< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ МЕХАНІЗМОМ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Економічні особливості капітального будівництва як галузі економіки та об'єкта управління

Що являє собою по суті капітальне будівництво?

У зв'язку із подальшим поглибленням трансформаційних процесів ринкового характеру в економіці України останнім часом значно зросли потреби держави, територіальних громад і суб'єктів господарювання державної і комунальної власності в капітальному будівництві об'єктів як виробничого та інфраструктурного, так і невиробничого (соціального) призначення. Зважаючи на те, що капітальне будівництво є базовою галуззю вітчизняної економіки, питома вага підрядних відносин, тобто відносин із капітального будівництва, виконання проектних і дослідницьких робіт, виконання монтажних й інших робіт, серед господарських відносин є значною. На відміну від інших галузей матеріального виробництва, кінцевим продуктом будівельної діяльності є об'єкти нерухомості, які, крім високої матеріальної цінності й економічного ефекту, найчастіше також мають цінність соціальну.

Капітальне будівництво є видом господарської діяльності, що наслідує всі характеристики останньої.

Питання змісту капітального будівництва та його визначення неодноразово ставало предметом дискусій у науковій літературі як самостійна категорія, а також у взаємозв'язку з поняттям господарської діяльності.

Більшість науковців визначають капітальне будівництво перш за все як діяльність. Так, М. Брагінський вважає, що капітальне будівництво — це діяльність, яка спрямована на зведення, реконструкцію і капітальний ремонт підприємств, будівель і споруд. Така точка зору є найбільш поширеною в наукових публікаціях.

Однак існує також інша думка, вперше висловлена І.Л. Брауде, який вважав що капітальне будівництво є категорією техніко-економічною, тому немає сенсу створювати правове поняття "капітального будівництва", а замість цього доцільно вести мову про його правовий режим. Автор обґрунтовує свою точку зору тим, що оскільки бурхливий розвиток техніки та будівельних технологій швидко вносить корективи до сутності поняття "капітальне будівництво", то замість формування його незмінного поняття слід зосередитися на дослідженні правового регулювання відносин у даній сфері. А оскільки відносини в будівельної сфері залежать від техніко-економічних критеріїв, що постійно змінюються протягом часу, то слід формувати визначення поняття "капітальне будівництво" в рамках кожного дослідження.

Погоджуючись із таким міркуванням, слід відмітити, що з практичної точки зору відсутність нормативно закріпленого визначення терміну "капітальне будівництво" негативно впливає на розвиток відносин у сфері будівництва підрядним способом. Відносно існуючого в законодавстві визначення терміну "капітальне будівництво" слід відмітити, що суттєвим недоліком Глави 33 ГК України є те, що попри своєї назви вона не містить базового визначення капітального будівництва, хоча цей термін є загальновживаним у законодавстві (як законах України, так і у підзаконних нормативно-правових актах, рішеннях судів всіх рівнів).

У чому полягає місія, мета та головна функція галузі капітального будівництва?

Головне призначення галузі капітального будівництва зведення нових будівель та споруд для всіх галузей матеріального виробництва, реконструкція, розширенням і капітальний ремонт існуючих об'єктів нерухомості.

Конкретна мета капітального будівництва на сучасному етапі визначена його зовнішнім середовищем (народним господарством у цілому) — введення об'єктів в експлуатацію в нормативні терміни з належною якістю при мінімальній вартості. Тому з очевидною гостротою постає питання про належне управлінні капітальним будівництвом — свідомому його державне регулювання в цілях підвищення його ефективності, прискорення науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці в галузі, поліпшення якості продукції і забезпечення тим самим динамічного, планомірного і пропорційного розвитку будівельної галузі.

Це означає, що будівництво забезпечує умови для продуктивного використання засобів і знарядь праці інших галузей, створює умови для повноцінного відпочинку, здорового побуту народу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >