< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансова звітність при об'єднанні підприємств

Підприємства, відповідно до статті 70 Господарського кодексу України (ГКУ) мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності).

Об'єднання підприємств - це господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань (ст. 118 ГКУ).

Об'єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до цього Кодексу та інших законів мають право утворювати об'єднання підприємств. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав. Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання.

Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання.

Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого самоврядування.

Стаття 120 Господарського кодексу визначає організаційно - правові форми об'єднань підприємств, а саме: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. Організаційно - правові форми об'єднань підприємств

Тип підприємства

Визначення

Асоціація

договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації

Корпорація

договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації

Консорціум

тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо)

Концерн

статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності

Порядок відображення в обліку і складання звітності при придбанні інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності визначає П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств".

Це положення розповсюджується на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Але воно не застосовується до операцій щодо об'єднання підприємств, які поєднуються для створення спільного підприємства; перебувають під спільним контролем; поєднуються шляхом злиття.

Для розуміння і правильного застосування П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" необхідно звернути увагу на терміни.

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання.

Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу.

Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Придбання - об'єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій.

Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату.

Частка меншості - частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

При складанні фінансової звітності об'єднання підприємств слід розрізняти форми об'єднання: злиття і придбання, які впливають на показники звітності. Так, об'єднання підприємств через злиття підприємств може здійснюватися через взаємний обмін акціями або створення третього підприємства, що забезпечує одночасно юридичне та економічне об'єднання. У результаті об'єднання інтересів акціонери дочірньої компанії стають акціонерами материнської компанії.

Придбання підприємств передбачає ліквідацію придбаного підприємства або надання придбаному підприємству статусу дочірнього. Якщо придбане підприємство ліквідується, то в цьому випадку здійснюється юридичне об'єднання. Якщо придбаному підприємству надається статус дочірнього, то це економічне об'єднання. Таким чином, різні форми об'єднання підприємств мають певні відмінності (табл. 10.2).

Таблиця 10.2. Відмінності різних форм об'єднання підприємств

Злиття

Умови об'єднання

Придбання

Тільки через обмін акціями або створення третього підприємства

Розрахунки за отримані корпоративні права

Обмін на будь-які активи, випуск акцій або прийняття на себе зобов'язань

Балансова вартість з урахуванням зміни облікової політики (якщо це відбулося)

Оцінювання статей балансу

Справедлива вартість

Спільний розподіл контролю між всіма учасниками

Розподіл контролю

Одне підприємство отримує право контролю над іншим

Не визначається

Гудвіл

Визначається

Відносяться на витрати того періоду, протягом якого вони були здійснені

Витрати, пов'язані з об'єднанням

Включаються до вартості придбання

За період, у якому відбувається злиття і за попередній період

Період, з якого об'єднуються показники фінансової звітності

3 дати придбання, а саме з дати на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця

Ні одна із сторін не може бути визнана як покупець

Визнання покупця

Покупцем визнається підприємство, яке набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств

На показники фінансової звітності впливає оцінка придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, яка визначена П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань

Об'єкти визначення справедливої вартості

Визначення справедливої вартості

1. Цінні папери

Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцінки - експертна оцінка

2. Дебіторська заборгованість

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5% номінальної суми)

3. Запаси

3.1. Готова продукція і товари

Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів

3.2. Незавершене виробництво

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку аналогічної готової продукції

3.3. Матеріали

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання)

4. Основні засоби

4.1. Земля та будівлі Ринкова вартість

4.2. Машини та устаткування

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість - відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

4.3. Інші основні засоби

Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки

5. Нематеріальні активи

Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості - оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи

з наявної інформації

6. Чисті активи або зобов'язання за пенсійними програмами з передбаченими виплатами

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням справедливої вартості будь-яких активів пенсійної програми

7. Податкові активи та зобов'язання

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають унаслідок об'єднання підприємств

8. Поточні та довгострокові зобов'язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні заборгованості, визначеної за відповідними поточними відсотковими ставками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов'язань, якщо різниця між номінальною сумою зобов'язання та дисконтованою сумою є несуттєвою (менше 5% номінальної вартості)

9. Обтяжливі контракти та інші ідентифіковані зобов'язання

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов'язання, визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою

При придбанні підприємства - покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття зобов'язань або випуск акцій.

Контроль вважається отриманим, якщо одне підприємство володіє прямо чи непрямо (через дочірні підприємства), більш ніж половиною голосів іншого підприємства.

Одночасно слід зазначити, що навіть при відсутності такого володіння про наявність контролю свідчить отримане право:

 • • не більше ніж половина голосів згідно з угодою з іншими інвесторами;
 • • здійснювати управління операційною та фінансовою політикою підприємства згідно зі статусом або угодою;
 • • призначати або знімати з посад більшість членів ради директорів (або керуючого органу);
 • • віддавати більшість голосів на зборах ради директорів (або аналогічного керуючого органу).

У разі злиття здійснюється додавання активів і пасивів об'єднаних підприємств без будь-якого їх переоцінювання, але слід пам'ятати, що внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності об'єднання підприємства (наприклад реалізація товарів, оренда майна, надання позик).

Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. Цей гудвіл відображається в першому розділі активі балансу (звіту про фінансовий стан) у рядку 1050 "Гудвіл".

Порядок обліку та списання гудвілу, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.

У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

Об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату обміну) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням.

Придбані покупцем ідентифіковані активи, зобов'язання і непередбачені зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю, крім необоротних активів, утримуваних для продажу, які оцінюються за чистою вартістю реалізації. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту). Коригування справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань, якщо це передбачено угодою про об'єднання, здійснюється протягом 12 місяців з дати придбання за умови, що сума коригування може бути достовірно визначена.

Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), покупець оцінює фінансові інвестиції в об'єкті придбання (раніше утримувану частку у власному капіталі) за їх справедливою вартістю на дату придбання та відображає суму зміни вартості відповідно у складі доходів або витрат.

Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється за наявності ознак можливого зменшення його корисності в порядку, передбаченому П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів" гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат, а вартість негативного гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку.

Покупець визнає лише ті придбані ідентифіковані активи, зобов'язання і непередбачені зобов'язання, які були на дату придбання та якщо їх справедливу вартість можна достовірно оцінити.

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

Якщо на дату придбання або на дату обміну вартість частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання перевищує сукупність витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, то сума перевищення визнається доходом.

Вартість частки чистих активів дочірнього підприємства, що не належить материнському підприємству, відображається материнським підприємством за їх справедливою вартістю.

Відображена в бухгалтерському обліку вартість негативного гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку; сума накопиченої амортизації гудвілу списується зі зменшенням його первісної вартості. По гудвілу амортизація не нараховується.

Після об'єднання підприємств складається фінансова звітність кожним підприємством (індивідуальна) та материнським - за групу підприємств (консолідована).

У Примітках до фінансової звітності за період, в якому відбулося об'єднання підприємства та/або видів їх господарської діяльності, покупцем наводиться така інформація:

 • • назва та загальна характеристика підприємств, що об'єдналися;
 • • дата об'єднання;
 • • інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств та/або видів їх господарської діяльності.

Якщо за звітний період відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), то у Примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

 • • відсоток придбаних акцій з правом голосу;
 • • вартість об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності і опис активів або зобов'язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати. У разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, то необхідно навести інформацію про кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу) і про справедливу вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу) та обґрунтування їх визначення;
 • • характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

У Примітках до фінансової звітності також наводиться інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і кінець року та розкриття інформації про:

 • - накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду;
 • - визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів;
 • - гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу.

У Примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань придбаного підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання.

Об'єднання підприємств - це господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. До організаційно - правових форм об'єднань підприємств належать: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >