< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств

Складений бухгалтерський фінансовий звіт детально перевіряється головним бухгалтером як з огляду правильності заповнення усіх рядків Балансу та інших форм, так і на предмет їх взаємоузгодженості. Рядки, в яких відсутня інформація, прокреслюються. Виправлення у формах звітності не допускаються. Після цього головний бухгалтер і керівник детально аналізують дані форм фінансової звітності та підписують їх, при цьому підписи повинні бути ідентифіковані, тобто вказуються прізвища осіб, що підписали.

За відсутності на підприємстві головного бухгалтера, звіт підписує особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

Підписи керівника і головного бухгалтера проставляються у кінці кожної форми фінансової звітності.

Ця частина звіту повинна включати:

власноручний підпис особи;

прізвище та ініціали особи;

фактичну дату підписання звітності.

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України "Порядок подання фінансової звітності" від 28.05.2000р. № 419 звітність подається за такими адресами:

 • • фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики;
 • • розпорядники коштів державного бюджету подають фінансову звітність органам Казначейства за встановленою Мінфіном формою;
 • • розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам за встановленою Мінфіном формою;
 • • розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений Держфінінспекцією або її територіальним органом;
 • • банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Національному банку в установленому ним порядку.

Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається.

Платники податку на прибуток подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації:

 • - квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України визнано малими);
 • - річну фінансову звітність.

Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п.154.6 ст.154 Податкового кодексу України, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.

До подання річного звіту за адресами, передбаченими Постановою Кабінету Міністерства України "Порядок подання фінансової звітності" від 28.02.00 р №419, він повинен бути розглянутим і затвердженим у порядку, який встановлено законодавством та установчими документами, залежно від суб'єктів господарювання і форм власності (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Розгляд і затвердження річного фінансового звіту підприємств

Типи підприємств

Хто розглядає і затверджує звіт

Державні підприємства

Загальними зборами трудового колективу і затверджуються вищим органом управління

Акціонерні товариства, включаючи дочірні підприємства

Розглядається правлінням акціонерного товариства;

затверджується загальними зборами акціонерів

Сільськогосподарські підприємства

Розглядаються і затверджуються загальними зборами (зборами уповноважених) членів СП чи пайовиків

Товариства з обмеженою відповідальністю, включаючи дочірні підприємства

Розгляд і затвердження річного звіту здійснюють збори учасників (засновників) цього товариства

Приватні підприємства

Затвердження річного звіту здійснює власник (засновник)

Спільні підприємства (публічні акціонерні товариства - ВАТ)

Рада засновників

Приклад 1. Оголошення в газеті "Голос України" про загальні збори акціонерів, на яких буде затверджуватися річна фінансова звітність та прийматися рішення про розподіл прибутку.

Публічне акціонерне товариство "Глобинський маслозавод"

Повідомляє, що 15 квітня 2014 р., о 13. 00 в залі засідань підприємства за адресою: м. Глобино, вул. Леніна, 69 відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів буде проводитись 15 квітня 2014 р. з 12.00 за пред'явленими документами, що посвідчують особу і повноваження.

Порядок денний:

 • 1. Звіт правління про результати діяльності ПАТ в 2013 р. і основні напрями діяльності ПАТ в 2014 р.
 • 2. Звіт Наглядної Ради.
 • 3. Звіт Ревізійної комісії
 • 4. Затвердження Балансу ПАТ за 2013 р., прийняття рішення про розподіл прибутку.
 • 5. Довибори до складу Наглядової Ради.

Телефон для довідок: емітент: 54-56-87 реєстратор: 54-56-88

Фінансова звітність подається зовнішнім користувачам із супровідним листом:

органам, до сфери управління яких належить підприємство; трудовим колективам на їх вимогу;

власникам (засновникам) відповідно до установчих документів. Іншим органам та користувачам, а саме: органам Державної служби статистики;

органам Державної казначейської служби при одержанні фінансувань з державного бюджету;

фінансовим відділам райдержадміністрацій, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської держадміністрацій при одержанні асигнувань з місцевих держадміністрацій;

іншим адресатам відповідно до законодавства (наприклад, акціонерні товариства зобов'язані подавати фінансову звітність Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку).

Довідка

При згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади.

Полтавська облспоживспілка дає згоду на надання органам державної статистики даних фінансової звітності за 2013 рік органам державної влади для виконання адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції, за умови, що вони не будуть використані за непризначенням.

Голова правління_____

ініціали та прізвище, підпис

Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 Порядку подання фінансової звітності, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а в разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, що зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами за передбаченими адресами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним.

Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств..

Квартальна звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним роком.

Розпорядники коштів державного і місцевих бюджетів подають квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

Головні розпорядники коштів державного бюджету подають квартальну та річну зведену фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого року, що настає за звітним.

Міністерство та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Міністерству фінансів та Міністерству економіки щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Міністерство фінансів України.

Укоопспілка подає Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України зведену фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, визначені для міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, у порядку, який визначено для міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають, крім власної, зведену фінансову звітність Міністерству фінансів та Міністерству економіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня року, що настає за звітним.

Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.

У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.

Фінансова звітність може надсилатися через відділення зв'язку.

Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.1997р. № 799.

Звіти, розрахункові документи і декларації приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю з позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення.

Поштові відправлення з вкладенням звітів приймають поштами, вузли та відділення поштового зв'язку.

Поштові відправлення здаються безпосередньо до підприємств поштового зв'язку у відкритому вигляді з описом вкладення.

Упаковку поштових відправлень вибирає відправник з урахуванням того, що вона відповідатиме характеру вкладення, часу знаходження в дорозі, умовам пересилки і виключатиме можливість пошкодження вкладення.

На поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області. Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача.

Поштовий індекс на листках пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).

У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку "Звіт". Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім'я або на ім'я особи, який належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох Примітках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його. Вартість поштового відправлення повинна відповідати загальної сумі оголошеної цінності, зазначеній в описі.

Послуги, що надаються підприємствами поштового зв'язку, оплачуються за встановленими тарифами. Плата за пересилку поштових відправлень справляється під час їх приймання.

Під час приймання поштових відправлень працівник поштового зв'язку: обов'язково перевіряє правильність написання адреси одержувача і відправника на поштовому відправленні та повідомленні про вручення, наявність позначки "Звіт", оформлення опису вкладання поштового відправлення; звіряє вкладання з описом, підписує опис та робить на ньому відбиток календарного штемпеля.

Один примірник опису працівник вкладає в поштове відправлення, другий повертає відправникові, запаковує, зважує, визначає вартість, проставляє на повідомленні про вручення необхідні реквізити та видає відправникові квитанцію.

Поштові відправлення, прийнятті в підприємствах зв'язку, обробляються відповідно до технології обробки поштових відправлень.

У містах Києві та Севастополі, обласних центрах, містах обласного підпорядкування, районних центрах повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються адресатам не пізніше робочого дня, що настає після надходження відправлення до підприємства поштового зв'язку.

В інших населених пунктах, де є підприємство поштового зв'язку, повідомлення про вхідні поштові відправлення доставляються того ж дня, якщо відправлення надійшли до підприємства, що здійснює доставку, за одну годину до виходу листонош на дільницю.

Поштові відправлення видаються уповноваженим представникам адресатів безпосередньо в підприємствах поштового зв'язку під розписку за пред'явленням документа, який засвідчує особу.

Доставка поштових відправлень безпосередньо одержувачу може здійснюватися на договірних засадах. Рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень видаються під розписку.

Претензія про розшук відправлень подається відправником або одержувачем у письмовій формі із зазначенням виду поштового відправлення, його номера, дати і місця приймання, повної адреси одержувача і відправника, з пред'явленням квитанції або її копії.

Підприємства поштового зв'язку несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг відповідно до законодавства.

Спори між підприємством поштового зв'язку та відправником і (або) адресатом вирішуються в установленому законом порядку. Фінансова звітність підлягає оприлюдненню.

За неподання фінансової звітності передбачена тільки адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 1642).

Так, неподання фінансової звітності тягне за собою накладання штрафу на керівників або посадових осіб підприємства в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (НМДГ) (136-255 грн.), а за ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за цією статтею, - від 10 до 20 НМДГ (170-340 грн.). Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності (накладання штрафу) приймають органи контрольно-ревізійного управління (ст. 2341 АК).

Слід зазначити, що фінансова звітність, що подається до статистичних органів, використовується ними як джерело статистичних даних, тому несвоєчасне подання органам державної статистики передбачає відповідальність за статтею 1863 АК за ці порушення для керівників і посадових осіб підприємства як штраф у розмірі від 10 до 15 НМДГ (170-255 грн). А за повторне порушення протягом року - від 15 до 25 НМДГ (255-425 грн). Рішення про накладення штрафу приймають органи державної статистики (ст. 2443 АК).

Вперше оприлюднення річної бухгалтерської звітності було передбачене Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р № 250) де зазначалося, що з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості для зацікавлених користувачів (бірж, покупців, постачальників, інвесторів та ін.) річна бухгалтерська звітність підприємств про наслідки фінансово-господарської діяльності, майновий і фінансовий стан є відкритою для опублікування, крім випадків, передбачених законодавством.

Достовірність звітності, що публікується , підтверджується аудиторською організацією.

Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (ст. 14) передбачено, що фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" № 3480-ІУ від 23.02.2006р. (ст. 40) зазначає, що емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік. Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється: для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно; для емітентів цінних паперів (крім акцій) - з дня реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно.

Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

господарська та фінансова діяльність емітента;

цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), розміщення та лістинг цінних паперів;

річна фінансова звітність;

аудиторський висновок;

перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті.

Таким чином, оприлюднення звітності - це офіційне подання бухгалтерської звітності до органів Державної податкової адміністрації, Національного банку України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України та інших установ і організацій, які відповідно до законодавчих актів України уповноважені на отримання бухгалтерської звітності від господарюючих суб'єктів, а також офіційна публікація звітів про фінансовий стан підприємства у засобах масової інформації, якщо це передбачено законодавством.

До подання річного звіту за адресами, передбаченими Постановою Кабінету Міністерства України "Порядок подання фінансової звітності" від 28.02.00 р №419, він повинен бути розглянутим і затвердженим у порядку, який встановлено законодавством та установчими документами, залежно від суб'єктів господарювання і форм власності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >