< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕДМОВА

Звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07.1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Крім державної обов'язкової звітності, підприємства можуть складати і спеціальну внутрішньовідомчу звітність. Ця звітність використовується менеджерами підприємств та органами управління як вихідна інформація для управління окремими процесами, підрозділами тощо.

У зв'язку з важливістю звітності як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів у навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за фахом "Облік і аудит" введено спеціальну дисципліну "Звітність підприємства".

Дисципліна "Звітність підприємства" є підсумковою і викладається на випускному курсі. Вивчення дисципліни базується на знаннях, попередньо отриманих студентами зі спеціальних дисциплін "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік І, II", "Облік у сфері торговельного бізнесу", "Управлінський облік", "Фінанси підприємства", "Аудит", "Фінансово-господарський контроль", а отримані знання використовуються при вивченні дисципліни "Фінансовий аналіз", "Стратегічний аналіз", "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі на аудиті".

Виклад матеріалу здійснено з урахуванням змін і доповнень до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку станом на 01 травня 2014р. Структура і зміст навчального підручника відповідає освітньо-професійній програмі, яка затверджена стандартом галузевої освіти України.

Фінансова звітність підприємства

ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Лекція 1. Поняття та призначення звітності підприємств

Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання

Ефективне управління підприємством значною мірою залежить від достовірності, повноти, доречності та своєчасності інформації щодо характеру та обсягу здійснюваних господарських процесів, наявність та використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, джерел отримання фінансових результатів діяльності та напрямів використання прибутку. Одним з основних джерел такого інформаційного забезпечення є звітність, яка складається шляхом виконання спеціальних процедур обробки, групування і підрахунку даних і формується на завершальній стадії облікового процесу.

Звітність підприємств узагальнює і систематизує інформацію про діяльність підприємства, яка необхідна усім зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень. Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою правильно організованого бізнесу.

Звітність може стати ефективним засобом в управлінні та визначенні перспектив розвитку підприємства, якщо вона формується на підставі загальноприйнятих правил та відповідає нормативно встановленим вимогам.

Інформація, відображена у звітності, повинна бути зрозумілою та мати однозначне тлумачення для її користувачів за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті такої інформації. Звітність підприємства використовується для проведення аналізу та на його основі прийняття управлінських рішень.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (ст.4) фінансова звітність повинна містити лише доречну, достовірну та порівнювану інформацію, і готуватись з дотриманням таких принципів, як обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Звітність підприємства - це система узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо.

Нормативно-правове регулювання звітності підприємств в Україні здійснюється указами Президента, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та іншими нормативно-правовими актами (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Вимоги законодавства України щодо ведення обліку і складання звітності підприємств

Вимоги законодавства України щодо ведення обліку і складання звітності підприємств

Таким чином, Законами України передбачено, що усі суб'єкти господарювання зобов'язані вести бухгалтерський облік і складати та подавати встановлені форми звітності.

Звітність дозволяє визначати становище підприємства серед аналогічних підприємств на ринку товарів, робіт та послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р. "Порядок подання фінансової звітності" ( зі змінами і доповненнями) визначено порядок та терміни подання фінансової звітності.

При Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з бухгалтерського обліку як дорадчий орган, який здійснює організацію та розробку проектів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності тощо. Саме Методологічною радою з бухгалтерського обліку розроблено Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які затверджені наказами Міністерства фінансів України.

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (ст. 1) визначає національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) як нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

В Україні введено в дію два національних П(С)БО, тридцять два П(С)БО, ПБО "Податкові різниці" та наказ Міністерства фінансів України "Про Примітки до річної фінансової звітності" № 302" від 29.11.2000р., який прирівнюється до положень. Усі накази Міністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку та складання звітності підлягають реєстрації у Міністерстві Юстиції України, після чого вони вводяться в дію (табл.1.2).

Таблиця 1.2. Перелік нормативно-правового забезпечення, яке регулює складання і подання фінансової звітності

з/п

Назва документу

Затверджено

Призначення

1.

Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність

Наказ Мінфіну України від 24.02.2000 р. № 37

Встановлює перелік видів діяльності щодо яких складається зведена фінансова звітність

2.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Наказ Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88

Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності

3.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 із змінами і доповненнями

Є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку

4.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій

Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 із змінами і доповненнями

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації

5.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва

Наказ Мінфіну України від 19.04.2001. № 186 із змінами і доповненнями

Є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) СМП у бухгалтерському обліку

6.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Наказ Мінфіну України від 07.02.2013р. № 73 із змінами і доповненнями

Визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів

7.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

Наказ Мінфіну України від 27.06.2013р. № 628 із змінами і доповненнями

Визначається порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності

8.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"

Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 із змінами і доповненнями

Втратив чинність з 01.01.2013р.

9.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 із змінами і доповненнями

Втратив чинність з 01.01.2013р.

10.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"

Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87 із змінами і доповненнями

Втратив чинність з 01.01.2013р.

11.

Примітки до річної фінансової звітності

Наказ Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 із змінами і доповненнями

Розкривається інформація щодо:

  • - кожної групи нематеріальних активів і основних засобів;
  • - виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах;
  • - кожної групи капітальних і фінансових інвестицій;
  • - грошових коштів;
  • - забезпечень;
  • - методи оцінки і Балансової вартості запасів;
  • - переліку суми дебіторської заборгованості, а також методу визначення величини резерву сумнівних боргів;
  • - нестач і втрат від псування цінностей; складу і суми витрат.

12.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Наказ Мінфіну України від 28.05.1999 р. № 137 із змінами і доповненнями

Визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності

13.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

Наказ Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

14.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

Наказ Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 92 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

15.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Наказ Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

16.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"

Наказ Мінфіну України від 08.10.1999 р.

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

№ 237 із змінами і доповненнями

17.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

Наказ Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності

18.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Наказ Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності

19.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"

Наказ Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності

20.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Наказ Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду та її розкриття у фінансовій звітності

21.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"

Наказ Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності

22.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Наказ Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318 із змінами і

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському

доповненнями

обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності

23.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Наказ Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності

24.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Наказ Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності. Не застосовується підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

25.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"

Наказ Мінфіну України від 07.07.1999 р. № 163 із змінами і доповненнями

Визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності.

26.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"

Наказ Мінфіну України від 30.07.1999 р.

Втратив чинність з 01.01.2013р.

№ 176 із змінами і доповненнями

27.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

Наказ Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць за межами України в грошовій одиниці України

28.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Наказ Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147 із змінами і доповненнями

Визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у Примітках до фінансової звітності

29.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

Наказ Мінфіну України від 18.06.2001 р. № 303 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування інформації про операції пов'язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності

30.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Наказ Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності

31.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39 із змінами і доповненнями

Установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) та порядок заповнення його статей, а також зміст і форму Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) та порядок заповнення його статей

32.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"

Наказ Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконаній працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності

33.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27"Діяльність, що припиняється"

Наказ Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про діяльність, що припиняється, та її розкриття у фінансовій звітності

34.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"

Наказ Мінфіну України від 24.12.2004р. № 817 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зменшення корисності активів та її розкриття у фінансовій звітності

35.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29"Фінансова звітність за сегментами"

Наказ Мінфіну України від 19.05.2005р. № 412 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи, витрати, фінансові результати,

активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності

36.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30"Біологічні активи"

Наказ Мінфіну України від 18.11.2005р. № 790 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття інформації про них у фінансовій звітності

37.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31"Фінансові витрати"

Наказ Мінфіну України від 28.04.2006р. № 415 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності

38.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"

Наказ Мінфіну України від 02.07.2007р. № 779 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності

39.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

Наказ Мінфіну України від 26.08.2008р. № 1090 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на розвідку та визначення обсягів і якості запасів корисних копалин та її розкриття у фінансовій звітності

40.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"

Наказ Мінфіну України від 30.12.2008р. № 1577 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про

операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу та/або коштів (інших активів), а також її розкриття у фінансовій звітності

41.

Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"

Наказ Мінфіну України від 25.01.2011р. № 27 із змінами і доповненнями

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності

Внутрішнім документом на підприємстві щодо ведення обліку і складання звітності є наказ про облікову політику.

Таким чином, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, форми власності, виду економічної діяльності суб'єкти господарювання зобов'язані складати звітність, оскільки вона виступає заключним етапом облікового циклу.

Звітність підприємства - це система узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Нормативно-правове регулювання звітності підприємств в Україні здійснюється указами Президента, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та іншими нормативно-правовими актами

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >