< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Документальна ревізія касових і банківських операцій

Документальну ревізію касових і банківських операцій проводять трьома етапами:

Раптова ревізія готівкових коштів в касі

 • а) Перевіряючі беруть у касира розписку, в якій зазначено, що всі операції з надходження й витрат коштів документально оформлені та відображені у звіті касира, а в касі немає коштів, які не належать підприємству.
 • б) Ревізор перевіряє правильність складання звіту касира і визначає остачу готівки на кінець робочого дня (хронологічна й арифметична перевірка).
 • в) За допомогою взаємного контролю первинних касових документів і звіту касира з'ясовують, чи всі здійснені протягом дня операції були враховані матеріально-відповідальною особою.
 • г) Вивчаючи послідовність відображення у касовій книзі та звіті касира операцій з надходження й витрат готівки, контролер визначає, чи вносяться записи в касову книгу відразу після здійснення операції за окремим прибутковим або видатковим касовим документом.
 • г) Визначають підсумки надходжень і витрат, а потім - остаточний залишок на кінець робочого дня, арифметичними діями перевіряють правильність суми готівки, виданої за платіжною відомістю; з'ясовують причини відхилень і беруть письмові пояснення у касира.
 • д) Покупюрно перераховують усі гроші, що є в касі, фіксуючи наявність цінних паперів, чекових книжок та інших бланків.
 • е) За результатами контролю ревізор складає акт ревізії каси.

Документальна перевірка касових операцій

^ Залишок грошей у касі, показаний у звіті касира, порівнюють з даними сальдо за рахунком 301 "Каса в національній валюті".

^ Перевіряють поточні записи в журналі і відомості цього рахунка, порівнюють їх із звітами касира та документами, які були підставою для надходження і видачі коштів, порівнюючи дані журналу і відомості за зазначеним рахунком із звітами касира, перевіряють не тільки правильність виведення залишку коштів на кінець звітного дня, а і їх рух за цей час.

^ Порівнюють відповідність щомісячні обіги у розрізі кореспондуючих рахунків, відображених у журналі за рахунком 301 "Каса в національній валюті" з відповідними підсумками у Головній книзі, переконавшись у достовірності даних аналітичного й синтетичного обліку.

^ З'ясовують обґрунтованість записів в облікових реєстрах за рахунком 301 "Каса в національній валюті" і звітах касира за відповідними касовими документами.

^ Перевіряють видачу заробітної плати, при цьому потрібно переконатися в тому, що роботу за трудовими угодами і контрактами справді виконано в повному обсязі.

^ Визначають, чи не завищені розцінки і чи не виконувалася ця робота штатними працівниками, а оплату видано позаштатним виконавцям.

Під час ревізії касових операцій особливу увагу звертають на:

 • а) правильність видачі грошей у підзвіт на відрядження та інші витрати. З'ясовують, чи не було випадків видачі з каси у підзвіт великих сум без подання звітів про витрачання раніше виданих грошей та чи дотримуються ліміту залишку коштів у касі;
 • б) дотримання правил купівлі сировини, матеріалів чи товарів за готівку, обґрунтованість цих операцій відповідними документами;
 • в) використання касової готівки за цільовим призначенням. Для цього треба порівняти фактичне витрачання грошей на визначені цілі, що потребує ознайомлення, з характером касових обігів про вибуття виторгу за даними журналу до рахунка 301 "Каса в національній валюті";
 • г) записи у касовій книзі. їх перевіряють, порівнюючи касові ордери на одержання грошей з банку і здавання їх у банк з корінцями чекових книжок і даними банківських витягів;
 • г) аналізують касові документи, порівнюючи їх дані із даними зустрічних документів та обліковими даними, визначають дотримання встановленого ліміту залишків готівки.
 • д) достовірність грошових документів щодо операцій за рахунком 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті", враховуючи, що сальдо цього рахунка може належати лише до суми виторгу, зданої в останні дні місяця і не зарахованої банком на відповідний рахунок до кінця місяця.

Контроль і ревізія операцій на поточному рахунку в банку

^ На початку ревізії ревізор має особисто отримати у відділенні банку засвідчені довідки про залишки коштів на відповідних рахунках і встановити, чи є у бухгалтерії підприємства всі банківські витяги.

^ Здійснюють перевірку правильності залишків та обігів згідно з обліком на рахунку 311 "Поточний рахунок в національній валюті" і звіряння його з витягами банку.

^ Перевіряють повноту оприбуткування в касі одержаних грошей, використовуючи при цьому корінці банківських чеків, банківські витяги і додані до них розрахунково-платіжні документи та дані шифрів і кодів банківських витягів. Якщо у ревізора виникнуть сумніви щодо достовірності витягів, а також щодо правильності виправлень, він має детально перевірити додані до них документи; правильність перерахування грошей за розрахунково-платіжними дорученнями і з'ясувати, чи немає випадків виплати коштів за фальшивими документами; визначити законність і обґрунтованість витрат та правильність віднесення їх на відповідні рахунки.

Застосовують метод зустрічної перевірки документів і порівняння операцій, відображених на рахунках бухгалтерського обліку і у витягах банку для виявлення зловживань у безготівкових розрахунках окремі витяти знищуються, фальсифікуються записи в них підчищеннями та виправленнями.

З'ясовують повноту банківських витягів, використовуючи їх посторінкову нумерацію і перенесення підсумків. У разі виявлення фактів відсутності окремих аркушів витягів банку у справах бухгалтерії потрібно вимагати від банку засвідчені дублікати. Вірогідність витягів визначають як за зовнішніми ознаками (реквізити, штампи), так і зустрічною перевіркою банку.

З'ясовують, чи немає випадків розходжень (пропусків) у датах одержання грошей із банку за чеками і оприбуткування їх у касі. У разі виявлення таких фактів ревізор має встановити причини і винних осіб.

Перевіряють цільове використання коштів, отриманих у банку:

 • а) визначають вірогідність даних бухгалтерського обліку касових операцій;
 • б) перевіряють правильність кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;
 • в) визначають коректність відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку.

^ Перевіряють перерахування кредиторської заборгованості і оплату різних послуг, аби визначити вірогідність та законність операцій та необхідність цих розрахунків.

^ Ревізують операції за іншими рахунками в банку: звіряють за кожним таким рахунком залишки та обіги за витягами банку з обліковими даними.

^ Перевіряють операції з оплати рахунків, пов'язані з транспортними витратами, використовуючи нормативні документи та угоди, які регулюють взаємні відносини з постачальниками і транспортними організаціями.

^ Ревізують операції з чеками, встановлюючи їх тотожність із даними обліку, а також відповідність суми коштів на придбання чекових книжок із сумою витрат на оплату транспортних послуг цими чеками. Суму витрат, оплачених чеками, звіряють із даними залізничних і товарно-транспортних накладних, квитанцій та інших документів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >