< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Лекція 17. Методика складання окремих форм внутрішньогосподарської звітності підприємств

Звіт про обсяги діяльності фізичних осіб-підприємців із числа членів споживчих товариств (торгівля та послуги) (ф. 1-кооп)

У системі споживчої кооперації здійснюється постійний пошук нових форм організації торгівлі, ресторанного господарства і виробничої діяльності. Це потребує накопичення інформації про розвиток таких форм організації бізнесу. Враховуючи це управління бухгалтерського обліку, звітності та корпоративних прав Укоопспілки і управління фінансів, економіки та цін Укоопспілки розробили дві форми звітів, які затверджені Постановою Укоопспілки № 385 від 30.11.2007р, та з 1 січня 2008року введені в дію, для організацій споживчої кооперації України: форма № 1-кооп (споживспілка) та форми № 2-кооп (споживспілка), які погоджені з Держкомстатом України.

Звіт (форма № 1-кооп (споживспілка)) складають фізичні особи-підприємці із числа членів споживчих товариств, що здійснюють діяльність у віддалених, гірських населених пунктах з чисельністю жителів до 500 чоловік з роздрібної торгівлі, ресторанного господарства правлінню споживчого товариства.

Віддаленим населеним пунктом вважається населений пункт, до якого немає дороги з твердим покриттям та відстань до райцентру становить більш як 11 км.

Інформація в даному звіті наводиться інформація про фізичну особу та її місцезнаходження, а також про обсяги роздрібного товарообороту торгової мережі та ресторанного господарства за даними бухгалтерського обліку до рахунку 70 "Доходи від реалізації" в тисячах гривень з одним десятковим знаком та подається щомісячно Правлінню споживчого товариства (табл. 12.5).

Дана форма звітності забезпечує органи управління інформацією про самозайнятість членів споживчих товариств, які працюють як фізичні особо-підприємці, зайняті в торгівлі та ресторанному господарстві, та обсяги їх діяльності.

Таблиця 12.5. Звіт про обсяги діяльності фізичних осіб - підприємців із числа членів споживчих товариств (торгівля та послуги)

Звіт про обсяги діяльності фізичних осіб - підприємців із числа членів споживчих товариств (торгівля та послуги)

Звіт про обсяги діяльності фізичних осіб-підприємців із числа членів споживчих товариств (з виробництва промислової продукції) (ф. 2-кооп)

Звіт (форма № 2-кооп (споживспілка)) складають фізичні особи-підприємці із числа членів споживчих товариств , що здійснюють діяльність з виробництва промислової продукції у віддалених, гірських населених пунктах з чисельністю жителів до 500 чоловік.

Звіт подається щомісячно Правлінню споживчого товариства. У звіті наводиться інформація про обсяг реалізації промислової продукції у відпускних цінах підприємств (тис. грн.) за даними рахунку 70 "Доходи від реалізації" та даними аналітичного обліку, з якого виділяється обсяг реалізації ковбасних виробів і хлібобулочних виробів у центнерах, мінеральних вод та безалкогольних напоїв у декалітрах (дал) (табл. 12.6).

За даними цієї форми звітності органи управління отримують інформацію про самозайнятість членів споживчих товариств, які працюють як фізичні особо-підприємці, зайняті виробництвом промислової продукції, та обсяги їх діяльності.

Таблиця 12.6. Звіт про обсяги діяльності фізичних осіб - підприємців із числа членів споживчих товариств (з виробництва промислової продукції)

Звіт про обсяги діяльності фізичних осіб - підприємців із числа членів споживчих товариств (з виробництва промислової продукції)

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 3-торг)

Спеціалізована статистична звітність "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" форма № 3-торг затверджена Постановою Правління Укоопспілки від 28.12.2012 р. № 478

Дана форма звітності складається щоквартально (за I квартал, I півріччя, 9 місяців) та за рік та подається разом з фінансової звітністю. Вона включає три розділи та одну довідку.

Форму № 3-торг складають та подають підприємства (юридичні особи) роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому для підприємства, інші підприємства, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Якщо підприємство має відокремлений підрозділ на іншій адміністративній території, то звіт для цього підрозділу складається окремо, а звіт для всього підприємства подається без даних цього підрозділу.

Мета складання звіту за формою № 3-торг є одержання всебічної інформації щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, здійснення розрахунків обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного господарства на державному та регіональних рівнях.

При заповненні звіту за формою № 3-торг використовуються дані первинних облікових документів (товарно-транспортних накладних, товарно-грошових звітів, квитанцій установ банків, поштових відділень, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касових книг, книг обліку прийнятих та виданих касиром грошей, журналу обліку нафтопродуктів, які надійшли на автозаправну станцію, акта приймання (здавання) нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС, відомості на один відпуск, змінного звіту АЗС.

Розділ І "Оборот торгової мережі" призначений для подання інформації як про загальний роздрібний товарооборот торгової мережі так і його деталізацію.

Роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) і мережу ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани тощо) усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм господарювання, включаючи торгових посередників, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання за готівку або за наявності заяви працівника на відпуск товару в рахунок оплати праці. Не включається продаж товарів суб'єктам господарювання для виробничої діяльності або подальшого перепродажу незалежно від форми оплати, а також продаж карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного, зв'язку.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі у межах договорів комісії (консигнації).

Договір комісії правочин, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Предметом договору комісії є надання посередницьких послуг в сфері торгового обороту, що передбачають вчинення одного або кількох правочинів, за винятком правочинів, що мають особистий характер. Предметом договору комісії виступає діяльність комісіонера, тобто послуга, що ним надається, а не сам правочин як результат діяльності комісіонера. Предмет же самої комісії — товари, щодо яких здійснюється правочин.

Консигнаціяформа комісійного продажу товару, при якій його власник (консигнант) передає комісіонеру (консигнаторові) товар для реалізації зі складу комісіонера. При цьому товар, що надійшов на склад комісіонера залишається власністю консигнанта до моменту його реалізації. Як правило, якщо товар не реалізується тривалий час (наприклад, більше року), то він повертається назад консигнанту за його рахунок.

До роздрібного товарообороту торгових посередників (дилерів, дистриб'юторів), діяльність яких полягає в зближенні продавців (виробників) та покупців, без придбання товарів посередником, включається обсяг продажу товарів населенню та обсяг наданих послуг (комісійні). Зокрема, при продажу населенню торговими посередниками легкових автомобілів, які вироблені підприємствами на території України, до їх роздрібного товарообороту незалежно від умов оплати включається загальна вартість автомобілів, включаючи комісійні за надані торговими посередниками послуги.

До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск за безготівковим розрахунком із роздрібної мережі і мережі ресторанного господарства:

  • - харчових продуктів закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення;
  • - продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам для харчування екіпажів суден, туристів і пасажирів у суднових ресторанах, геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;
  • - товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.

У рядку 101 "Роздрібний товарооборот торгової мережі" наводиться інформація про роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств, з якого виділяється продаж товарів на умовах консигнації (рядок 201), продаж за безготівковим розрахунком установам, організаціям, підприємствам (рядок 103), передплата (для підприємств зв'язку, рядок 104).

Із загальної суми роздрібного товарообороту торговельної мережі довідково наводиться дві групи інформації. У першій групі інформації наводяться дані про обсяг розрібного продажу через Інтернет (рядок 105), обсяг роздрібного продажу товарів, оплата за які здійснена спеціальними платіжними засобами (платіжними картками, рядок 106) та обсяг роздрібного продажу за договорами банківського кредиту (рядок 107). У другій групі наводяться дані про роздрібний товарооборот у міських поселеннях (рядок 120) та у сільській місцевості (рядок 121).

При продажу пільговим категоріям населення легкових автомобілів з ручним керуванням через торгову мережу,санітарно- гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медтехніки, палива організаціями, що постачають паливо, в товарооборот включається фактично сплачена населенням їх вартість (рядок 101). Вартість цих товарів, що оплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами, відображається у рядку 116.

Розділ II "Товарооборот ресторанного господарства" призначений для подання інформації як про загальний роздрібний товарооборот ресторанного господарства так і його деталізацію.

У рядку 130 "Товарооборот ресторанного господарства" наводиться інформація про продаж купованих товарів і продукції власного виробництва (роздрібний та оптовий продаж продукції власного виготовлення, а також внутрішньосистемний відпуск).

У рядку 131 "Роздрібний товарооборот ресторанного господарства" наводиться інформація про роздрібний товарооборот ресторанного господарства, з якого виділяється продаж купованих товарів (рядок 132) - це товари, що придбані підприємством ресторанного господарства на стороні і продані населенню без усякої обробки; продаж за безготівковим розрахунком (рядок 137); продаж у міських поселеннях (рядок 138) та продаж у сільській місцевості (рядок 139).

Рядок 140 "Реалізація продукції власного виробництва підприємствами ресторанного господарства" визначається як сума роздрібного продажу безпосередньо населенню (рядок 141), продажу оптом і відпуску іншим підприємствам ресторанного господарства та роздрібної торгівлі (рядок 142), а також внутрішньосистемного відпуску (рядок 143) - відпуск своїм структурним підрозділам: магазинам, кіоскам.

Роздрібний продаж безпосередньо населенню продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства (рядок 141) включає:

  • - продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення населенню через обідній зал і буфет цього підприємства, включаючи відпуск обідів додому, а також продаж через магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки, розвізну та розносну мережу, яка належить цьому підприємству ресторанного господарства;
  • - продаж за безготівковим розрахунком готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення лікарняним, профілактичним установам, оздоровчим закладам і закладам відпочинку, соціального забезпечення і освіти для харчування населення, яке вони обслуговують;
  • - продаж продукції пересувних їдалень,які обслуговують працівників сільськогосподарських підприємств на польових станах, лісорозробках, лісосплаві та шляхових машинних станціях.

Оптовий продаж продукції власного виготовлення підприємств ресторанного господарства (рядок 142) - це продаж готових виробів і напівфабрикатів власного виготовлення підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі (магазинам і палаткам), їдальням, ресторанам, буфетам та іншим підприємствам ресторанного господарства.

Запаси продуктів і сировини на кінець звітного періоду підприємств ресторанного господарства (ресторанів, кафе, закусочних, буфетів тощо) відображаються в рядку 150 розділу II.

Розділ III "Продаж і запаси товарів" призначений для подання інформації у вартісному вимірі (тис. грн. з одним десятковим знаком) про роздрібний продаж та інші не документовані витрати у торговій мережі та запаси товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі.

У даному розділі наводиться інформація в розрізі товарних груп.

Розділ III включає інформацію за рядком 299 "Разом продовольчих товарів" та за рядком 398 "Разом непродовольчих товарів".

Рядок 399 "Усього" визначається як сума рядків 299 "Разом продовольчих товарів" та 398 "Разом непродовольчих товарів".

Продаж продовольчих та непродовольчих товарів у роздріб у торговій мережі відображають у графі 1, а запаси товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі відображаються за продовольчими товарами та за непродовольчими товарами у графі 2 у вартісному вимірі.

Додаток до форми 3-торг "Продаж алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів у торговій мережі і ресторанному господарстві"

заповнюється з використанням натуральних (дал, тис. штук) та вартісних вимірників (тис. грн).

У даному додатку подаються назви райспоживспілок чи райспоживтовариств та в розрізі кожної з них наводиться інформація про обсяги продажу алкогольних напоїв (дал, тис.грн), пива (дал, тис. грн), тютюнових виробів (тис. штук, тис. грн).

Інформація по кожному із проданих товарів подається з останні два роки.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 3-торг) наведено в табл. 12.7.

Таблиця 12.7. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >