцію, через поєднання його основних елементів: реклами, стимулювання збуту, особистого (персонального) продажу та суспільних зв'язків.

У сучасній науковій літературі доволі складно віднайти дослідження, які б стосувались залучення маркетингових заходів на базі фермерських господарств. Нині основними аспектами повсякденної діяльності фермерів, використовуючи елементи системи маркетингу є товар, ціна, місце, розподіл, просування, реклама.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >