< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зарубіжна практика подання Звіту про фінансовий стан

У світовій практиці використовують різні варіанти відображення інформації у звіті про фінансовий стан. Так, за форматом подання інформації використовують:

balanced format (балансовий формат), або його ще називають horizontal layout - коли загальна сума активів дорівнює загальній сумі зобов'язань і капіталу:

equity format (капітальний формат), або його ще називають vertical layout - коли різниця між активами і зобов'язаннями, чисті активи, дорівнює капіталу:

За способом подання статей балансу можна застосовувати: account form (форму рахунку) має вид двосторонньої таблиці, в якій активи надані зліва, а зобов'язання і власний капітал справа; або

report form (форму звіту), за якою усі статті активів, зобов'язань і власного капіталу надають послідовно.

Щодо порядку ліквідності активи і зобов'язання відображають або за ступенем збільшення ліквідності (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія), або за ступенем зменшення ліквідності (США, Австралія, Японія).

Особливості подання Звіту про фінансовий стан в США

Хоча американські стандарти, як і міжнародні, не задають єдиного формату балансу, традиційним є балансовий формат за формою звіту з відображенням статей за ступенем зменшення ліквідності. Accounting Research Bulletins № 43 (Бюлетенем бухгалтерських досліджень № 43) надано визначення current / non-current assets та current/ long-term liabilities.

Current assets (поточні активи) - це грошові кошти та активи, які очікується перетворити в грошові кошти, продати або спожити протягом нормального операційного циклу підприємства. У випадку, якщо операційний цикл є меншим за рік, то для визначення поточних активів слід використовувати термін один рік. Інші активи є non-current assets (непоточними активами).

До current liabilities (поточних зобов'язань) слід включати зобов'язання, які мають бути погашені за рахунок поточних активів або за рахунок утворення інших поточних зобов'язань; а також зобов'язання, які очікується погасити протягом року; та зобов'язання, які мають бути виконані за вимогами кредиторів в будь-який час.

Усі інші зобов'язання мають бути класифіковано як long-term liabilities (довгострокові зобов'язання), у тому числі зобов'язання, для погашення якого призначені непоточні активи, або його буде погашено за рахунок утворення довгострокових зобов'язань.

Розділ "Owners' equity" (власний капітал) відображається в залежності від організаційно-правової форми підприємства. Sole proprietorship (індивідуальне приватне підприємство) відображає капітал власника та реінвестований прибуток однією сумою.

Partnership (партнерство) відображає partners' equity (капітал партнерів) як сукупність окремих капіталів власників. Капітал кожного власника формується з врахуванням: вкладеного капіталу партнера; частки заробленого прибутку; заробітної плати, якщо її трактують як зменшення прибутку; відсотків на вкладений капітал, якщо його трактують як позику підприємства; вилучень коштів партнера.

В корпораціях розділ власного капіталу, який називають "Shareholder's Equity " або "Stockholder's Equity " (акціонерний капітал) включає:

contributed capital (вкладений капітал), що складається з: capital stock (номінальний вкладений капітал) - це номінальна вартість випущених акцій; additional paid in capital (додатковий капітал) - це отримані кошти від випуску акцій понад номінал (емісійний дохід), різниці між номіналом і вартістю акцій, які утворюються при викупі акцій, виплаті дивідендів акціями та ін.

retained earnings (нерозподілений чистий прибуток) - це накопичений чистий прибуток за весь час функціонування корпорації, який реінвестовано в господарську діяльність.

other accumulated comprehensive income (інший накопичений сукупний дохід) відображає інші зміни у власному капіталі, крім чистого прибутку та інвестицій / вилучень власників (табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Структура типового Балансу американської корпорації BALANCE SHEET Corporation ABC December 31, 2010

Групування статей

ASSETS

Current Assets

Cash and Cash Equivalents Short-term Investments Receivable Inventories

Raw Materials Work-in-process Finished Goods Prepaid Expenses

Non-current Assets Long-term Investments Property, Plant & Equipment Intangible assets Deferred Charges

АКТИВИ

Поточні активи

Грошові кошти та грошові еквіваленти Короткострокові інвестиції Дебіторська заборгованість Запаси

Сировина і матеріали Незавершене виробництво Готова продукція Передплачені витрати

Непоточні активи

Довгострокові інвестиції Нерухомість, будівлі і устаткування Нематеріальні активи Відкладені витрати

Total Assets

Всього активи

LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY

ЗОБОВ'ЯЗАННЯІ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Current Liabilities

Accounts & Notes Payable Accrued Liabilities Wages Taxes

Interest payable Advances & Deferred Revenues Current Maturity of Long-term Debt

Contingent Liabilities

Long-term Liabilities

Bonds Payable Long-term Notes Payable Pension Liabilities Long-term Leases

Поточні зобов'язання Рахунки і векселя до оплати Нараховані зобов'язання

Заробітна плата Податки

Відсотки до оплати Аванси і доходи майбутніх періодів Поточна частина довгострокової заборгованості

Умовні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання Облігації до оплати Довгострокові векселя до оплати Пенсійні зобов'язання Довгострокові лізингові зобов'язання

Total Liabilities

Всього зобов'язання

Contributed capital

Retained Earnings

3.Other Accumulated Comprehensive Income

Вкладений капітал

Нерозподілений чистий прибуток 3.Інший накоплений сукупний дохід

Total Stockholder Equity

Всього власний капітал

Total Liabilities & Stockholder's Equity

Всього зобов'язання і капітал

За статтею "Cash and Cash Equivalents " (грошові кошти та грошові еквіваленти) відображають грошові кошти компанії, на які немає ніяких обмежень у використанні, короткострокові високоліквідні інвестиції, які легко конвертуються у наперед відомі суми грошових коштів, строк погашення яких складає менш трьох місяців, що забезпечує незначний ризик зміни їх вартості.

За статтею "Short-term Investment" (короткострокові інвестиції) відображають інвестиції в цінні папери (акції або облігації), які обертаються на активному ринку, тобто легко можуть бути придбані або реалізовані; їх придбають з метою інвестування тимчасово вільних грошових коштів. Неринкові цінні папери не можуть визнаватися короткостроковими інвестиціями. В США ринкові цінні папери поділяють на три групи:

trading securities (торгівельні цінні папери або цінні папери, які призначено для перепродажу), це, наприклад, акції і облігації, які придбали з метою перепродажу в близькому майбутньому;

held to maturity securities (цінні папери, які утримують до дати погашення) - це можуть бути облігації, які інвестор має намір та можливість утримувати до дати погашення;

available for sale securities (цінні папери, які можна продати), тобто такі, які не увійшли до першої та другої груп.

Стаття "Receivable" (дебіторська заборгованість) включає рахунки до отримання (так звану торговельну дебіторську заборгованість), векселя до отримання та іншу дебіторську заборгованість. Торговельна дебіторська заборгованість в балансі зменшується на величину резерву сумнівних боргів.

Стаття "Inventories" (запаси) включає запаси сировини і матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції.

Стаття "PrepaidExpenses" (передплачені витрати) - це витрати, які оплачені грошима, але відносяться до майбутніх звітних періодів: страхування, оренда.

Стаття "Long-term Investments " (довгострокові інвестиції) включає:

інвестиції в цінні папери, які компанія має намір утримувати до дати погашення, якщо ця дата не настає протягом наступного звітного року, або в цінні папери, які компанія не має наміру реалізувати протягом наступного звітного року;

інвестиції в залежні компанії (associates) і дочірні компанії (subsidiaries);

основні засоби, які компанія утримує не з метою використання у господарської діяльності, а з метою подальшого перепродажу;

грошові кошти, які зарезервовано для майбутнього використання, зокрема інвестовані в різноманітні фонди (фонд викупу облігацій - для погашення власних випущених облігацій), накопичені для купівлі будівель.

Стаття "Property, Plant & Equipment" (нерухомість, будівлі і устаткування) - це матеріальні активи (земля, будівлі, устаткування), які використовуються в процесі господарської діяльності відносно тривалий час. Оскільки вартість цих активів (крім землі) амортизується, то в балансі їх відображають за залишковою вартістю. До цієї ж групи іноді включають природні ресурси.

Стаття "Intangible assets" (нематеріальні активи) - це необоротні активи, що не мають матеріальної форми, але мають вартість, яка ґрунтується на правах або привілеях власника: патенти, авторські права, "гудвіл (goodwill) " компанії, особливі права на ведення торгової діяльності (franchise), торгові марки.

Стаття "Deferred Charges " (відкладені платежі) - це витрати майбутніх періодів довгострокового характеру (наприклад, оренда плата, яку заплачено на кілька років вперед).

Стаття "Accounts & Notes Payable " (рахунки і векселя до оплати) - це кредиторська заборгованість, що виникає в результаті господарської діяльності підприємства при придбанні запасів, послуг і т.п. Якщо така кредиторська заборгованість оформлена векселем, то її відображають як векселя до оплати.

Стаття "Accrued Liabilities " (нараховані зобов'язання) виникає коли витрати понесені в даному звітному періоді, але сплачені будуть в наступному (з заробітної плати, податків, відсотків).

Стаття "Advances & Deferred Revenues " (аванси і доходи майбутніх періодів) - це грошові кошти, які отримано авансом, в погашення якого в майбутньому потрібно надати товари, роботи чи послуги.

Стаття "Current Maturity of Long-term Debt" (поточна частина довгострокової заборгованості) - це та частина довгострокової заборгованості підприємства, яку потрібно сплатити в наступному звітному періоді за рахунок поточних активів.

Стаття "Contingent Liabilities " (умовні зобов'язання) виникають внаслідок необхідності обліку потенційних збитків, тобто збитків, які можуть виникнути в результаті виникнення майбутніх подій.

Стаття "Bonds Payable" (облігації до оплати) відображає облігації, які випущені компанією на строк більше одного року.

Стаття "Long-term Notes Payable" (довгострокові векселя до оплати) відображає векселя, які випущені компанією на строк більше одного року.

Стаття "Pension Liabilities " (пенсійні зобов'язання) виникає внаслідок того, що компанії звичайно сплачують пенсії своїм робітникам.

Стаття "Long-term Leases " (лізингові зобов'язання) виникає у випадку, коли підприємство орендує непоточні активи на умовах фінансового лізингу. Первісно величина лізингових зобов'язань розраховується як приведена вартість орендних платежів за весь період оренди, а потім зменшується на величину орендних виплат.

У зразку 3.1 надано консолідований звіт про фінансовий стан американської корпорації-конгломерату General Electric Company. У зразку 3.2 надано консолідований баланс американської автомобільної корпорації Chevron. У зразку 3.3 надано баланс американської корпорації Microsoft - виробника програмного забезпечення, фінансовий рік якої, на відміну від перший двох корпорацій, закінчується 30 червня.

Поширеною практикою подання балансів американськими компаніями є підрахунок наприкінці балансів показників: Cash Flow (грошовий потік), Working Capital (робочий капітал), Free Cash Flow (вільний грошовий потік), Invested Capital (інвестований капітал). STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS of CHEVRON CORPORATION

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS of CHEVRON CORPORATION

BALANCE SHEETS of MICROSOFT CORPORATION

BALANCE SHEETS of MICROSOFT CORPORATION


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >