< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО СКЛАДАННЯ

Лекція 7. Загальні вимоги до складання звіту про рух грошових коштів

Визначення термінів та мета складання звіту про рух грошових коштів

Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Звіт про рух грошових коштів - це звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності підприємств. Він складається за звітний період наростаючим підсумком з початку року в тис. грн. Для порівняння інформації у звіті наводяться дані за аналогічний попередній період.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" визначає зміст, структуру і формат цього звіту, який складають усі підприємства, крім СМП. Звіт може складатися за формою № 3 "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)" (код ДКУД 1801004) та за формою № 3-н "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)" (код ДКУД 1801006).

У Звіті про рух грошових коштів відображається рух коштів від трьох видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

У результаті основної діяльності грошові кошти надходять від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, від надання активів в оренду, а вибувають - при розрахунках з постачальниками, бюджетом, працівниками тощо.

Інвестиційна діяльність — це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Тут доречно нагадати, що еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

У результаті інвестиційної діяльності грошові кошти надходять від продажу фінансових інвестицій та необоротних активів, у вигляді дивідендів, відсотків, від деривативів, погашення наданих позик іншим підприємствам та вибувають при придбанні фінансових інвестицій, основних засобів і нематеріальних активів, виплаті за деривативами, наданні позик іншим підприємствам тощо.

Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Надходження грошових коштів у результаті фінансової діяльності відбувається за рахунок випуску акцій власної емісії, отримання позик, а вибуття - при погашенні позик, виплаті дивідендів, викупу акцій власної емісії.

Взаємозв'язок видів діяльності підприємства і звіту про рух грошових коштів наведений на рис. 5.1.

До категорій цього звіту відносяться такі терміни: грошові кошти (гроші) та рух грошових коштів.

Взаємозв'язок видів діяльності та звіту про рух грошових коштів

Рис. 5.1. Взаємозв'язок видів діяльності та звіту про рух грошових коштів

Грошові кошти (гроші) — це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Рух грошових коштів - це надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів.

У звіті про рух грошових коштів наводиться інформація про грошові потоки за видами діяльності підприємства за звітний період.

Грошові потоки — це надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Контроль грошових потоків дає змогу оцінити раціональність використання грошових коштів за напрями діяльності підприємства, платоспроможність, скласти прогноз на майбутній період.

Метою складання звіту про рух грошових котів є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

При складанні звіту про рух грошових коштів слід пам'ятати, якщо одна операція включає суми, які відносяться до різних видів діяльності, то ці суми необхідно наводити окремо за відповідними видами діяльності.

Тобто, при складанні звіту підприємству необхідно розгорнуто наводити суми надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності.

При складанні звіту про рух грошових коштів підприємства можуть обрати спосіб складання за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Не включаються у звіт про рух грошових внутрішні зміни про рух грошових коштів (отримання грошей у банку і оприбуткування їх у касу тощо) та нергошові операції.

До негрошових операцій відносяться операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів, а саме: бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій, отримання активів на умовах фінансової оренди, перетворення зобов'язань на власний капітал.

Таким чином, звіт про рух грошових коштів надає інформацію внутрішнім і зовнішнім користувачам про надходження і вибуття грошових коштів за видами діяльності: операційної, фінансової та інвестиційної, а також в цілому по підприємству.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >