< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СКЛАД ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Склад та порядок складання приміток до річної фінансової звітності

Склад та вимоги до Приміток до фінансової звітності

Згідно з принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах та у примітках до них, обов'язковість складання яких як складової частини річної фінансової звітності визначається ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

У примітках до фінансової звітності повинна наводитися лише істотна інформація, що здатна вплинути на прийняття рішень. Конкретне визначення приміток наведено у п. 3 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Примітки до фінансової звітності - це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Якщо метою складання і подання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, то метою складання приміток до річної звітності є забезпечення деталізації і обґрунтованості статей фінансових звітів.

Примітки до фінансової звітності - це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Обсяг інформації в примітках до фінансової звітності залежить від видів діяльності підприємства, багатьох інших чинників та вимог конкретних П(С)БО (табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Вимоги щодо приміток до фінансової звітності

Інформація, яка потребує розкриття

П(С)БО, який встановлює вимоги щодо приміток

Розкриття інформації у фінансовій звітності

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", розділ 4, п. 7-11

Розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності

НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність", розділ 3, п. 2

Оцінка та розкриття статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)

П(С)БО 7 "Основні засоби", п.п.36-38 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", п.п.36,37

П(С)БО 9 "Запаси", п.29 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", п.13

П(С)БО 11 "Зобов'язання", п.п.20,21,22 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", п.п.24,25,

П (С)БО 14 "Оренда", п. 21 - 24

Методи визнання доходів і витрат Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

П(С)БО 15 "Дохід", п.25

п(с)БО 16 "Витрати", п.32

П(С)БО 18 "Будівельні контракти", п.п. 3-9

Розкриття інформації про рух грошових коштів

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", розділ 4, п.10

Розкриття інформації про власний капітал

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", розділ 4, п. 8,9 П (С)БО 7 "Основні засоби", п.38

Інформація, яка потребує розкриття

П(С)БО, який встановлює вимоги щодо приміток

Розкриття інформації про податок на прибуток

П (С)БО 17 "Податок на прибуток", п. 19

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів, перегляд облікових оцінок, зміна облікової політики, події після дати Балансу

П(С)БО 6 "Виправлення помилок у фінансовій звітності", п.п.4-23

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", п. 11-14

Розкриття інформації про чистий прибуток на одну акцію

П (С)БО 24 "Прибуток на акцію",п. 16,17

Вплив змін валютних курсів

П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", п.п.15,16

Розкриття інформації про вплив інфляції

П(С)БО 22 "Вплив інфляції", п.п. 24, 25

Розкриття інформації про виплати працівникам

П(С)БО 26 "Виплати працівникам", п. 32 - 34

Інформація про об'єднання підприємств та його наслідки

П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", п.п.18-21

Розкриття інформації про діяльність підприємства, що припиняється

П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", п. 12

Розкриття інформації про зменшення і відновлення корисності активів у примітках до фінансової звітності

П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів", п. 27-30

Розкриття інформації про біологічні активи

П(С)БО 30 "Біологічні активи", п.п. 25, 26

Розкриття інформації про фінансові витрати

П(С)БО 31 "Фінансові витрати", п. 15

Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", п. 33-36

Розкриття інформації про розвідку запасів корисних копалин

П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", п.п. 1, 2

Розкриття інформації про операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій", п. 3

Примітки до річної звітності включають три групи інформації:

 • • Облікову політику підприємства;
 • • Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);
 • • Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.

Крім того, п.4 наказу Міністерства фінансів України № 302 від 29.11.2000р "Про примітки до річної фінансової звітності" передбачено наводити іншу інформацію, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

Перша група інформації, яка подається в примітках до фінансової звітності - це розкриття облікової політики підприємства.

При складанні приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них інформація відповідала змісту наказу про облікову політику підприємства. Положення наказу про облікову політику повинні виконуватися підприємством постійно, з року в рік, але це не означає, що зміни облікової політики неможливі.

Якщо протягом звітного року змінювалися положення облікової політики, такі зміни повинні знайти своє відображення в примітках. Відповідно до п.9 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" зміна облікової політики можлива тільки у випадках:

зміни статутних вимог;

зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, тобто Міністерства фінансів України;

якщо зміна облікової політики забезпечить достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

Не може вважатися зміною встановлення облікової політики для:

 • • подій та операцій, які відрізняються за змістом від попередніх;
 • • подій та операцій, що не відбувалися раніше. Наприклад, до змін в обліковій політиці належать зміни:

методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

методів оцінки вибуття запасів; ^ порядку визначення величини резерву сумнівних боргів;

методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; ^ порядку резервування коштів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Інші зміни належать до змін облікових оцінок.

Облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Наприклад, зміна методу амортизації основних засобів є зміною облікової політики, а зміна терміну їх експлуатації за рішенням керівництва підприємства - це зміна облікової оцінки.

Якщо неможливо розрізнити зміни облікової політики й облікових оцінок, у звітності зміни відображаються як зміни облікових оцінок.

У примітках до фінансової звітності розкривається зміст і сума змін в облікових оцінках, які впливають на поточний період або будуть впливати на майбутні періоди.

Якщо все-таки мала місце зміна облікової політики, у примітках відображаються:

 • • причина і суть зміни;
 • • сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення;
 • • факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її перерахування.

У кожному П(С)БО зазначено, яка саме інформація має бути розкрита в примітках.

Крім цього в примітках до фінансової звітності повинні відображатися події після дати балансу за П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності" (п.п. 15-19).

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Тобто, якщо керівництво підприємства затвердило річну фінансову звітність 09 лютого, то до подій після дати Балансу належать події, що відбулися в період з 31 грудня попереднього року до 09 лютого поточного року.

У примітках розкривається інформація не про всі події, що відбулися в зазначений період, а лише про ті, які мають найсуттєвіший вплив, а саме:

 • • події, що стосуються звітного періоду і які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу;
 • • події, які хоч і не стосуються звітного періоду, але містять важливу інформацію про обставини, що виникли після дати балансу.

Події, які належать до першої групи потребують коригування показників звітності, що повинно обов'язково розкриватися в примітках, а саме:

 • • оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною;
 • • переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу;
 • • отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах;
 • • продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу;
 • • отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату;
 • • виявлення помилок або перекручень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Наприклад, якщо після дати балансу переоцінені активи внаслідок стійкого зниження їх вартості або стало відомо, що сумнівна заборгованість стала безнадійною, це потребує коригування даних звітності. Коригування активів і зобов'язань здійснюються шляхом сторнування та (або) додаткових запасів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.

Перелік подій після дати балансу, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу розкриваються тільки в примітках до фінансової звітності, а саме:

 • • прийняття рішення про реорганізацію підприємства;
 • • придбання цілісного майнового комплексу;
 • • рішення про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності;
 • • знищення (втрата) активів у результаті пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;
 • • прийняття рішення стосовно емісії цінних паперів;
 • • непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів;
 • • укладення контрактів стосовно значних капітальних і фінансових інвестицій;
 • • прийняття законодавчих актів, що впливають на діяльність підприємства;
 • • дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу.

Ці події, які відбуваються після дати Балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, а лише наводяться в примітках до фінансових звітів за умови, що відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення. Наприклад, якщо після дати Балансу підприємством оголошенні дивіденди або придбаний цілісний майновий комплекс, це не впливає на показники минулого періоду і цю інформацію слід наводити в примітках до фінансових звітів.

Друга група інформації, яка подається в примітках до фінансової звітності - це та інформація, яка не міститься у формах річної звітності (форми №1-4), але є обов'язковою за вимогами окремих П(С)БО, яка наводиться у формах № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" та № 6 "Інформація за сегментами".

Третя група інформації, яка подається в примітках до фінансової звітності — це забезпечення її зрозумілості і доцільності, що включає аналіз статей звітності для забезпечення їх зрозумілості та достовірності.

Таким чином, примітки до фінансових звітів включають три складових (рис. 6.1)

Складові приміток до фінансових звітів

Рис. 6.1. Складові приміток до фінансових звітів

Складання приміток до фінансової звітності в обсязі, який встановлено П(С)БО повинні здійснювати ті підприємства, які відповідно до п. 3 ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані оприлюднювати фінансову і консолідовану звітність, а саме:

 • • публічні акціонерні товариства;
 • • підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
 • • професійні учасники фондового ринку;
 • • банки;
 • • страхові компанії;
 • • інші фінансові установи.

Усі інші підприємства складають примітки до фінансової звітності за формою № 5.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >