< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст статей звіту про власний капітал та методика його складання

Звіт про власний капітал складається за рік усіма підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності, крім банків, бюджетних установ, суб'єктів малого підприємництва та підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.

У цій формі звітності наведено перелік статей за рахунок яких може здійснюватися збільшення або зменшення окремих показників. Для заповнення Звіту про власний капітал необхідно використати дані аналітичного й синтетичного обліку, а саме обороти рахунків 4 класу Плану рахунків, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), установчі документи, свідоцтва про реєстрацію випуску акцій тощо.

Звіт про власний капітал складається у тисячах гривень. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту про власний капітал звіт за попередній період.

Звіт про власний капітал складається з таких частин:

  • титульна частина - наводиться інформація про підприємство та період, за який складається Звіт;
  • предметна частина - складається з таблиці, що відображає зміни складових власного капіталу за звітний період;
  • заключна частина - наводяться підписи і ПІБ осіб, які відповідають за наведену інформацію.

При заповненні звіту про власний капітал слід пам'ятати, що зміни капіталу можуть виникати внаслідок однієї причини за одним видом капіталу як зменшення, яке записується у дужках, а за іншим - як збільшення, яке записується без дужок. Наприклад, відрахування до резервного капіталу за рахунок прибутку повинно бути відображено по рядку 4210 ф. № 4 у графі 6 без дужок, а в графі 7 у дужках, в результаті в графі 10 буде нуль.

Якщо зміни призводять тільки до використання прибутку, як нарахування дивідендів, то у цьому випадку запис буде здійснено по рядку 4200 ф. № 4 в графі 7 у дужках і ця сума буде повторена у графі 10 у дужках. Зміст статей та інформаційне забезпечення для складання звіту про власний капітал наведено в табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Зміст статей та методика заповнення звіту про власний капітал

Стаття

Код рядка

Зміст

Джерело інформації

1

2

3

4

Залишок на початок року

4000

Сума власного капіталу, наведена в балансі (звіті про фінансовий стан) підприємства або залишки за pax. 40-46.

Баланс, р. 1495, графа 3 або із ф. № 4 за попередній рік.

Коригування: Зміна облікової політики

4005

Суми коригувань, передбачених П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Як правило, показана у звітності сума прибутку за звітний період та сума нерозподіленого прибутку не змінюється, за винятком, коли: виявлені суттєві помилки, що призвели до необхідності змінити показники попередніх років, у зв'язку з тим, що наведені раніше дані не можуть вважатися достовірними;

  • • відбулась зміна облікової політики.
  • • Коригування суттєвої помилки, що належить до попередніх років здійснюється шляхом коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

За даними змін до наказу про облікову політику, актів документальних ревізій, тематичних перевірок державних податкових органів, бухгалтерських довідок, відображених за pax. 44 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Ці зміни в бухгалтерському обліку відображаються записами на рахунках бухгалтерського обліку і в регістрах за звітній рік.

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань

(р. 4000±р. 4005±р. 4010± р. 4090)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

Сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (прибуток (+), збиток (-)).

За даними ф.2, р. 2350 або р. 2355 або дані синтетичного обліку за Дт 79 Кт 441, Дт 442 Кт 79.

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Сума іншого сукупного доходу за звітний період зі звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). У додаткових статтях може наводитися інформація про складові іншого сукупного доходу, у разі якщо така інформація відповідає критеріям суттєвості.

За даними ф.2, розділ II, р. 2460, гр. 3.

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

4200

Сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками).

За даними рішення зборів акціонерів, пайовиків та довідки бухгалтера про розподіл прибутку (Дт 443 Кт 671).

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Спрямування прибутку до зареєстрованого (статутного чи пайового капіталу).

За даними рішення зборів акціонерів, пайовиків та довідки бухгалтера про розподіл прибутку (Дт 443 Кт 401, 402).

Відрахування до резервного капіталу

4210

Спрямування прибутку до резервного капіталу.

За даними рішення зборів акціонерів, пайовиків та довідки бухгалтера про розподіл прибутку (Дт 443 Кт 43).

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства (додаткова стаття)

4215

Суб'єкти державного (комунального) сектору економіки наводять інформацію про суму чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства.

Дані аналітичного обліку (Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді").

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів (додаткова стаття)

4220

Суб'єкти державного (комунального) сектору економіки наводять дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів.

Дані аналітичного обліку (Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" та Кт 426 "Фонди спеціального призначення").

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення (додаткова стаття)

4225

Суб'єкти державного (комунального) сектору економіки наводять дані про спрямування прибутку на матеріальне заохочення.

Дані аналітичного обліку (Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" та Кт 477 "Забезпечення матеріального заохочення").

Внески учасників: 4240

Внески до зареєстрованого Дані аналітичного обліку капіталу підприємства за рах.46 (Дт 46 Кт 40;

Погашення заборгованості з капіталу

4245

та погашення заборгованості з капіталу (зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до зареєстрованого капіталу підприємства).

Дт 30, 31, рах. з обліку активів Кт 46).

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

4260

Зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, перепродаж чи анулювання викуплених акцій (часток), вилучення частки в капіталі, зменшення номінальної вартості акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.

Дані аналітичного обліку за рах.45 (Дт 45 Кт 30, 31; Дт 30, 31 Кт 45; Дт 401 К 45; Дт 401 Кт 672).

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номінальної вартості акцій (додаткова стаття)

4280

Зменшення номінальної вартості акцій, якщо зменшується сума статутного капіталу.

У випадку знецінення акцій збиткового підприємства їх сумарна вартість приводиться відповідно до вартості чистих активів. Така сума зменшення номінальної вартості акцій (тобто різниця) відображається в дужках.

Дані аналітичного обліку (Дт 401 "Статутний капітал" Кт 672 "Розрахунки за іншими виплатами"). Дані синтетичного обліку (Дт 401 "Статутний капітал" Кт 442 "Непокриті збитки").

Інші зміни в капіталі

4290

Інші зміни у складі власного капіталу за звітний період, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатно отримані активи тощо.

Дані аналітичного обліку за субррах. 424, 425 (Дт 402 Кт); Дт 43 Кт 442; Дт 10, 11, 12, 15 Кт

424).

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві (додаткова стаття)

4291

Дані про придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.

Разом змін у капіталі

4295

Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума усіх змін, відображених у рядках 4100-4291.

Різниця між збільшенням і зменшенням капіталу, відображених в рядках з 4100 до 4291.

Залишок на кінець року

4300

Залишок власного капіталу на кінець року визначається, виходячи 3 його скоригованого залишку на початок року (р. 4095) і підсумку змін у капіталі (р. 4295). Тобто, рядок 4095 ± рядок 4295 та перевіряється з Балансом, р. І "Власний капітал" графа 4, р. 1495.

Баланс, р. 1495, графа 4

Заповнений звіт про власний капітал наведено в табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Звіт про власний капітал

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >