< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення транспортних засобів у реєстрах обліку та формах звітності

Реєстри бухгалтерського (фінансового) обліку. Перелік реєстрів бухгалтерського обліку та їхню форму підприємства обирають самостійно. В умовах ручних форм та автоматизації облікових робіт бухгалтерії автотранспортних підприємств застосовують різні за формою облікові реєстри - журнали, журнали-ордери, відомості.

Якщо підприємство вирішило дотримуватися типових форм реєстрів, то слід застосувати реєстри обліку відповідно до Методичних рекомендацій із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. за № 356. Для ручного ведення обліку найпоширенішою є журнально-ордерна форма, основними реєстрами якою є накопичувальні відомості, розроблювальні таблиці (реєстри аналітичного обліку), жур-нали-ордери і головна книга (реєстри синтетичного обліку).

У реєстрах аналітичного обліку наводиться детальна інформація про придбання, рух та вибуття транспортних засобів. Ступінь деталізації даних про операції підприємства встановлюють самостійно. В синтетичних реєстрах аналітичні дані по дебету й кредиту узагальнюються до рівня субрахунків синтетичних рахунків, на яких враховуються автотранспортні засоби - 10 "Основні засоби" (субрахунок 105 "Транспортні засоби"), 11 "Інші необоротні активи", 15 "Капітальні вкладення".

В умовах автоматизації облікових робіт розробники програмного забезпечення пропонують підприємствам різні набори реєстрів. Зокрема, в типовій конфігурації програми 1 С Бухгалтерія 8.0 пропонується застосовувати такі реєстри.

Реєстри синтетичного обліку:

  • - Обігово-сальдова відомість по рахунку;
  • - Обіг по рахунку;
  • - Аналіз рахунка;
  • - Головна книга.

Реєстри аналітичного обліку:

  • - Картка рахунка;
  • - Аналіз субконто;
  • - Картка субконто;
  • - Обігово-сальдова відомість по субрахунку (аналітичному рахунку).

Поряд з тим, в обліку основних засобів автотранспортних підприємств традиційно заповнюються такі реєстри аналітичного обліку, які рекомендовані Мінстатом України:

ОЗ-6 "Інвентарна карта обліку основних засобів";

ОЗ-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів";

ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів";

ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів";

ОЗ-16 "Розрахунок амортизації автотранспорту".

Реєстр за формою № 6 "Інвентарна карта обліку основних засобів" використовується для аналітичного (пооб'єктного) обліку транспортних засобів. Картку відкривають на кожний інвентарний об'єкт (групу). Якщо до інвентарного об'єкта належать окремі пристрої та прилади, що становлять із ним одне ціле, то в картці наводять перелік цих частин. Наприклад, до картки, що стосується вантажного автомобіля, можуть бути занесені дані про кількість запасних автошин, дисків, навісного обладнання тощо (якщо такі об'єкти не враховані як малоцінні предмети або запчастини). До картки не вносять усіх показників технічної документації. Характеристика автотранспортних засобів має бути лаконічною і відображати індивідуальні особливості об'єкта. Окремо відображають суми дооцінок та уцінок об'єкта. Картки недіючих об'єктів групують окремо.

Дані інвентарних карток узагальнюються в Опису інвентарних карток з обліку основних засобів (форма № ОЗ-7).

Форма № ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів" узагальнює операції, пов'язані з оприбуткуванням, вибуттям об'єктів, у тому числі й автомобілів.

Інвентарний список основних засобів за формою № ОЗ-9 відображає автотранспорті та інші об'єкти за місцем їхньої експлуатації. Наприклад, за цехами, філіями тощо. Кількісні дані пооб'єктного обліку в усіх аналітичних реєстрах мають бути тотожні. Одночасно сумарні дані карток мають збігатися з даними синтетичного обліку основних засобів та інших необоротних активів.

Форма № ОЗ-16 "Розрахунок амортизації автотранспорту" використовують для нарахувань суми амортизації (зносу) по автотранспортними засобами в разі ручних форм обліку.

В умовах автоматизованих форм обліку розглянуті реєстри аналітичного обліку застосовують на розсуд підприємства. Якщо реєстри аналітичного обліку автоматизації містять необхідну інформацію про автотранспортні засоби, передбачену зазначеними типовими формами обліку, то останні можуть не застосовуватися і, таким чином, не допускається дублювання даних. Конкретні варіанти аналітичного обліку передбачаються в наказі про облікову політику підприємства.

Загальна схема заповнення реєстрів обліку автотранспортних засобів показана на рис.1.

Схема процесу заповнення реєстрів обліку автотранспортних засобів

Фінансова звітність. Дані про залишок автотранспорту в складі основних засобів відображають у Балансі (ф. № 1) по рядках: 030 - залишкова вартість, 031 - первісна вартість, 032 - знос засобів. Вартість не введених в експлуатацію автомобілів на кінець звітного періоду показують у складі незавершених капітальних вкладень у рядку 020. Крім того, в Примітках до фінансових звітів наводиться більш детальна інформація про основні засоби, в тому числі й транспортні засоби, у формі сальдо-обігової відомості (залишок на початок року, надходження, вибуття, нарахування зносу, залишок на кінець року).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >