< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії

 • 2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до Національного банку України такі документи:
  • (Абзац перший пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008)
 • 1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;
 • ( Підпункт 1 пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008)
 • 2) оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;
 • ( Підпункт 2 пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку N214 від 25.07.2008)(Підпункт 3 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008 )( Підпункт 4 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008) '
 • 3) оригінали або нотаріально засвідчені копії документа про реєстрацію об'єкта інвестиції за кордоном (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо) та його установчих документів;
 • ( Підпункт 3 пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку N214 від 25.07.2008)(Підпункт 4 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008 )( Підпункт 5 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008 )( Пункт 2.2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008)
 • 2.2. Уповноважений банк, крім документів, перелічених у пункті 2.1 цієї глави, зобов'язаний також подати до Національного банку України копію протоколу рішення компетентного органу уповноваженого банку про здійснення банком інвестиції.
 • ( Пункт 2.2 в редакції Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008)(Пункт 2.3 виключено на підставі Постанови Національного банку N214 від 25.07.2008)
 • 2.3. Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об'єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об'єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання ним документів, перелічених у підпункті 3 пункту 2.1 цієї Інструкції. При цьому Національний банк України у виданій резиденту ліцензії зазначає порядок подання до НБУ документів, що підтверджують (після дозволеного ліцензією перерахування коштів за кордон) реєстрацію об'єкта інвестиції.
 • ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 214 від 25.07.2008 )
 • 2.4. Будь-яка інформація, передана засобами телексного, телетайпного або факсимільного зв'язку (факсом) тощо, не визнається офіційним документом і не приймається до розгляду. У виняткових випадках вона може бути прийнята до розгляду за умови її обов'язкової заміни в п'ятиденний термін належним чином оформленим документом у паперовому вигляді.

Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій

 • 3.1. Строк розгляду Національним банком України пакета документів для видачі ліцензії, визначеного в главі 2 цієї Інструкції, не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження.
 • 3.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально).

Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, атакож ті, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.

 • 3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.
 • 3.4. Протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації документів Національний банк України надсилає копію заяви про надання ліцензії спеціальним державним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
 • 3.5. Рішення про видачу Національним банком України ліцензії приймається з урахуванням висновків спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо вони надійшли протягом строку розгляду документів заявника, установленого в пункті 3.1 цієї глави.
 • 3.6. Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) зберігається в Національному банку України.
 • 3.7. Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій формі). Уповноважений банк на цій ліцензії робить відмітку, що має містити суму та дату переказування іноземної валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в установленому Національним банком України порядку.
 • 3.8. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.
 • 3.9. Власник ліцензії зобов'язаний у двотижневий строк після кожного перерахування коштів на підставі ліцензії надіслати до Національного банку України повідомлення про фактично здійснену інвестицію згідно з додатком 4 або додатком 5 до цієї Інструкції залежно від форми здійснення інвестиції.
 • 3.10. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов'язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку України клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.

Національний банк України вносить зміни та доповнення до ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.

 • 3.11. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання нової ліцензії.
 • 3.12. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не можуть бути підставою для видачі резиденту іншої ліцензії.
 • ( Глава 3 в редакції Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008 )

Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії

 • 4.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії можуть бути:
  • а) відсутність документа (документів), перелічених у главах 2, 3 цієї Інструкції;
  • ( Підпункт "а" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 482 від 19.11.2001, N214 від 25.07.2008)
  • б) невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;
  • в) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
  • г) порушення проти заявника справи про банкрутство;

ґ) заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції.

(Підпункт "д" пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011)

Національний банк України має право прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії в разі отримання від спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю негативних висновків щодо надання ліцензії, які містять інформацію про те, що ліцензія може бути використана для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або реалізації інших злочинних намірів.

 • ( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 290 від 19.08.2011)
 • 4.2. Підставами для відкликання ліцензії можуть бути:
  • а) порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України;
  • б) письмова відмова від здійснення інвестиції;
  • в) припинення інвестиції;
  • г) установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.
 • 4.2.1. У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.
 • (Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 в редакції Постанови Національного банку N 214 від 25.07.2008 ) '
 • 4.3. Перелік підстав для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії, внесення змін та доповнень до неї або відкликання ліцензії, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції, є вичерпним.
 • 4.4. Про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, тимчасове призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії Національний банк України письмово повідомляє резидента із зазначенням підстав.
 • (Глава 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 214 від 25.07.2008) '

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >