< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки

Привабливість держав розраховується міжнародними організаціями та установами за різними ознаками, однак математичний підхід є однаковим, — це розрахунок рейтингової системи оцінок держави. Ранжування країн світу за цим показником характеризує інвестиційну привабливість країни і слугує своєрідним "барометром" для іноземних інвесторів. Наступним кроком є оцінка інвестиційної привабливості на мезоекономічному рівні, тобто оцінка перспектив і можливостей галузей промисловості та регіонів, що полягає в забезпеченні найбільш високої ефективності використання інвестицій.

Виходячи з досвіду роботи з вітчизняними та іноземними інвесторами, можна констатувати, що стратегічного інвестора завжди цікавить привабливе підприємство в інвестиційно-привабливій галузі та регіоні. Інвестор не буде вкладати кошти у привабливе підприємство галузі, яка знаходиться у кризовому стані, або розташоване в непривабливому регіоні. Інакше кажучи, для інвестора не будуть досить переконливими аргументи інвестування коштів, наприклад, у металургійний комбінат, якщо ця галузь у масштабах міжнародної економіки у кризовому стані. Незважаючи на всю фінансову вигідність інвестування, ризик політичної й економічної нестабільності в державі також зведе нанівець будь-які зусилля і з залученням інвестора (рис. 2.6).

Середовище формування інвестиційної привабливості підприємства

Рис. 2.6. Середовище формування інвестиційної привабливості підприємства


На мезоекономічному рівні інвестиційна привабливість, на думку фахівців, є інтегральною характеристикою окремих галузей і регіонів країни в цілому з позиції інвестиційного клімату, розвитку продуктивних сил, інвестиційної структури, можливості залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які суттєво впливають на формування дохідності інвестицій і зменшення інвестиційних ризиків.

Для оцінки інвестиційної привабливості галузі може бути використана система з трьох груп показників, які відображають рівень прибутковості діяльності галузі, перспективності її розвитку та інвестиційних ризиків.

Рівень прибутковості враховує всі використовувані і власні активи, реалізацію продукції й витрати на її виробництво.

Рівень перспективності відображає значення галузі в економіці, стійкість галузі до спаду виробництва, забезпеченість перспектив зростання власних фінансових ресурсів і ступінь державної підтримки розвитку галузі.

Рівень інвестиційних ризиків ураховує рівень конкуренції, інфляційної стійкості продукції галузі та рівень соціальної напруженості.

Інтегральний показник розраховується на підставі трьох Груп синтетичних показників з урахуванням пропорційності їх рівня: рентабельність діяльності — 65 %; перспективи розвитку — 20; інвестиційні ризики — 15 %. За цією методикою було проведене дослідження 44 підгалузей і відповідний аналіз за двома варіантами, тобто співвідношення прибутку від реалізації продукції (товарів і послуг) до суми використовуваних активів; балансового прибутку до суми використовуваних активів. Розрахунки були проведені з урахуванням впливу інфляції, оподаткування, цін й інших факторів, що дозволило визначити рангову значимість галузі за пріоритетами: на першому місці — будівництво, на другому — промисловість та ін. А це означає, що найбільшу інвестиційну привабливість у довгостроковій перспективі для здійснення реальних і фінансових інвестицій мають галузі будівництва та промисловості.

За цією методикою були отримані кількісні значення інтегрального показника інвестиційної привабливості галузей економіки, що дозволило сформувати такі групи галузей: пріоритетні, високої інвестиційної привабливості, середньої інвестиційної привабливості, низької інвестиційної привабливості.

У табл. 2.2 показано дані про зацікавленість іноземних інвесторів з найбільш розвинених країн світу до деяких галузей промисловості в Україні.

Таблиця 2.2. Пріоритетні галузі України для країн інвесторів

Країна

Галузь за порядком важливості для інвесторів

США

  • 1. Машинобудування і металургія.
  • 2. Медична техніка і фармацевтика.
  • 3. Сільське господарство

Німеччина

  • 1. Машинобудування і металургія.
  • 2. Харчова промисловість.
  • 3. Легка промисловість.
  • 4. Транспорт, телекомунікації, будівельна промисловість

Великобританія

  • 1. Машинобудування і металургія.
  • 2. Харчова промисловість.
  • 3. Внутрішня і зовнішня торгівля

Отже, для інвесторів із СІНА, Німеччини та Великобританії найбільш привабливими є машинобудування і металургія (на 1-му місці для інвесторів з усіх країн) та харчова промисловість.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >