< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура балансу та вимоги до нього

Баланс підприємства - це таблиця встановленої форми, в якій розміщуються активи підприємства та пасиви, які включають капітал і зобов'язання. З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і пасивів, вони в балансі об'єднуються в розділи за їх економічним змістом.

Баланс складається з таких частин:

  • титульна частина - в якій наводиться інформація про підприємство та дату, на яку складається баланс;
  • предметна частина, яка складається з активу і пасиву балансу, в яких наводиться цифрова інформація про майно і джерела його формування ;
  • заключна частина - де наводяться підписи, прізвище, ім'я та по-батькові осіб, які відповідають за наведену інформацію.

Загальну схему балансу наведено на рис. 3.1.

Актив балансу включає три розділи, в яких об'єднано майно за ступенем його ліквідності.

У першому розділі активу балансу "Необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, а саме: нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, основних засобів, об'єктів інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів. Цей розділ об'єднує найменш ліквідні активи.

У другому розділі активу балансу "Оборотні активи" відображається вартість оборотних активів, до яких відносяться: запаси, поточні біологічні активи, дебіторська заборгованість як за товари, роботи і послуги, так і інша, поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи. Цей розділ об'єднує середньо - та високоліквідні активи.

У третьому розділі активу балансу "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

Загальна схема Балансу за Національним П(С)БО 1

Рис. 3.1. Загальна схема Балансу за Національним П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Пасив балансу включає чотири розділи, у яких згруповано зобов'язання з урахуванням терміновості їх погашення.

У першому розділі пасиву балансу "Власний капітал" наводиться інформація про власний капітал підприємства - зареєстрований (статутний та пайовий капітал), капітал у дооцінках, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений та вилучений капітал. Цей розділ об'єднує статті, які погашаються в останню чергу.

У другому розділі пасиву балансу "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" відображаються зобов'язання, які будуть погашені протягом періоду, що перевищує операційний цикл підприємства або 12 місяців з дати балансу: відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов'язання, довгострокові забезпечення (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок та цільове фінансування.

У третьому розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" відображаються зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу: короткострокові кредити банків, поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги,за розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, поточні забезпечення, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов'язання. Цей розділ об'єднує статті, які погашаються в першу чергу.

У четвертому розділі пасиву балансу "Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття" відображаються зобов'язання, що пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами активів, що належить до вибуття в результаті операції продажу.

Баланс (звіт про фінансовий стан) може мати у пасиві п'ятий, додатковий розділ "Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду", який наводиться у балансі, якщо така інформація є суттєвою та оцінка статті може бути достовірно визначена.

Основним елементом балансу (звіту про фінансовий стан) є балансова стаття, яка є неподільним показником в балансі і характеризує окремий вид активів (активна стаття) або вид зобов'язань чи капіталу (пасивна стаття).

Стаття — це елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, встановленим Національним П(С)БО 1, тобто визначенню активів, зобов'язань і власного капіталу.

Стаття наводиться у балансі (звіті про фінансовий стан), якщо відповідає двом критеріям:

  • • існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
  • • оцінка статті може бути достовірно визначена.

Балансова стаття може бути одноелементною, наприклад, "Нематеріальні активи", "Довгострокові біологічні активи", "Резервний капітал", яка заповнюється за даними одного балансового рахунку, або багатоелементною, наприклад, "Інші необоротні активи", "Інша поточна дебіторська заборгованість", "Інші довгострокові зобов'язання" - для заповнення яких використовуються дані двох або більше балансових рахунків, субрахунків.

До таких балансових статей, як "Нематеріальні активи", "Основні засоби", "Довгострокові біологічні активи", "Інвестиційна нерухомість", що розташовуються в активі балансу та "Зареєстрований капітал", "Страхові резерви", що розташовують в пасиві балансу, наводяться дані за регулюючими рахунками в дужках і при підрахунку підсумків віднімаються.

Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межах чотирьох знаків, і який є незмінним.

Інформація по кожній балансовій статті наводиться на початок і на кінець звітного періоду (в квартальних балансах) та на кінець року (в річних балансах).

Отже, балансові статті об'єднуються в розділи, що дає можливість загального огляду балансу і дуже зручно при проведенні аналізу інформації. В основі об'єднання балансових статей в розділи покладено принцип їх ліквідності та їх економічна класифікація.

У балансах підприємств України статті активу розташовують зверху вниз, починаючи з найменш ліквідних і закінчуються найбільш ліквідними.

Найменш ліквідними є такі балансові статті як "Нематеріальні активи", "Основні засоби", "Довгострокові біологічні активи", "Довгострокові фінансові інвестиції" та інші, які згруповані в І розділі активу балансу. Найбільш ліквідними є статті "Гроші та їх еквіваленти", "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги", "Інша поточна дебіторська заборгованість".

Статті пасиву балансу групуються і розміщуються зверху вниз за ознакою зменшення часу, необхідного для повернення боргів. Тобто спочатку розташовуються статті, які потребують найбільшого часу для їх погашення, наприклад "Зареєстрований капітал", "Довгострокові кредити банків", а вже далі поточні зобов'язання, які потребують найменшого часу для їх погашення.

Інформація, яка міститься в балансі, повинна бути суттєвою, повністю розкритою.

Суттєва інформація — це інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.

Суттєвість інформації визначається відповідними національними П(С)БО та керівниками підприємства.

Розкриття - це надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Баланс, як і інші форми фінансової звітності, повинен задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

При розмежуванні активів підприємства на необоротні й оборотні та зобов'язань на довгострокові й поточні враховується операційний цикл підприємства.

Операційний цикл - це проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Тобто, операційний цикл - це середній проміжок часу, необхідний для перетворення грошових коштів в готову продукцію підприємства і навпаки. Він включає:

  • • середній термін зберігання запасів на складах;
  • • виробничий період (цикл);
  • • середній термін зберігання готової продукції на складах;
  • • період продажу продукції;
  • • період отримання грошових коштів від покупців і замовників. Розглянемо основні категорії, властиві балансу.

Активи підприємства включають необоротні й оборотні активи, необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Отже, критерієм поділу активів підприємства для відображення в балансі (звіті про фінансовий стан) є їх поділ за часом використання або споживання - календарний рік або операційний цикл.

Необоротні активи - це усі активи, що не є оборотними, тобто до них включаються активи, які не призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу, гроші та їх еквіваленти, що обмежені у використанні (розділ І).

Оборотні активи - це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу (розділ II).

До оборотних активів включаються витрати майбутніх періодів та поточні фінансові інвестиції.

Витрати майбутніх періодів - це витрати, здійснені у поточному або у попередньому звітних періодах, але які відносяться до наступних звітних періодів (розділ II). До них відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; сплата за страховим полісом; сплата за торговий патент; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Фінансові інвестиції поділяють на довгострокові та поточні. Довгострокові відображаються в І розділі активу (рядки 1030, 1035), а поточні - в II розділі активу балансу (рядок 1160).

Загальна схема класифікації фінансових інвестицій, їх види, методи обліку та розміщення в балансі наведені на рис. 3.2.

Класифікація фінансових інвестицій за їх видами та методами обліку

Рис. 3.2. Класифікація фінансових інвестицій за їх видами та методами обліку

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття - це необоротні активи, які не використовуються у бізнесі, переведені до складу оборотних активів з метою їх продажу чи здачу в оренду.

Пасиви підприємства поділяються на власний капітал, довгострокові зобов'язання та забезпечення, поточні зобов'язання та забезпечення, зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Зобов'язання - це обов'язки підприємства чи відповідальність діяти певним чином. Воно призводить в майбутньому до вилучення коштів підприємства і втрати економічної вигоди в наслідок прийнятих у минулих періодах обов'язків. Погашення зобов'язань може здійснюватись як грошовими коштами (монетарні зобов'язання), так і товарами або послугами, визначеної кількості і якості (немонетарні зобов'язання).

Класифікація зобов'язань, їх види та розміщення в балансі наведено нарис. 3.3.

Класифікація та види зобов'язань

Рис. 3.3. Класифікація та види зобов'язань

Довгострокові зобов'язання - це усі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Забезпечення - це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Власний капітал - це частина в активах, яка залишається після вирахування зобов'язань.

Складові власного капіталу та розміщення його в балансі наведені на рис. 3.4.

Структура власного капіталу підприємства

Рис. 3.4. Структура власного капіталу підприємства

Забезпечення, залежно від часу їх використання, можуть включатися як до довгострокових, так і до поточних зобов'язань (рис. 3.5).

Доходи майбутніх періодів - це суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду або попередніх звітних періодів, які будуть визнані в наступних звітних періодах. До них відносяться доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття — це зобов'язання, що пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами активів, що належить до вибуття в результаті операції продажу.

Види забезпечень підприємства

Рис. 3.5. Види забезпечень підприємства

Властивістю балансу (звіту про фінансовий стан) є рівність підсумків активу та пасиву, тобто підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі власного капіталу та зобов'язань, що ґрунтується на подвійному запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Класифікація балансів

Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємств можна класифікувати за різними ознаками.

Вступний баланс - відображає початок господарської діяльності підприємства на момент його державної реєстрації.

Поточний баланс - складається протягом усього часу існування підприємства.

Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об'єднуючий) баланс - складається при ліквідації підприємства, або його розподілі чи об'єднанні.

Одиничний баланс - характеризує результати діяльності тільки одного підприємства.

Зведений баланс - складається шляхом об'єднання сум, що відображені на окремих статтях одиничних балансів.

Консолідований баланс - складається на підставі балансів підприємств, юридично самостійних, та дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Баланс основної діяльності - це баланс юридичної особи в межах статутної діяльності.

Баланс спільної діяльності - це окремий баланс, який складається тим учасником, якому за угодою доручено ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність.

Баланс - брутто - це баланс, в валюту якого включено залишки як основних, так і регулюючих рахунків.

Баланс - нетто - це баланс, в валюту якого не включено залишки регулюючих рахунків.

Сальдовий баланс - це бухгалтерський баланс, в якому відображені тільки залишки за бухгалтерськими балансовими рахунками.

Оборотний баланс - це оборотна відомість за синтетичними рахунками, де містяться як дані залишків на початок і кінець звітного періоду, так і обороти за звітний період.

Шаховий баланс - це баланс, в якому обороти за кожним рахунком наводяться не загальними підсумками, а із зазначенням кореспондуючих рахунків.

Баланс підприємства - це баланс юридичної особи або відокремленого підрозділу, які працюють на принципах самоокупності і самофінансування, і який характеризує його активи, капітал і зобов'язання.

Баланс бюджетної установи - це баланс про виконання кошторисів доходів і видатків.

Баланс банку - це баланс кредитної установи.

Класифікація балансів за різними ознаками узагальнена на рис. 3.6.

Класифікація балансів підприємства

Рис. 3.6. Класифікація балансів підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >