< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка статей балансу та методика його складання

Визнання та оцінка статей балансу

Важливе значення для отримання достовірної інформації у фінансовій звітності, яка б забезпечувала прийняття економічних управлінських рішень, мають умови визнання статей балансу та правила їх оцінки.

На сьогоднішній час баланси суб'єктів господарювання складають за методом нетто.

Умови визнання статей балансу (звіту про фінансовий стан) передбачені наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності", а правила оцінки статей - відповідними П(С)БО, які розкривають їх облік, наприклад, П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 9 "Запаси" тощо.

Актив визнається та відображається в балансі за умов, якщо:

 • • оцінка його може бути достовірно визначена;
 • • у майбутньому очікується отримання економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Витрати на придбання та створення активу, які не відповідають обом зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі і повинні включатися до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід).

Таким чином, ресурс не визнається активом і відповідно не відображається в балансі, якщо були здійснені витрати, за якими отримання в майбутньому економічних вигод є малоймовірним по закінченні поточного облікового періоду.

Зобов'язання визнається та відображається в балансі за умов, якщо:

 • • оцінка його може бути достовірно визначена;
 • • існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Приклад 1. Торговельне підприємство придбало у вітчизняного постачальника товари вартістю 18000 грн.

Запис на рахунках бухгалтерського обліку буде таким:

Д 282 К 631 18000 грн.

За дебетом рахунку 282 "Товари в торгівлі" визнано актив у сумі 18000 грн., який у майбутньому буде продано і підприємство отримає економічну вигоду, тобто грошові кошти.

За кредитом рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" визнано поточне зобов'язання (кредиторська заборгованість за отримані товари) в сумі 18000 грн., для погашення якого будуть використані активи, що призведе до зменшення економічних вигод.

Тобто, за даною господарською операцією одночасно визнано активи і зобов'язання в однаковій сумі.

Власний капітал визнається і відображається в балансі (звіті про фінансовий стан) одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Приклад 2. Оприбутковано в касу грошові кошти в сумі 1000 грн. від пайовика Степчук О. М. як пайовий внесок. За даною господарської операцією оцінка достовірно визначена у сумі 1000 грн.

Запис на рахунка бухгалтерського обліку буде таким:

Д 30 К 402 1000 грн.

За дебетом рахунку 30 "Готівка" визнано актив (гроші) в сумі 1000 грн., які в майбутньому принесуть економічну вигоду.

За кредитом рахунку 402 "Пайовий капітал" визнано зареєстрований капітал (пайовий) в сумі 1000 грн.

Отже, за даною господарською операцією одночасно визнано активи і власний капітал в однаковій сумі.

На оцінку статей балансу впливають ринкові відносини, які приводять до постійних змін оцінки. Загалом, для відображення активів в балансі (звіті про фінансовий стан) використовуються такі види оцінок:

 • історична (фактична) собівартість, за якою актив відображається за сумою сплачених грошей чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент придбання. Тут доречно зазначити, що еквіваленти грошових коштів (грошей) - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються не значним ризиком зміни вартості;
 • поточна собівартість, за якою активи відображаються за сумою грошей або їх еквівалентів, яка б була сплачена у разі придбання такого ж або еквівалентного активу на поточний момент;
 • теперішня вартість, за якою актив відображається за теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів, які, як очікується, має генерувати стаття активу під час звичайної діяльності підприємства. Для розуміння цього виду оцінки необхідно пам'ятати визначення видів діяльності.

Звичайна діяльність — це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу:

 • чиста реалізаційна вартість, за якою актив відображається за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна б було отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації;
 • справедлива вартість, тобто сума, за якою можна продати актив або сплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату.

Для відображення зобов'язань в балансі (звіті про фінансовий стан) використовуються такі види оцінок:

 • вартість погашення — це недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, що, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності;
 • теперішня вартість — це дисконтована вартість майбутніх чистих відпливів, які як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності.

При складанні балансу (звіту про фінансовий стан) найбільш поширеною є оцінка за історичною (первісною) вартістю, але вона комбінується з іншими видами оцінок активів, які передбачені П(С)БО.

Так, оцінка запасів на дату балансу за П(С)БО 9 "Запаси" відображається за найменшою з двох оцінок (п. 24-28): первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість оцінюється на дату балансу за П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" за: первісною вартістю або чистою реалізаційною вартістю.

Зобов'язання оцінюються на дату балансу за П(С)БО 11 "Зобов'язання" (п. 10, п. 12) за: теперішньою вартістю або за сумою погашення.

Нематеріальні активи (П(С)БО 8 п. 10-18) та Основні засоби (П(С)БО 7 п. 7-14) відображаються за: первісною або справедливою вартістю.

Довгострокові біологічні активи оцінюються на дату балансу за П(С)БО 30 "Біологічні активи" (п.7, п. 11) за: первісною або справедливою вартістю.

Інвестиційна нерухомість оцінюються на дату балансу за П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" (п. 16) за: первісною або справедливою вартістю.

Власний капітал окремо не підлягає оцінці, а його величина відображається в балансі (звіті про фінансовий стан) одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Власний капітал визначається та оцінюється одночасно із визнанням активів або зобов'язань, які впливають на його величину.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >