< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України

Система споживчої кооперації в обласних та районних центрах має ринки, на яких здійснюється реалізація заготовленої продукції, а також інших продовольчих та непродовольчих товарів, надає послуги підприємцям.

Отже, для здійснення управління діяльністю ринків Постановою Правління Укоопспілки від 28.12.2012 р. № 478 було затверджено звітну форму Інформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України, яка подається разом з фінансовою звітністю.

Метою складання цього звіту є отримання інформації про формування фінансового результату ринків, як специфічної діяльності, яка здебільшого надає послуги.

Цей звіт складається із одного розділу та трьох довідок, які заповнюються за даними бухгалтерського обліку, які відображаються наростаючим підсумком з початку року (за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік) форми №1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) та форми №2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід).

У першій графі цієї звітної форми відображаються назви статей, у другій - код рядка, у третій - інформація за звітний період (в першому розділі та довідці один і на кінець звітного періоду - у довідці два і три).

У першому розділі у рядку 010 зазначається чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг усього за даними рахунку 70 "Доходи від реалізації", окремих субрахунків та аналітичних рахунків до нього. Із загальної суми чистого доходу виділяється у тому числі чистий дохід основного виду діяльності(послуг ринку) та від операційної оренди. З доходу від операційної оренди виділяють дохід від операційної оренди будівель і споруд та від операційної оренди торговельних місць. Як у тому числі наводиться чистий дохід від додаткових видів діяльності, таких як торгівля, ресторанне господарство, виробництво та інші послуги.

Інші доходи включають інший операційних дохід без ПДВ та доходи від фінансової та інвестиційної діяльності на підставі даних рахунків 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи". Із цього доходу виділяється у тому числі дохід від реалізації необоротних активів.

У рядку 030 зазначається загальна сума витрат за даними рахунків 9 класу та їх субрахунками.

Із загатної суми витрат виділяється як у тому числі собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, з якої окремо показується собівартість сільськогосподарської продукції і собівартість товарів виробництва споживчої кооперації.

Витрати на оплату праці з яких виділяється оплата праці адміністративно-управлінського персоналу; витрати на соціальні заходи, на амортизацію необоротних активів, на утримання ринків, від списання штрафів, пені, неустойки, від списання необоротних активів, на внутрішньогосподарські відрахування та в інші витрати, з яких виділяються орендна плата за користування земельною ділянкою, податок на земельні ділянки та інші податки, збори та обов'язкові платежі.

Фінансовий результат до оподаткування - прибуток, розраховується як різниця між сумою отриманого чистого доходу (рядок 010) та сумою понесених витрат (рядок 030). Якщо результатом діяльності є збиток, то він розраховується як різниця між сумою рядка 030 та сумою рядка 010.

Податок на прибуток (рядок 050) розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу та заповнюється за даними бухгалтерського обліку рахунку 98 "Податок на прибуток".

Чистий прибуток (рядок 060) розраховується як різниця між фінансовий результатом до оподаткування (рядок 040) і сумою нарахованого податку на прибуток (рядок 050).

Довідково до цього розділу вказується сума використаного прибутку на благодійну діяльність.

Довідка І "Інформація про розвиток матеріально-технічної бази".

За даними рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається сума коштів як власних, так і запозичених, використаних на розвиток матеріально-технічної бази, з якої як у тому числі виділяються витрати на придбання основних засобів, на будівництво і реконструкцію та ремонти.

Довідка II "Інформація про власний капітал, активи і зобов'язання".

За даними балансу (форма № 1) заповнюється інформація про власний капітал (рядок 090) з виділенням у тому числі статутного та пайового капіталу, а з пайового капіталу виділяються додаткові пайові внески на формування фінансових ресурсів.

У рядку 100 відображається вартість необоротних активів з яких виділяється інформація про основні засоби за залишковою вартістю, первісною вартістю та сумою накопиченого зносу.

У рядку 110 відображається сума оборотних активів, у рядку 120 - довгострокових зобов'язань і забезпечень, а у рядку 130 - поточних зобов'язань і забезпечень.

Довідка III "Інформація про кількість торговельних місць, площу та кількість працівників" (заповнюється за рік) і на відміну від попередніх розділу і довідок для її заповнення використовуються натуральний та трудовий вимірники (одиниці, кв. м, осіб).

У даному розділі заповнюється кількість торгових місць (рядок 140) з яких виділено передача в операційну оренду по кількості одиниць та кв. метрів.

Площа будівель та споруд переданих в операційну оренду (рядок 150 у кв.м).

Загальна площа ринків (рядок 160 у кв.м) з якої виділяється площа виділена під торгівлю (кв. м).

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквівалентів повної зайнятості (рядок 170) з якої виділяється кількість контролерів та рубачів м'яса (осіб).

Дана форма звітності забезпечує органи управління необхідною інформацією щодо ефективності діяльності ринків споживчої кооперації, розвитку матеріально-технічної бази, загальної вартості активів, власного капіталу і зобов'язань, площі та зайнятих працівників.

Інформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України наведено у табл. 12.4.

Таблиця 12.4. Інформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України

Інформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків споживчої кооперації України

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >