< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на рахунку 241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень". Виготовлені вироби оцінюються за фактичною собівартістю та оприбутковуються на підставі акта, який затверджує керівник установи. Продукція здається в склад, де вона враховується в книзі складського обліку за назвами, марками, сортами чи іншими ознаками.

Вироби можуть бути використані для потреб установою або ж реалізовані. Доходи від них вважаються доходами від надання платних послуг.

Продукція сільськогосподарського виробництва, що отримується від підсобних сільських і навчально-дослідних господарств обліковується на рахунку 251 "Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств". На протязі року вона оцінюється за плановою собівартістю, а в кінці року визначається її фактична собівартість.

Аналітичний облік ведеться готової продукції виробничих майстерень та сільськогосподарської продукції ведеться за назвами та видами продукції в розрізі матеріально-відповідальних осіб. За операціями по надходженню та використанню продукції складаються наступні кореспонденції рахунків.

Таблиця 47

Кореспонденції рахунків

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбуткування готових виробів з майстерень

241

821

Оприбуткування продукції

251

822

Списана собівартість реалізованої продукції

722

251

Списана собівартість реалізованих виробів

721

241

Нараховані доходи від реалізації

364

721, 722

Надійшли кошти

323

364

Передана продукція та вироби для використання установою

232, 239

241, 251

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

До складу малоцінних та швидкозношуваних предметів бюджетних установ відносять предмети, термін корисної експлуатації яких менше 1 року.

Інструкція № 125 визначає, що термін очікуваної експлуатації запасів установи встановлює центральний орган виконавчої влади по відомчому підпорядкуванню. Якщо нормативні документи відсутні, то установа самостійно встановлює ці терміни.

Для обліку МШП, термін експлуатації яких менше року та вартість яких незначна призначений рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", до якого відкриваються субрахунки:

 • 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та в експлуатації";
 • 222 "Малоцінні і швидкозношувані предмети спеціального призначення".

При необхідності установи відкривають рахунки 3 та 4 порядку, наприклад, 221/1 - "МШП на складі", 221/2 - "МШП в експлуатації".

На субрахунку 221 обліковуються предмети, терміном експлуатації менше 1 року за такими підгрупами:

 • 1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);
 • 2) пилки, сучкорізи, троси для сплаву;
 • 3) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів чи для виготовлення індивідуальних замовлень;
 • 4) предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;
 • 5) господарський інвентар - предмети конторського і господарського призначення, столовий, кухонний, і інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;
 • 6) сценічно-постановочні засоби вартістю до 10 грн за одиницю (комплект);
 • 7) інші предмети, термін корисної експлуатації, як очікується, не перевищує року.

Субрахунок 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення" застосовуються установами для обліку предметів, що мають специфічне та обмежене використання лише в окремих галузях і короткотерміновий строк застосування.

Оприбуткування та вибуття МШП оформляється в загальному для запасів порядку з використанням зазначених вище первинних документів.

МШП, як і інші види запасів підлягають попредметному обліку в складі , в місцях експлуатації та в бухгалтерії.

МШП, що видаються в експлуатацію, закріплюються за матеріально-відповідальною особою в місцях експлуатації (лабораторія, підрозділ, кухня та ін). Облік в місцях експлуатації веде відповідальна особа в книгах складського обліку за найменуванням та кількістю, або в Інвентаризаційному описі з вкладками до нього.

Для списання битого посуду в харчоблоках використовують Журнал реєстрації битого посуду ф. № З-10).

Облік предметів в бухгалтерії ведеться по найменуваннях, кількості та вартості в розрізі матеріально-відповідальних осіб в книгах кількісно-сумового обліку та в оборотних відомостях.

По закінченні місяця на підставі отриманих первинних документів в бухгалтерії складається меморіальний ордер № 10 (Накопичувальна відомість про вибуття і переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів ф.439-бюджет). В ній записи групуються з кредиту рахунку 221 та 222 в дебет різних рахунків за матеріально-відповідальними особами, назвами МШП, кореспондуючими рахунками. Підсумки заносяться в Головну книгу.

Особливості обліку МШП в бюджетних установах є наступні:

 • - предмети вартістю до 10 грн за одиницю (комплект) включно при видачі в експлуатацію списуються за відпускними документами (накладна-вимога, забірна картка) без складання Акту списання запасів.
 • - предмети вартістю понад 10 грн при видачі зі складу обліковуються, як предмети в експлуатації. По закінченні терміну корисного використання постійно-діюча комісія оглядає ці предмети, встановлює можливість їх відновлення та подальшого використання чи реалізації. При вирішенні списати їх складається Акт списання ф. З-2.
 • - Надходження МШП відображається через збільшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах, а у всіх випадках вибуття МШП їх вартість записується на зменшення цього фонду (рахунок 411 "Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах"). Основні операції з надходження та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів приведені в Таблиці 48.

Таблиця 48

Кореспонденції рахунків з обліку МШП

Зміст запису

Сума

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

1. Надійшли в установу МШП придбані за рахунок загального фонду (на вартість без ПДВ)

510,00

221

361, 362, 364, 675

списується ПДВ

102,00

801, 802,

361, 362, 364, 675

Одночасно робиться другий запис по створенню фонду

510,00

801, 802,

411

2. Надійшли в установу МШП придбані за рахунок спеціального фонду:

на суму без ПДВ

200,00

221

 • 361, 364,
 • 362, 675

на суму ПДВ (установа не платник ПДВ)

40,00

811-813

364, 362, 361, 675

на суму ПДВ (установа є платником ПДВ)

40,00

641

364, 361, 362, 675

Одночасно створюється фонд в МШП

200,00

811-813

411

3. Отримана гуманітарна допомога

350,00

324

712

364

324

221

364

одночасно створюється фонд

350,00

812

411

4. МШП вартістю до 10 грн. за одиницю передані в експлуатацію

86,00

411

221/1

5. МШП вартістю більше 10 грн. за одиницю передані в експлуатацію

250,00

221/2

221/1

6. Списані МШП, що стали непридатні на підставі Акту на списання

86,00

411

221/2

Продовження табл. 48

Оприбутковані матеріали, що отримані від ліквідації МШП:

20,00

324

711

364

324

231, 234, 235, 238, 239

364

Реалізовані МШП, що не використовуються установою

54,00

411

221

Нараховано покупцю суму виручки

64,80

364, 675

711

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >