< Попер   ЗМІСТ

Список використаних джерел

 • 1. Акімов О. О. Аналіз навчальних програм професійної підготовки державних службовців в умовах євроінтеграції / О. Акімов // Науково-виробничий журнал Класичного приватного університету. - 2009. -№3.-С. 175-160. - (Серія " Держава та регіони").
 • 2. Акімов О. О. Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції в Україні / О. О. Акімов // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : [матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 трав. 2009 р.) : у 4 т. / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка]. - К. : НАДУ, 2009. -Т. 4.- С. 92-94.
 • 3. Акімов О. О. Державне управління: розвиток особистості державного службовця в контексті вимог європеїзації / О. О. Акімов // Управління сьогодні та завтра : [міжнар. управ, форум (Хмельницький, 15-16 трав. 2008р.) / за заг. ред. В.М. Олуйка]. - Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2008. - № 3 (1).- С. 197199.
 • 4. Акімов О. О. Європейський вимір у державному управлінні та його вплив на персонал державної служби / О. О. Акімов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. - Вин. 20.
 • - С. 286-295.
 • 5. Акімов О. О. Компетенції як основа психологічної готовності державного службовця до роботи в євро інтеграційних умовах / О. О. Акімов // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : [матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) / за заг.

ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка]. -К. : НАДУ,2013.-С. 90-93.

6. Акімов О. О. Професійна підготовка державних службовців в умовах

євроінтеграції як науково-практична проблема: стан дослідження психологічної готовності в системах „людина-людина" / О. О. Акімов // 36. наук. пр. ДонДУУ.

 • - Донецьк : ДонДУУ, 2009. - № 2(48). - С. 205-211. - (Серія "Державне управління").
 • 7. Акімов О. О. Психологічна готовність державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції: проблеми визначення й формування [Електронний ресурс] / О. О. Акімов // Державне управління теорія та практика : електронне наукове фахове видання. - 2006.
 • 8. Акімов О. О. Психолого-педагогічні умови запровадження моделі психологічної готовності державних службовців / О. О. Акімов // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : [матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, ЗО трав. 2008 р.) :уЗт. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. - К. : НАДУ, 2008. -Т. 2.-С. 157-159.
 • 9. Акімов О. О. Психолого-педагогічні умови розвитку психологічних структур особистості державного службовця в контексті вимог європеїзації державного управління / О. О. Акімов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. - Вин. 32. - С. 383401.
 • 10. Акімов О. О. Розвиток особистості державного службовця в контексті європеїзації державного управління / О. О. Акімов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - Вин. 13. -С. 533-541.
 • 11. Акімов О. О. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності державних службовців в умовах євроінтеграції / О. О. Акімов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2007. - Вип. 4 (32). - С. 172-180.
 • 12. Акімов О. О. Сучасні фактори та тенденції підготовки державних службовців до роботи в інтеграційних умовах / О. О. Акімов // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні : [матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 трав. 2006 р.) : у2 т. / за заг. ред В. І. Лугового, В. М. Князева.]. - К. : НАДУ, 2006. - Т. 1.- С. 379-381.
 • 13. Акімов О. О. Теоретико-методологічні засади формування психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції / О. О. Акімов // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : [матеріали наук.-практ.

конф. за міжнар. участю (Київ, 31 трав. 2007 p.) : у 4 т. / за заг. ред. О. Ю.

Оболенського, С. В. Сьоміна]. - К. : НАДУ, 2007. -Т. 2.- С. 230-233.

14. Александров В. Державний службовець: системні аспекти його освітньої

підготовки на поточному етапі НТР і умовах розбудови нової української

державності / В. Александров // Вісн. НАДУ. - 2005. -№4.- С. 93 - 97.

15. Алешина И. В. Западная и восточная деловые культуры [Електронний

ресурс] / И. В. Алешина. - Режим доступу: ippnou.ru/article.php? idarticle=001898

16. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания [Електронний ресурс] / Б. Г. Ананьев - СПб.: Питер, 2001. - 272 с. - Режим доступу: antistres.pp.ua/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/267799_07948_

ananev_b_g_o_problemah_sovremennogo_chelovekoznaniyal.pdf

17. Артеменко Н. Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної

служби України : - автореф. дис... канд. наук за спец. 25.00.03. / Н. Ф. Артеменко. - Д., 2010. - 20 с.

18. Барбан M. Ю. Рефлексія професійного становлення в студентські роки :

автореф. дис... канд. психол. наук. /М. Ю. Баран.-К., 1999. -20 с.

19. Биков В. Ю. Технологія розробки дистанційного курсу : навч. посіб.

В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротинко [та ін.] ; / за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. -К. : Міленіум, 2008. - 324 с.

 • 20. Билан И. Стереотипы или реальность: кросс-культурная коммуникация [Електронний ресурс] / И. Билан. Режим доступу: liga.net/smi/show.html?id=124292
 • 21. Біла книга національної освіти України /Т. Ф. Алексеєнко, В. M. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя ; НАПН України.

вид. З-е.-К. : Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. - 342 с.

22. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС:

Регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС : підручник/ А. О. Бояр ; за заг. ред. M. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенка та В. Стрельцова ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки,

Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2008. -384 с.

23. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС :

метод, вказівки для викл. (тренера) модуля / А. О. Бояр, І. Я. Софіщенко,

Н. Г. Сиротенко; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ун-т Лондон

Метрополітен (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 105 с.

24. Бояр А. О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС :

робочий зошит до модуля / А. О. Бояр, І. Я. Софіщенко, Н. Г. Сиротинко ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.-152С.

 • 25. Бураковська А. В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів загальної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців У-УП категорії) Загальна складова. 4.1 : навч.-метод. посіб. / А. В. Бураковська, В. І. Карпук, С К. Хаджирадєва ; за заг. ред. А. В. Бурковської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія) [та ін.]. -К. : Міленіум, 2009. - 324 с.
 • 26. Бураковська А. В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців У-УП категорії) Функціональна складова. Ч. 2 : навч.-метод. посіб. /

A. В. Бураковська, С. К. Хаджирадєва ; за заг. ред. А. В. Бурковської ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ун-т

Лондон Метрополітан (Великобританія) [та ін.]. - К. : Міленіум, 2009. - 280 с.

27. Бураковська А. В. Робочий зошит до модулів галузевої складової

Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V -VII категорії). Ч. III. / А. В. Бураковська,

B. І. Карпук, П. В. Когут [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Бурковської.- К. : Міленіум, 2009.-388 с.

 • 28. Бураковська А. В. Методичні вказівки для викладача-тренера до модулів галузевої складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців У-УП категорії). Ч. III. / А. В. Бураковська, Я. Й. Малик, П. В. Когут [та ін.] ; за заг. ред. Бураковської А. В. -К. : Міленіум, 2009. -414 с.
 • 29. Бураковська А. В. Робочий зошит до модулів галузевої функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V -VII категорії). Ч. II. / А. В. Бураковська, І. В. Нагорна, Н. М. Колісніченко [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Бурковської. - К. : Міленіум, 2009. - 326 с.
 • 30. Бураковська А. В. Робочий зошит до модулів функціональної складової Професійної програми підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції України (для державних службовців V -VII категорії). Ч. І. / А. В. Бураковська, І. В. Нагорна, Н. М. Колісниченко [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Бурковської.- К. : Міленіум, 2009. - 324 с.
 • 31. Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и системы оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). - K. ІРІДІУМ, 2006. - 208 c.
 • 32. Важность личностных компетенций. [Електронний ресурс] - Режим

доступу: competencies.ru/joom/content/view/37/55/.

33. Василевська Т. Е. Особистісні виміри етики державного службовця:

монографія / Т. Е. Василевська. - К. : НАДУ, 2008. -336 с.

 • 34. Васильєва О. Побудова системи професійного навчання державних службовців / О. Васильєва // Упр. суч. містом. - 2004. - № 10-12 (16). - С. 261265.
 • 35. Васильков В. В. Детерминация профессионального становления личности как субъекта деятельности // Психологія : зб. наук, праць НПУ ім. М. П. Драгоманова. -2004. -Вип.12.-С. 254-259.
 • 36. Ведущие компетенции руководителя. [Електронний ресурс] - Режим доступу: people-new.rU/articles/7/
 • 37. Вещиков С. Базовые компетенции руководителя [Електронний ресурс] / С. Вещиков, М. Пальчик, К. Езерская. Режим доступу: vivakadry.com/47.htm.
 • 38. Викторова В. Об особенностях кросс-культурной коммуникации в бизнесе [Електронний ресурс] / В. Вікторова // Генеральный директор. - 2005. - № 1.-Режим доступу: management.com.ua/announce.php?id=12
 • 39. Володина Н. Модель компетенций - это не сложно [Електронний ресурс] / Н. Володина - Режим доступу: hrliga.com/index.php? тоёи1е= news&op=view&id=4316.
 • 40. Газарян С. В. Розвиток людського потенціалу як позитивний чинник впливу на ефективність професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. В. Газарян // Актуальні проблеми державного управління. - 2010. - № 2 (38). - Режим доступу:

archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/apdu/2010_2/doc/3/01.pdf.

41. Газарян С. В. Професіоналізація служби в органах місцевого

самоврядування: зміст, форми та методи : автореф. дис. ... доктора наук за спеціальністю 25.00.03. / С. В. Газарян-К., 2011. - 36 с.

 • 42. Глушко О. О. Розвиток у студентів психологічної готовності до професійної діяльності [Електронний ресурс] / О. О. Глушко - Режим доступу: psyh.kiev.ua/Poзвитoк_y_cтyдeнтiв_пcиxoлoгiчнoï_гoтoвнocтi_дo_ професійної_діяльності.
 • 43. Гнатюк М. М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України: метод, вказівки для викл. (тренера) модуля / М. М. Гнатюк, Л. Л. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр., Львів, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. -75 с.
 • 44. Гнатюк М. М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України: навч. посіб. / М. М. Гнатюк, Я. Й. Малик, Л. Л. Прокопенко ; за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр., Львів, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 780 с.
 • 45. Гнатюк М. М. Відносини з Європейським Союзом та процес європейської інтеграції України: робочий зошит до модуля / М. М. Гнатюк, Л. Л. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр., Львів, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.
 • - 152 с.
 • 46. Гнатюк M. М. Відносини Україна - ЄС та процес європейської інтеграції : навч. посіб. / M. М. Гнатюк, Я. Й. Малик, Л. Л. Прокопенко ; за заг. ред.

М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] - К. : Мілленіум, 2009.

47. Гнидюк Н. А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної

Європи у контексті приєднання до ЄС : метод, вказівки для викл. (тренера) модуля / Н. А. Гнидюк, В. Ю. Стрельцов ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т

Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 75 с.

48. Гнидюк Н. А. Розширення ЄС та досвід реформ країн Центрально-Східної

Європи у контексті приєднання до ЄС : робочий зошит до модуля / Н. А. Гнидюк, В. Ю. Стрельцов ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон

Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 44 с.

49. Гнидюк Н. А. Розширення Європейського Союзу та досвід реформ країн

ЦСЄ у контексті приєднання до ЄС : навч. посіб. / Н. А. Гнидюк, С. В. Федонюк ; за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.-353 с.

 • 50. Гогіна Л. М. Компетенції та компетентності в державній службі України: до проблеми понятійного апарату [Електронний ресурс] / Л. М. Гогіна // Державне управління: теорія та практика. - 2007. -№ 2. - Режим доступу: academy.gov.ua/ej6/txts/08glmppa.htm.
 • 51. Гончарук H. Т. Керівний персонал у сфері державної служби України:

формування та розвиток / H. Т. Гончарук - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. -239 с.

52. Гриненко В. Аналіз функцій вищих керівних кадрів державного

управління як необхідна умова проектування моделей професійної компетентності та підготовки / В. Гриненко // Вісн. НАДУ. - 2005. - № 4.- С. 97

 • - 106.
 • 53. Грицяк І. А. Правова та інституцінна основи Європейського Союзу : підруч. /1. А. Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стрельцов ; за заг. ред. М. Бойцуна,

І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон

Метрополітен. -X. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. - 620 с.

54. Грицяк І. А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу:

робочий зошит до модуля /І.А Грицяк, В.В. Говоруха, В.Ю. Стрельцов ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. -284 с.

55. Грицяк І. А. Розвиток європейського управління у контексті впливу на державне управління в Україні [Електронний ресурс] / І. Грицяк - Режим

доступу: academy.gov.ua/ej2/txts/philo/05giaduu.pdf.

56. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади :

монографія /1. Грицяк - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 236 с.

 • 57. Гурнина Д. А. Роль невербальных коммуникаций в кросс-кулыурных связях: [Електронний ресурс] / Д. А. Гурнина Россия и социальные изменения в современном мире: сб. стат. аспир. Ломоносовские чтения.- М., Т. 3. 2004. -Режим доступу: lib.socio.msu.rU/l/library.
 • 58. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К., Одеса : НАДУ, 2012. -Т. 1.-372 с.
 • 59. Дзяд О. В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : навч. посіб. / О. В. Дзяд, О. М. Рудік ; за заг. ред. М. Бойцуна, I. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр., Ун-т

Лондон Метрополітан (Великобританія) [та ін.]. - К. : Міленіум, 2009. - 667 с.

60. Договор о Європейском Союзе. Консолидированная версия. - М. :

Интердиалект+, 2001. - 224 с.

 • 61. Драгомирецька Н. Основні функції і повноваження керівника апарату як основа профілю професійної компетенції [Електронний ресурс] / Н. Драгомирецька // Публічне управління: теорія та практика. - 2012. - № 1 (9). - С. 53-58. - Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/pubupr/2012_l/doc/2/01.pdf.
 • 62. Дубенко С. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. / С. Д. Дубенко. -К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 165 с.
 • 63. Дубенко С. Д. Організація роботи в апараті управління: на допомогу слухачам системи підвищ, кваліфікації держ. службовців / С. Д. Дубенко. - К., 2007.-51 с.
 • 64. Духневич В. М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога): Автореф. дис. ... канд. психол. наук. / В.М. Духнович - К., 2002. - 20 с.
 • 65. Евроинтеграция: направления и сложности процесса в Армении [Електронний ресурс] - Режим доступу: archive.hetq.am/rus/politics/0610-eu-arm.html.
 • 66. Енциклопедичний словник з державного управління / Ю. В. Ковбасюк,

В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін [та ін.]. - Вид-во НАДУ, 2010. - 820 с.

67. Енциклопедія державного управління : у8 т. / Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України ; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.

П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. - 692 с.

68. Енциклопедія державного управління : у8 т. / Нац. акад. держ. упр. при

Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. - К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія: С. М. Серьогін

 • (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. - 2011 - 524 с.
 • 69. Ершов А. Вигляд психолога на активность человека. / А. Ершов - М. :

Луч, 1991. - 159 с.

70. Європейське врядування: досвід реформи : наук, розробка / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, I. Д. Шумляєва, Н. М. Рудік ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент, та приклад, дослідж.,

Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр. - К. : НАДУ, 2009. -35 с.

71. Європейський досвід державного управління : курс лекцій / уклад. :

О. Ю. Оржель, О. М. Палій, Ю. Д. Полянський [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна, А. О. Чемериса [та ін.]. - К.: НАДУ, 2007. -76 с.

 • 72. Європейський Союз: інституційно-правові основи та функціонування: навч.-метод. посіб. / А. І. Грицяк, О. Ю. Оржель, М. Є. Чулаєвська [та ін.] ; за заг. ред. А. І. Гриняка. - К. : НАДУ, 2009. -186 с.
 • 73. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права : навч. посіб. -К. : Заповіт, 2001. - 386 с.
 • 74. Єрмакова С. С. Кризи професійного становлення / С. С. Єрмакова // Наука і освіта. - 2005. - № 5-6. - С. 58-61.
 • 75. Жилин Д. М. Теория систем: Опыт построения курса. / Д. М. Жилин. -

изд. 5-е, испр. -М. : Книжный дом "Либроком", 2010. -176 с.

76. Завірюха В. В. Формування здатності до професійного самозростання

студентів в умовах інноваційного навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук. / В.В. Завірюха. - К., 2007. - 20 с.

 • 77. Загороднюк С, Акімов О. Компетенції державного службовця як основа психологічної готовності до професійної діяльності у євроінтеграційних умовах / С. Загороднюк, О. Акімов // Ефективність державного управління : зб. наук, праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів, 2013. - Вип. 36. - С. 284-293.
 • 78. Загороднюк С, Акімов О. Модель психологічної готовності державних службовців до роботи в умовах європейської інтеграції / С. Загороднюк, О. Акімов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук, праць ОРІДУ

НАДУ при Президентові України. - Одеса, 2013. - Вип. 2 (54). - С. 156-163.

79. Загороднюк С. В. Розвиток управлінського спілкування в системі

підготовки державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. / С. В. Загороднюк. - К., 2003. - 20 с.

 • 80. Звіт з наукової діяльності за 2005 рік / за заг. ред. В. М. Князева; уклад.: Д. О. Безносенко та ін. - К. : НАДУ, 2006. -144 с.
 • 81. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования. [Електронний ресурс] / И. А. Зимняя - Режим доступу: eidos.ru/journal/2006/0505.htm
 • 82. Иванова Е. В. Соціально-психологическая адаптация курсантов в ВУЗе МВД как этап профессионального становления будущих сотрудников пенитенциарной системы : дис... канд. психол. наук : 19.00.06. / Е. В. Иванова -К., 1999.- 189С.
 • 83. Іванцев Н. І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. психол. наук. / Н.І. Іванцев -К., 2001.-20С.
 • 84. Інтерактивні методи навчання : навч. посіб. / за заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. - Щеців : Вид-во ¥8АР, 2005. -170 с.
 • 85. Кавтарадзе Д. Н. Обучение и игра: введение в интерактивные методы

обучения / Д. Н. Кавтарадзе. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2009. -176 с.

86. Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / уклад.

В. М. Сороко. - К. : НАДУ, 2009. - 104 с.

 • 87. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія / С. А. Калашнікова. - К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. - 390 с.
 • 88. Ківалов С. В. Організація державної служби в Україні : навч. - метод.

посіб. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. Одеса : Юридична література, 2002. - 328 с.

89. Клепіков О. І. Творчі резерви особи (Курс практичної філософії). /

О. І. Клепіков, І. Т. Кучерявий-К.: Вища школа, 1995. - 163 с.

90. Ключевые компетенции. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

marketopedia.ru/40-klyuchevye-kompetencii.html

 • 91. Коваленко Є. О. Діяльність держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС. [Електронний ресурс] / Є. О. Коваленко - Режим доступу: zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_20.pdf.
 • 92. Колесніков Б. П. Адаптація кадрової роботи в системі державної служби України до стандартів ЄС / Б. П. Колесніков, І. Г. Батраченко // Актуал. пробл. європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали II регіон, наук.-практ. конф. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. -СІЮ -112.
 • 93. Колісніченко Л. А. Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів : автореф. дис. ... канд. психол. наук. / Л. А. Колісніченко- К., 2004. - 20 с.
 • 94. Колісніченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні : навч. посіб./ Н. М. Колісніченко ; за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 247 с.
 • 95. Колісніченко Н. М. Європейська державна служба між традицією та реформуванням. [Електронний ресурс] / Н. М. Колісниченко - Режим доступу: nbuv.gov.Ua/e-journals/DeBu/2007-l/doc/3/02.pdf.
 • 96. Кондрашова Л. В. Моральна психологічна готовність студента до

вчительської діяльності. / Л. В. Кондрашова. - Київ: Вища школа, 1987. - 101 с.

97. Концепція сучасної державної кадрової політики України : наук.вид. - К. :

Вид-во НАДУ, 2006. - 56 с.

 • 98. Коржевська Г. М. Забезпечення якості в системі професійної освіти публічних службовців / Г. М. Коржевська // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців : теорія, практика : міжнар. наук.-практ. конф. (22 берез. 2007 р.). - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 4.1. -С. 182-186.
 • 99. Корнещук В. В. Проблема готовності до професійної діяльності в сучасних дослідженнях. / В. В. Корнещук, С. X. Яворський // Наука і освіта. -.2003.-№ 1-С.21-24.
 • 100. Костюк С. Подготовка государственных служащих Украины в сфере

европейской интеграции / С. Костюк // Персонал. - 2004. -№2. - С. 80-85.

101. Кремінь В.Г. Формування особистості професіонала в контексті вимог

XXI століття / В.Г. Кремінь // Педагогічний процес: Теорія і практика

педагогічної психології : - зб. наук. пр. - К., 2005. - Вип. 3. -С. 10-20.

102. Кривцова В. М. Теорії та стратегії європейської інтеграції : навч. посіб. /

В. М. Кривцова ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.-142 с.

 • 103. Крисюк С.В. Державне управління освітою : навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Державне управління освітою" / С. В. Крисюк. - К. : НАДУ, 2009. - 220 с.
 • 104. Кублік К. Європеїзація та стандартизація норм та вимог до державного управління та кадрової політики в державній службі Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті // Європейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 2009 р. 17 груд.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 142-149.
 • 105. Кулініч І.О. Трудове самовизначення студентської молоді в умовах нової соціальної перспективи. [Електронний ресурс] / І. О. Кулініч - Режим доступу: sociology.kharkov.ua/docs/chten_01/kulinich.doc
 • 106. Кушнірова Г. П. Напрями вдосконалення системи професійного навчання публічних службовців / Г. П. Кушнірова // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців : теорія, практика : міжнар. наук.-практ. конф. (22 бер. 2007 р.) - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. - Ч. 1. -С. 191 - 194.
 • 107. Лазор О. Д. Державна служба в Україні : (Публічна служба), навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор - К. : Дакор, КНТ, 2006. - 472 с.
 • 108. Лендьєл М. О. Європеїзація політичного процесу в країнах Центральної та Східної Європи як чинник здійснення децентралізаційної реформи. [Електронний ресурс] / М. О. Лендьєл - Режим доступу:

library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV82.../09_lendel_mo

109. Лендьєл М. О. Між реформою та імітацією: моделі децентралізацій них

проектів у країнах Центральної і Східної Європи / М. О. Лендьєл // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук. конф. для студ. асп. науковців : - уб ч.- Суми : РВВ СОІППО, 2008. -Ч.1.-С. 142-145.

 • 110. Лендьєл М. О. Соціально-політичні чинники динаміки інституційного оформлення місцевого самоврядування в країнах Центральної і Східної Європи / М. О. Лендьєл, В. В. Мамонова // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VIII Міжнар. наук, конгресу (27-28 березня 2008 p.). -X. : Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2008. - С. 136-138.
 • 111. Липовська H.A. Інтерпретація концепту "державна служба": методологічна полеміка [Електронний ресурс] / Н. А. Липовська // Держ. упр. та місц. самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов, ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - Вин. З (10). - Режим доступу:

archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_3/ 1 llnasmp.pdf

112. Липовська H.A. Реформування системи професійного навчання

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретичні

аспекти / Н. А. Липовська // Грані. - 2012. -№12 (92). - С. 144-148.

113. Ліненко А. Ф. Професійна діяльність та готовність до неї / А. Ф.

Ліненко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 2. - С 168-170.

 • 114. Літвінова O.B. Вплив тендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця : автореф. дис. ... канд. психол. наук. / О. В. Літвінова- К., 2007. - 20 с.
 • 115. Логачов М. Г. Психологічна підготовка особового складу спеціальних підрозділів ОВС до дій в екстремальних ситуаціях : дис. ... канд. психол. наук. : 19.00.06. /М. Г. Логачев - X., 2001. -184 с.
 • 116. Луговий В. І. Болонський процес і підготовка державно-управлінських кадрів / В. І. Луговий // Десять років становлення (досвід досліджень, розробок

і впроваджень у сфері державного управління). - К. : НАДУ, 2005. - С. 169-182.

117. Лукина B.C. Исследование мотивации профессионального развития /

В. С. Лукина // Вопросы психологии. -2004. -№5.- С. 25-32.

118. Магістратури вищих навчальних закладів - важлива складова системи

підготовки державних службовців [Електронний ресурс] // Держава та регіони. Серія "Державне управління". - 2012. - № 2. - С. 220-224. - Режим доступу:

nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2012_2/ files/DU212_43.pdf

119. Майборода В., Луговий В., Крисюк С. Всебічний розвиток освіти -

примноження наукового та інтелектуального потенціалу суспільства / Майборода В., Луговий В., Крисюк С, [та ін.] // Україна: поступ у XXI століття : наук.-метод. зб. /1. Ф. Надольний, В. А. Ребкало, Н. Р. Нижник та ін. -К. : УАДУ, 2000. - 220 с.

 • 120. Малый экономический глоссарий. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http ://vocable.ru/dictionary/660/wordV%CA%EE%EC%EF %E5%F2%E5%ED%F6%E8%E8
 • 121. Мамонова В. В. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця : навч. посіб. / В. В. Мамонова ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен
 • (Великобританія). -X. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. - 94 с.
 • 122. Мамонтов А. С. Кросс-культурный анализ в аспекте рекламоведения

[Електронний ресурс] / А. С. Мамонтов // От теории к практике. - 2005. -№ 1.-Режим доступу: zpu-journal.ru/zpu/2005_l/Mamontov/ 14.pdf

 • 123. Марусинець М. Прикладні аспекти дослідження професійної ідентичності особистості / М. Марусинець // Соціальна психологія. - 2005. - №11. - С. 9097.
 • 124. Мельников О. Ф. Парадигма фахової підготовки державних службовців : моногр. / О. Ф. Мельников - X. : Вид-во ХарІДУ НАДУ "Магістр", 2007. - 424 с.
 • 125. Міропольська М. А. Професійне самовизначення як основа професійної орієнтації / М. А. Міропольська // Педагогічний процес: Теорія і практика

педагогічної психології, -зб.наук.пр. -К., 2005. - Вил. 3. -С. 177-182.

126. Мойсеєнко А. О. Готовність населення України до діяльності в

інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / А. О. Мойсеєнко // Інформаційне суспільство України. - 2004. - Режим доступу: www. isu. org. ua.uploads .publications.31.doc .

127. Молчанова Ю. Психологічна готовність керівника до управління як передумова здійснення управлінської діяльності / Ю. Молчанова // 36.

матеріалів наук, практ. конф. за міжнар. участю. - 2001.-Т. 2.-С. 343-346.

128. Молчанова Ю. О. Соціально-психологічні умови підвищення

ефективності управлінської діяльності в системі державної служби : автореф.

дис. ... канд. наук з держ. упр. / Ю. О. Молчанова- К., 2006. - 20 с.

129. Мудрий Я. Словник-довідник термінів з європейської інтеграції /

Я. Мудрий ; за заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр., Ун-т

Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 587 с.

130. Мухина С.А. Современные инновационные технологии обучения. /

С. А. Мухина, А. А. Соловьёва - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 360 с.

131. Нагорна I. В. Державне управління в країнах-членах ЄС : навч. посіб./

I. В. Нагорна ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.-192 с.

 • 132. Назаров O.A. Динамика первичной психологической адаптации к условиям учебы и службы в учебных заведениях МВД Украины : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01./ О. А. Назаров -X., 2000. - 181 с.
 • 133. Оболенський О. Ю. Державна служба : / О. Ю. Оболенський підручник. -К. : КНЕУ, 2006. - 472 с.
 • 134. Олуйко В.М. Державна служба як механізм державного управління у громадянському суспільстві / В. М. Олуйко // Управління сучасним містом. -2004. - № 7-9 (15).-С. 64-70.
 • 135. Опанасюк Г. Тенденції підготовки державних службовців у країнах Центральної та Східної Європи : моногр. / Г. Опанасик - К. : Вид-во УАДУ, 2001.-284 с.
 • 136. Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб. /В. В. Говоруха, В. Г. Бульба, Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. академіка НАН України, д-ра.техн.наук В. П. Горбуліна. - К. : ДП "Євроатлантикінформ", 2006.-416с.
 • 137. Основы философии : учебное пособие для вузов / рук. автор, колл. и отв.

ред. Е. В. Попов. -М. : Гуманит: изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 320 с.

138. Папернова Т. В. Особливості формування професійної спрямованості

старшокласників з використанням інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Т. В. Папернова Режим доступу:

users.kpi.kharkov.ua/lre/mcad2000/17.htm

 • 139. Пахомова Т. І. Інноваційні процеси в системі державної служби в контексті сучасних викликів розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Т. І. Пахомова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної ради України. - 2010. - № 3. - Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ пгігуги/2010_3/ p3_36.html.
 • 140. Пахомова Т. І. Модернізація системи державної служби: сучасний вимір [Електронний ресурс] / Т. І. Пахомова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. - 2010. -№1 (4). - С. 22-28. - Режим

доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/201 l_lZl-4-3.pdf.

141. Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-

методологічні засади оцінювання : монографія / Л. А. Пашко. - К. : Вид-во НАДУ,2005.-237с.

142. Петренко О. С. Методики оцінювання рівня відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Петренко // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2010. -№ 4- Режим доступу:

archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Dums/2010_4/10posmsu.pdf.

143. Підвищення кваліфікації державних службовців: вивчення потреби та

організація навчання : зб. наук, пр.- К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 148 с.

144. Половникова Ж.Ю. Формирование психологической готовності сот

рудника охраны к осуществлению профессиональной деятельности: дис... канд.

психол. наук: 19.00.06. / Ж. Ю. Половникова-Харьков, 1995. - 141 с.

145. Положення про підготовку магістрів за спеціальністю 8.150000

"Державне управління" та 8.150102 "Управління суспільним розвитком". У кн. - Кн. 1: Програми навчальних дисциплін. Спеціальність 8.150000 "Державне управління". - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - С. 210-218.

146. Попок И. Компетенции - кто они? [Електронний ресурс] / И. Попок. -

Режим доступу: pr-rost-blogs.livejournal.com/50492.html

147. Популярная психология: Хрестоматія : учеб. пос. для студентов

пединститутов / сост. В. В. Мироненко. -М. : Просвещение, 1990. - 399 с.

148. Прокопенко Л. Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. /

Л. Л. Прокопенко ; за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого ; М-во освіти та науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 334 с.

 • 149. Протасова Н. Г. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації : навч. - метод, посіб. / Н. Г. Протасова - К. : Вид-во УАДУ, 2000. -160 с.
 • 150. Профессиональные компетенции [Електронний ресурс] - Режим доступу: smart-edu.com/index.php/professionalnye-kompetentsii/ professionalnye-kompetentsii.html
 • 151. Прудиус Л. В. Управління якістю професійного навчання державних службовців в Україні : - автореф. дис. ... канд. наук за спец. 25.00.03. / Л. В. Прудиус-К., 2011.-20 с.
 • 152. Рачинський А. П. Особливості стратегічного управління персоналом органів державної влади в умовах сучасних кризових ситуацій /

А. П. Рачинський // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. -№ 1.-С. 74-78.

153. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу :

монографія / О. О. Труш (кер. авт. кол.), В. В. Говоруха, В. Ю. Стрельцов [та ін.]

; за заг. ред. О. О. Труша ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України,

Харків, регіон, ін-т держ. упр. -X. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. - 122 с.

154. Ржевський Г. М. Психологічні умови та критерії професійного

становлення спеціалістів / Г. М. Ржевський // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка. - 2006. - Вин. 29. - С498-505.

 • 155. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : / Рибалка В. В. навч. посіб. -К. : ІЗМН, 1996.-286 с.
 • 156. Робер М.-А. Психология индивида и группы : пер. с фр. / М.-А. Робер,

Ф. Тильман ; предисл. А. В. Толстых. - М. : Прогресс, 1988. - 256 с.

157. Рождественський А. Ю. Професіонал та його діяльність у контексті

сучасних реалій /А. Ю. Рождественський // Проблеми загальної та педагогічної психології. - К., 2005. -Т. 7,- вин. 6. - С. 272-280.

158. Розвиток та модернізація системи навчання та підвищення кваліфікації -запорука професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. [Електронний ресурс] -

Режим доступу: nads.gov.ua/sub/krym/ua/publication/ сопІепіУ39383.пгт

159. Розвиток транскордонного співробітництва з новими державами-членами

ЄС : метод, рек. / В. М. Кривцова (кер.), О. М. Овчар, О. А. Остапенко [та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент, та

приклад, дослідж., Одес. регіон, ін-т держ. упр. - К. : НАДУ, 2009. - 38 с.

160. Рудакевич М. Готовність української державної служби до інтеграції в

європейський етичний простір /М. Рудакевич // 36. матеріалів наук-практ. конф. за між нар. участю. - 2002. -Т. 2.- С. 162-165.

 • 161. Рудакевич М. І. Формування демократичної професійної культури державних службовців / М. І. Рудакевич // Часопис Хмельницького університету управління та права "Університетські наукові записки". - 2008. -№3.- С. 388393.
 • 162. Рудік О. М. Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС : навч. посіб./ О. М. Рудік ; за заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009. - 278 с.
 • 163. Рудік ОМ. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : метод, вказівки для викл. (тренера) модуля / О. М. Рудік, О. В. Дзяд;

М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). -К. : Міленіум, 2009. - 96 с.

 • 164. Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : робочий зошит до модуля / О. М. Рудік, О. В. Дзяд ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.-164 с.
 • 165. Самоменеджмент. [Електронний ресурс] - Режим доступу: works.tarefer.rU/55/100660/index.html#
 • 166. Сартакова Е. М. Социально-личностные компетенции и условия их развития. [Електронний ресурс] /Е. М. Сартакова. - Режим доступу: jurnal.org/articles/2008/ped23.html
 • 167. Серьогін С. М. Переосмислення традицій та інновацій в контексті модернізації державної служби України [Електронний ресурс] / С. М. Серьогін, О.В. Антонова // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2010. -№ 3 (6). - Режим доступу:

archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_3/10ssmdsu.pdf.

168. Серьогін С. М. Проблеми модернізації системи професійного навчання

державних службовців в Україні / С. М. Серьогін // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації : мат-ли щоріч. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 9 листоп. 2012 р.) / за заг. ред. С. M. Серьогіна. - Д. : ДРІДУ НАДУ,2012.-С. 3-7.

169. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і

суспільством : монографія / С. М. Серьогін. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2003.- 454 с.

170. Серьогін С. Система професійної освіти державних службовців у вимірі

Болонської декларації як показника європейського вибору / С. Серьогін, В. Вікторов // Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу : мат-ли. щорічн. наук.-практ. конф. (28 квітн. 2005 р.).- Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. -С. 15-19.

 • 171. Сидоренко П. Проблеми функціонування системи професіоналізації державної служби в Україні / П. Сидоренко // Вісн. держ. служби України. -2010.-№2.-С.40-43.
 • 172. Ситник С. Євроінтеграція та європеїзація: проблеми управління. [Електронний ресурс] / С. Ситник Режим доступу: viche.info/journal/1686/
 • 173. Сіцинський А. С. Професіоналізм управлінської діяльності [Електронний ресурс] / А. С. Сіцінський // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). - 2010.- Режим доступу:

nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_2/Sicinskiy.pdf.

174. Скочиляс С. Психологічне забезпечення адаптаційного періоду

військовослужбовців строкової служби. [Електронний ресурс] / С. Скочиляс -

Львів : ЦПД, 2001. - Режим доступу: rambler.rU/ad_period.2.html

175. Слюсаренко О. Структура та компонентний склад, показники і критерії

оцінювання професійної компетентності державного службовця як основи його кар'єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 123 -132.

 • 176. Софіщенко І. Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан і перспективи : навч. посіб. / І. Я. Софіщенко ; за заг. ред. M. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). - К. : Міленіум, 2009.-314С.
 • 177. Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. M. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). - X. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. -148 с.
 • 178. Стрельцов В. Ю. Законодавча основа прав та обов'язків Європейської Спільноти та держав-членів : навч. посіб./ В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. M. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). -X. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. -127 с.
 • 179. Стрельцов В. Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : метод, вказівки для викл. (тренера) модуля / В. Ю. Стрельцов, А. В. Бураковська ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України,

Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). -К. : Міленіум, 2009. - 200 с.

180. Тамм А. Є. Україна - ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва : навч. посіб./ А. Є. Тамм, В. Ю. Стрельцов, В. Б. Дзюндзюк ; за заг. ред. M. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр.,

Ун-тЛондонМетрополітен (Великобританія). -К. : Міленіум, 2009. - 141 с.

181. Тематика науково-дослідних робіт. [Електронний ресурс] - Режим

доступу: napa-eurostudies.org.ua/scientific_work.htm

182. Теоретико-методологічне обгрунтування і методика вивчення потреби в

навчанні державно-управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: монографія / В. Г. Понеділко, О. М. Хмелевська, Ю. О. Молчанова : За заг. ред. В. І. Лугового, В. Г. Понеділко. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 84 с.

 • 183. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату : метод, рек./ В. В. Корженко, В. В. Говоруха, О. Ю. Амосов [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Корженка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент, та приклад, дослідж., Харків, регіон, ін-т держ. упр. - К. : НАДУ, 2009. - 54 с.
 • 184. Терентьєв M. В. Післядипломна освіта державних службовців в Україні /

М. В. Терентьєв //Менеджер. - 2009.-№ 1 (47). - С. 185-189.

185. Терентьєв М. Теоретико-методологічні підходи до моделі формування

змісту професійної освіти за спеціальністю "Державне управління" / М. Терентьєв // Акт. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. - Вип. 2 (38). - О. : ОРІДУ НАДУ, 2009.-С. 152-154.

186. Терентьєв М. Аналіз змісту навчання та формування навчальних умінь магістра зі спеціальності "Державне управління" / М. Терентьєв // Акт. пробл.

держ. упр. : зб. наук. пр. - Вин. 1 (35). - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 275-282.

187. Терентьєв М. Ступенева освіта державних службовців в Україні: досвід

країн ЄС [Електронний ресурс] / М. Терентьєв // Акт. проблеми держ. упр. : зб. наук. пр. ОРІДУ. - 2009. -№2. - Режим доступу: nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2009-l/zmist/R_3/Terentev.pdf

188. Тодоров І. Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної

спільноти : монографія. /1. Я. Тодоров - Донецьк : Дон НУ, 2006. - 268 с.

189. Тренеру з питань європейської інтеграції: навч. посіб./ В. М. Кухаренко,

М. Бойцун, Я. М. Мудрий, Н. Г. Сиротенко ; за заг. ред. В. М. Кухаренка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). -К. : Міленіум, 2009. -601 с.

 • 190. Труш О. О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : навч. посіб. / О. О. Труш, Н. В. Мирна, В. Ю. Стрельцов ; за заг. ред. M. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків, регіон, ін-т держ. упр., Ун-т Лондон Метрополітен (Великобританія). -X. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. -168 с.
 • 191. Україна: поступ у XXI століття : наук.- метод, зб. / І. Ф. Надольний,

В. А. Ребкало, H. Р. Нижник [та ін.] - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 220 с.

192. Федоришин Б. О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації :

автореф. дис. ... д-ра. пед. наук. -К., 1996. - 50 с.

193. Философия: Энциклопедический словарь. [Електронний ресурс] / под редакцией А. А. Ивина — М. : Гардарики.. 2004. - Режим доступу:

Ьйр://аіс.асааетіс.ги/аіс.п8£/епс_рЬіІ080рЬу/1254/УБЕЖДЕНИЕ

194. Філіпповський В. М. Проблеми наближення професійного навчання

державних службовців до стандартів Європейського Союзу /

B. М. Філіпповський // Вісник державної служби України. - 2004. - № 2. -

C. 56-60.

 • 195. Філософія і світогляд. [Електронний ресурс] - Режим доступу: kimo.univ.kiev.ua/Phil/01.htm
 • 196. Фокін Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный поход : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Фокин. - М. : Изд. центр "Академия", 2006. - 240 с.
 • 197. Хаджирадєва С. Мовна і мовленнєва компетенція та компетентність державних службовців у контексті вивчення їх готовності до професійно-мовленнєвої комунікації / С. Хаджирадєва // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2004. -№4.- С. 450^54.
 • 198. Хаджирадєва С. К. Науково-практичний коментар щодо положень проекту "Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців" [Електронний ресурс] / С. К. Хаджирадєва // Публічне управління: теорія та практика. - 2012. - № 2 (10). - С. 116-118. - Режим доступу:

kbuapa.kharkov.Ua/e-book/putp/2012-2/doc/3/05.pdf.

199. ХапіловаВ.П. Соціально-психологічні умови формування

конкурентоздатності майбутніх менеджерів : автореф. дис. ... канд. психол. наук. / В. П. Хапілова- К., 2006. - 20 с.

200. Хуторский А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология

креативного обучения / А. В. Хуторский - М. : Изд-во МГУ, 2003. -416 с.

201. Шадриков В. Д. Деятельность и способности /В.Д. Шадриков - М. :

Логос, 1996.-320 с.

202. Шаров Ю. П. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст [Електронний ресурс] / Ю. П. Шаров // Публічне управління: теорія та практика. - 2010. - № 1. -С. 5-9. - Режим доступу:

archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010-l/doc/l/01.pdf.

203. Шпекгоренко І. В. Професійна мобільність державного службовця :

монографія /1. В. Шпекгоренко. - Д. : Монолит, 2009. - 242 с.

204. Шпекторенко І. В. Безперервна освіта державних службовців в Україні :

зміст, проблеми, перспективи : навч. посіб. / І. В. Шпекторенко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. - 36 с.

 • 205. Шпекторенко І. В. Безперервна освіта та самоосвіта державних службовців в Україні: актуальні питання розвитку : практ. посіб. /1. В. Шпекторенко. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - 56 с.
 • 206. Шпекторенко І. Єдиний освітній простір у сфері безперервної підготовки державних службовців / І. Шпекторенко // Акт. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр.

ОРІДУ. - Вип. 4 (28). - Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2006. -СІ 86-189.

207. Щербатюк Б.А. Психологічні особливості самовизначення жінок,

орієнтованих на управлінську діяльність : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Б. А. Щерба тюк. - К., 2006. - 20 с.

 • 208. Ярмистий М. В. Професійна та соціальна компетенція державних службовців [Електронний ресурс] /М.В. Ярмистий- Режим доступу: cppk.cv.ua/122.php.
 • 209. Яшина Ю. В. Соціальні фактори професійного розвитку державних службовців України : автореф. дис. канд. наук за спец. 25.00.03. / Ю. В.Яшина-Д.,2012.-20с.
 • 210. Adshead М. Conceptualising Europeanisation: Policy Networks and Cross-National Comparison / M. Adshead // Public Policy and Administration. - 2002. -Vol. 17,-No. 2. - P. 25-42.
 • 211. Borzel T. Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain / T. Borzel // Journal of Common Market Studies. - 1999.-Vol. 37,No. 4. - P. 597-616.
 • 212. Henvey R.G. Anattainable Global Perspective /R.G.Henvey // Social Education. - 1990. - September 54 (5).—P. 317-318.
 • 213. Lodge M. Varieties of Europeanisation and the National Regulatory State / M. Lodge // Public Policy and Administration. - 2002. - Vol. 17, - No. 2. - P. 43-67.
 • 214. Public Leadership for Europe: Towards a Common Competence Frame. -ROI : Centre for Public Leadership, 2004.
 • 215. Rhodes R. A. W. Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability / R. A. W. Rhodes - Buckingham: Open University Press, 1997.-274p.
 • 216. Schimmelfennig F. Europeanization beyond Europe [Electronic resource] /F. Schimmelfennig // Living Rev. Euro. Gov. - 2007. - No. 2. - Режим доступу: livingreviews. org/lreg-2007-1
 
< Попер   ЗМІСТ