< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складання та подання звітності бюджетними установами

Загальний порядок формування звітності бюджетними установами

Відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів з питань бюджетних відносин бюджетні установи та організації, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за результатами своєї діяльності складають і подають фінансову та бюджетну звітність про виконання кошторисів установі вищого рівня (до сфери управління якої вони належать) та органу казначейства, у якому вони обслуговуються.

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена звітність головних розпорядників, до подачі розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені й завізовані відповідним органом казначейства, засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм звітності і форм щодо розкриття її елементів.

Віза органу казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до встановлених вимог, дані звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського обліку органів казначейства і підлягають консолідації у зведеній звітності розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

Звітність бюджетних установ складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за формами, що затверджуються Міністерством фінансів України. Форми звітів подаються до відповідних органів казначейства на паперових та електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи казначейства.

Фінансова та бюджетна звітність складається та подається за належністю установами й організаціями, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44.

Подання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів здійснюється згідно з графіком, встановлених у межах термінів, визначених постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2000 р. за № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

Не слід забувати, що по мірі внесення змін і вдосконалення бюджетного законодавства постійно відбуваються зміни щодо обсягу та порядку складання форм звітності. Запровадження нової бюджетної класифікації, поява нових форм документів, що застосовуються в процесі виконання бюджетів, мають бути враховані у відповідних нормативних документах, що визначають порядок складання звітності. Це зумовлено також потребою в отриманні систематизованої, більш чіткої та повної інформації про використання коштів державного та місцевих бюджетів бюджетними установами.

Розпорядники бюджетних коштів, які отримують асигнування на виконання окремих програм як від свого розпорядника вищого рівня, так і від інших міністерств, у фінансових звітах відображають усі операції про суми отриманих коштів та їх використання. Фінансовий звіт такого розпорядника включається до зведеного фінансового звіту розпорядника вищого рівня.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності, квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця (кварталу, року).

З метою врахування операцій, проведених у натуральній формі, у консолідованому звіті про виконання бюджетів вони умовно прирівнюються до планових показників надходжень та касових видатків. За операціями, проведеними у натуральній формі, вносяться зміни до спеціального фонду кошторису на підставі довідок установленої форми, які подаються до органів казначейства до закінчення звітного періоду.

Операції за загальним та спеціальним фондами державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, проведені в натуральній формі або іноземній валюті, відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету у національній валюті України до закінчення звітного року органами казначейства на підставі Довідки про надходження у натуральній формі або Довідки про операції в іноземній валюті за встановленим порядком.

До завершення бюджетного року перед складанням річної фінансової та бюджетної звітності відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів № 419 бюджетні установи проводять інвентаризацію активів та зобов'язань. Інвентаризації підлягає все майно установи (у тому числі незавершене капітальне будівництво, незакінчений капітальний ремонт та незавершене виробництво) і всі види фінансових зобов'язань.

Дані про фактичні залишки матеріальних цінностей звіряються з наявністю вказаних цінностей за даними бухгалтерського обліку. За результатами звірки складаються висновки про виявлені недостачі або надлишки та вносяться пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, покращення обліку та контролю за їх збереженням.

Органи казначейства перевіряють дані щодо планових показників та зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань на кінець звітного періоду, повноти і правильності відображення у формах звітності окремих операцій, відповідність показників звітів даним казначейського обліку. Правильність складання фінансових звітів визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у відповідних формах фінансових звітів. При цьому звіти розпорядників і одержувачів бюджетних коштів перевіряються на відповідність даних фінансової та бюджетної звітності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів казначейства.

Дані бухгалтерського обліку органу казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Казначейства України, вважаються остаточними.

Органи казначейства проводять аналіз фінансової та бюджетної звітності, на підставі якого розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів надсилаються листи з аналізом розрахунків і вимогами щодо здійснення заходів, спрямованих на недопущення утворення простроченої та небюджетної заборгованості.

За результатами перевірки звітів працівники органів казначейства складають обхідні протоколи та формують висновки, де зазначаються дані щодо кількості форм звітності, динаміка зростання чи зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості та надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

З метою недопущення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості органи казначейства проводить роз'яснювальну роботу з розпорядниками та одержувачами коштів, здійснюють моніторинг зареєстрованих фінансових зобов'язань, проводять роботу щодо їх своєчасного погашення, здійснюють ініціювання претензійно-позовної роботи.

Ведення бухгалтерського обліку і складання звітності з виконання як бюджетів, так і кошторисів бюджетних установ, здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

У державному секторі поступово запроваджуються Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів (ІР8А8). Розробка та запровадження Положень (стандартів) здійснюється відповідно до Плану-графіка затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2007 р. № 504.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >