< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Лекція 6. Зміст статей та методика складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Взаємозв'язок звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з видами діяльності підприємства

У першому розділі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) наводяться доходи і витрати та розраховується прибуток або збиток за видами діяльності. Для розуміння змісту першого розділу звіту необхідно чітко розмежовувати види діяльності підприємства, які мають вплив на групування доходів і витрат (рис. 4.4).

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Якщо розглядати промислове підприємство, то до звичайної його діяльності слід віднести закупку запасів, виготовлення продукції, розрахунки з постачальниками і клієнтами, розрахунки за довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями, з працівниками і бюджетом, переоцінку запасів, списання знецінених запасів, переоцінку короткотермінових інвестицій, економічні санкції, курсові різниці тощо.

Взаємозв'язок видів діяльності і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Рис. 4.4. Взаємозв'язок видів діяльності і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Звичайна діяльність підприємства підрозділяється на операційну та іншу.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Тобто до операційної діяльності підприємства відносяться усі види основної та іншої діяльності, крім фінансової та інвестиційної.

Основна діяльність - це та, яка пов'язана з виробництвом або реалізацією товарів, робіт і послуг, визначена статутом при створені підприємства і забезпечує основну частку його доходу. Витрати, які виникають в результаті основної діяльності підрозділяють за функціями, а саме: на виробничу, адміністративну, на збут та інші.

Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат може бути перенесено до відвантаження. Такі варіанти визнання доходу виникають за умов договору. Так, якщо замовник оплатив документи на продукцію, але на його прохання вона тимчасово знаходиться у виробника, то в цьому випадку виробник має право визначити дохід до відвантаження цієї продукції та показати його у Звіті про фінансові результати.

Приклад 8. Визначити суму доходу для відображення у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Клієнт N оплатив 100 одиниць продукції за продажними цінами 200 грн. за одиницю, але звернувся з проханням зберігати її на складі виробника. Собівартість одиниці продукції 80 грн.

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" підприємство - постачальник має право визнати дохід. Тому в балансі (звіті про фінансовий стан) запаси будуть зменшенні на собівартість реалізованої продукції (100х80)=8000 грн., а у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) збільшиться дохід на суму виручки від реалізації (100х200)=20000 грн.

Виробнича функція супроводжується витратами на виготовлення продукції (витрат) і продажем продукції (доходи), а також супроводжується витратами адміністративного характеру і витратами на збут.

Інвестиційна діяльність - це діяльність, яка пов'язана з придбанням та реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - це діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.

В залежності від видів діяльності доходи підрозділяються на доходи від:

  • • виробничої функції, тобто основної та іншої (операційної) діяльності;
  • • фінансової діяльності;
  • • інвестиційної діяльності.

Витрати підрозділяються на витрати:

  • • виробничої функції;
  • • управлінської функції (адміністративні витрати);
  • • збутової функції;
  • • фінансової діяльності;
  • • інвестиційної діяльності.
  • • Якщо у результаті виробничої функції, фінансової та інвестиційної діяльності виникають як доходи, так і витрати, то від управлінської і збутової функції виникають лише витрати.

Алгоритм формування фінансового результату за видами діяльності у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) подано на рис. 4.5.

Алгоритм визначення фінансового результату за видами діяльності

Рис. 4.5. Алгоритм визначення фінансового результату за видами діяльності

У звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) фінансовий результат визначається в розрізі видів діяльності: спочатку від операційної діяльності, потім від фінансової та інвестиційної. Підсумковим результатом є визначення чистого фінансового результату (прибутку або збитку) зі звітний період.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >