< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості подання Балансу у країнах Європейського Союзу

Згідно з Directive 2013/34/EU (стаття 10) європейським компаніям дозволено обирати на свій вибір одну з двох структур балансу. Перша структура балансу має назву "горизонтальної" (табл. 3.5), а друга - "вертикальною" формат, за якою балансують чисті активи і власний капітал (табл. 3.6). їх загальними особливостями є:

інший підхід до формування структури активів (з п'яти або шести розділів, у тому числі з віднесенням до складу активів неоплаченої частини акціонерного капіталу) та відображення зобов'язань;

використання іншої термінології, відмінної від міжнародної та американської ("fixed assets" замість "non-current assets", "stock" замість "inventories", "debtors" замість "receivables", "creditors" замість "payables" тощо).

Особливістю другої структури балансу є визначення таких розрахункових показників, як чисті поточні активи / зобов'язання та загальні активи за мінусом поточних зобов'язань.

Таблиця 3.5. HORIZONTAL LAYOUT OF THE BALANCE SHEET provided for in article 10 of Directive 2013/34/EU

Particulars

Групування статей

Assets

Активи

A. Subscribed capital unpaid

А. Неоплачений залучений капітал

B. Formation expenses

В. Накопичення витрат

C. Fixed assets

С. Непоточні активи

Intangible assets

Нематеріальні активи

Tangible assets

Матеріальні активи

Financial assets

Фінансові активи

D. Current assets

О. Поточні активи

Stocks

Запаси

Debtors

Дебітори

Investments

Інвестиції

Cash at bank and in hand

Грошові кошти у банку і касі

E. Prepayments and accrued income

Е. Передоплата і нараховані доходи

Capital, reserves and liabilities

Капітал, резерви і зобов'язання

A. Capital and reserves

А. Капітал і резерви

Subscribed capital

Залучений капітал

Share premium account

Емісійний акціонерний дохід

Revaluation reserve

Резерв переоцінки

Reserves

Резерви

Profit or loss brought forward

Прибуток або збиток визнаний наперед

Profit or loss for the financial year

Прибуток або збиток за фінансовий рік

B. Provisions

В. Забезпечення

C. Creditors

С. Кредитори

D. Accruals and deferred income

О. Нарахування і відстрочені доходи


Таблиця 3.6. VERTICAL LAYOUT OF THE BALANCE SHEET provided for in article 10 of Directive 2013/34/EU

Particulars

Групування статей

Subscribed capital unpaid

Formation expenses

Fixed assets

Intangible assets Tangible assets Financial assets

Current assets

Stocks

Debtors

Investments

Cash at bank and in hand

Prepayments and accrued income

Неоплачений залучений капітал

Накопичення витрат

Непоточні активи

Нематеріальні активи Матеріальні активи Фінансові активи

Поточні активи Запаси Дебітори Інвестиції

Грошові кошти у банку і касі

Передоплата і нараховані доходи

F. Creditors: amounts becoming due and payable within one year

6. Кредитори: суми до погашення протягом 1 року

G. Net current assets/liabilities

7. Чисті поточні активи /зобов'язання

H. Total assets less current liabilities

8. Загальні активи мінус поточні зобов'язання

I. Creditors: amounts becoming due and pa able after more than one year

9. Кредитори: суми до погашення протягом більше 1 року

J. Provisions

K. Accruals and deferred income

L. Capital and reserves

Subscribed capital Share premium account Revaluation reserve Reserves

Profit or loss brought forward Profit or loss for the financial year

Забезпечення

Нарахування та відстрочені доходи

Капітал і резерви

Залучений капітал Емісійний акціонерний дохід Резерв переоцінки Резерви

Прибуток або збиток визнаний наперед Прибуток або збиток за фінансовий рік

Використання таких форматів балансу відбувається, як правило, лише материнськими або дочірніми компаніями. Так, у зразку 3.4 наведено за вертикальним форматом баланс англійської материнської компанії TT electronics plc, яка працює у сфері інновацій. Утім у зразку 3.6 наведено консолідований баланс TT electronics plc, який складено вже за міжнародною термінологією.

У зразках 3.5 і 3.7 надано за вертикальним форматом консолідований баланс англійської компанії з роздрібної торгівлі Tesko plc, фінансовий рік якої триває 52 тижня і у 2011 році закінчився 26 лютого, але у зразку 3.5 - баланс складено за європейською термінологією, а у зразку 3.7 - за міжнародною.

У зразку 3.8 та 3.9 наведено баланси європейських компаній складені за горизонтальним форматом: у зразку 3.8 наведено консолідований баланс шведської компанії DUNIAB, яка є відомим європейським постачальником виробів для сервіровки столів; а у зразку 3.9 наведено консолідований звіт про фінансовий стан фінської компанії у галузі телекомунікації Nokia. Nokia на відміну від DUNI AB використала не лише міжнародну термінологію у балансі, але й використала міжнародну назву самого звіту.

COMPANY BALANCE SHEET of TT electronics plc

COMPANY BALANCE SHEET of TT electronics plc

Зразок 3.5. GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

Зразок 3.6. CONSOLIDATED BALANCE SHEET of TT electronics plc

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of TT electronics plc GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of DUNI AB

CONSOLIDATED BALANCE SHEET of DUNI AB Зразок 3.9. CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION of NOKIA CORP

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION of NOKIA CORP


Особливості подання бухгалтерського балансу у Російській Федерації

Згідно Федерального Закону РФ "О бухгалтерском учете" усі організації зобов'язані складати бухгалтерську звітність. До складу бухгалтерської звітності організацій, за виключенням звітності державних організацій, суспільних організацій та їх структурних підрозділів, що не здійснюють підприємницької діяльності віднесено:

  • а) бухгалтерский баланс;
  • б) отчет о прибылях и убытках;
  • в) приложения к ним, предусмотреные нормативными актами;
  • г) аудиторское заключение или заключение ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной ревизии;
  • д) пояснительная записка.

Суспільні організації (об'єднання) та їх структурні підрозділи подають бухгалтерську звітність за спрощеним складом, до якого включено:

  • а) бухгалтерский баланс;
  • б) отчет о прибылях и убытках;
  • в) отчет о целевом использовании полученных средств.

Відкриті акціонерні товариства, банки та інші кредитні організації, страхові організації, біржі, інвестиційні та інші фонди, що створені за рахунок приватних, суспільних та державних внесків, зобов'язані публікувати річну бухгалтерську звітність не пізніше 1 липня наступного календарного року.

Згідно Федерального Закону РФ "О консолидированной финансовой отчетности" усі кредитні організації, страхові організації та інші організації, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж або інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, зобов'язані складати консолідовану фінансову звітність відповідно до ШРБ.

Згідно Положения бухгалтерского учета 4/99 "Бухгалтерская отчетность организаций" до пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки віднесено отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала та ін. ПБУ 4/99 не надає форм бухгалтерської звітності.

Форми бухгалтерської звітності (у тому числі зведеної бухгалтерської звітності) надає приказ Министерства финансов РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций" від 02.07.2010 р., який вступив в силу починаючи з подання річної бухгалтерської звітності за 2011 рік. До 2011 року діяв аналогічний наказ Министерства финансов РФ від 22.07.2003 р.

У зразку 3.9 надано бухгалтерський баланс материнської компанії ОАО "Газпром", основним видом діяльності, якої визначено оптову торгівлю, за 2010 рік.

У зразку 3.10 надано зразок бухгалтерського балансу РФ, який вступив в силу починаючи з 2011 року. Основною відмінністю нового бухгалтерського балансу є суттєве зменшення рядків та відсутність їх номерів.

Зразок бухгалтерського балансу РФ


Терміни і поняття

total assets (сукупні активи)

net worth (нетто-капітал)

capital employed (інвестований капітал)

working capital (робочий капітал)

current assets (поточні активи)

non-current assets (непоточні активи)

current liabilities (поточні зобов'язання)

non-current liabilities (непоточні зобов'язання)

operating cycle of an entity (операційний цикл суб'єкта господарювання)

property, plant and equipment (нерухомість і устаткування)

investment property (інвестиційна власність)

intangible assets (нематеріальні активи)

financial assets (фінансові активи)

investments accounted for using the equity method (інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі)

biological assets (біологічні активи)

inventories (запаси)

trade and other receivables (торговельна та інша дебіторська заборгованість)

cash and cash equivalents (грошові кошти та їхні еквіваленти)

assets classified as held for sale (активи, які призначено для продажу)

assets for current tax (поточні податкові активи)

deferred tax assets (відстрочені податкові активи)

trade and other payables (торговельна та інша кредиторська заборгованість)

provisions (забезпечення) financial liabilities (фінансові зобов'язання)

liabilities for current tax (поточні податкові зобов'язання)

deferred tax liabilities (відстрочені податкові зобов'язання)

liabilities classified as held for sale (зобов'язання, які утримувані для продажу)

non-controlling interests, presented within equity (частка міноритарних акціонерів)

issued capital and reserves attributable to owners of the parent (випущений капітал і резерви, що відносяться до материнської компанії)

goodwill (гудвіл)

business combination (об'єднання бізнесу)

business (бізнес)

balanced format (балансовий формат)

equity format (капітальний формат)

account form (форму рахунку)

report form (форму звіту)

trading securities (торгівельні цінні папери або цінні папери, які призначено для перепродажу)

held to maturity securities (цінні папери, які утримують до дати погашення)

available for sale securities (цінні папери, які можна продати)

prepaid expenses (передплачені витрати)

deferred charges (відкладені платежі)

contingent liabilities (умовні зобов'язання)

contributed capital (вкладений капітал)

retained earnings (нерозподілений чистий прибуток)

other accumulated comprehensive income (інший накопичений сукупний дохід)

net current assets /liabilities (чисті поточні активи /зобов'язання)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >