< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД І ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ


Міжнародні вимоги до Звіту про сукупний дохід

Statement of comprehensive income (звіт про сукупний дохід) надає інформацію про усі доходи і витрати компанії за період. Традиційно operating or trading profit (операційний або торговельний прибуток) розподіляється у певній послідовності: кредиторам, державі, акціонерам (рис. 4.1).

Послідовність розподілу прибутку

Рис. 4.1. Послідовність розподілу прибутку

Тому користувачів Звіту про сукупний дохід цікавить інформація про чотири показники прибутку:

profit before interest and tax (PBIT) прибуток до вирахування відсотків і податків;

profit before tax (PBT) прибуток до вирахування податків;

profit after tax (PAT) прибуток після вирахування податків;

retained earning (RE) нерозподілений прибуток.

Для оцінки ефективності діяльності компаній найбільш важливими визнають два фінансові коефіцієнти: віддача сукупних активів та віддача власного капітал:

Згідно з IAS 1 total comprehensive income (загальний сукупний дохід) - зміна в капіталі протягом періоду в результаті операцій і подій, інших ніж зміни в результаті операцій з власниками. Загальний сукупний дохід включає усі компоненти прибутку або збитку та іншого сукупного доходу.

Profit or loss (прибуток або збиток) - загальна сума доходу за вирахуванням витрат, за винятком компонентів іншого сукупного доходу.

Визначення загального сукупного доходу та прибутку або збитку згідно з ІAS 1

Рис. 4.2. Визначення загального сукупного доходу та прибутку або збитку згідно з ІAS 1

Other comprehensive income (інший сукупний дохід) включає статті доходу і витрат (у тому числі коригування щодо перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як того вимагають IFRS.

Reclassification adjustments (коригування перекласифікації) - суми, що перекласифікують до прибутку або збитку у поточному періоді, які були визнані в іншому сукупному доході у поточному або попередньому періодах.

Згідно з IAS 1 компонентами other comprehensive income (іншого сукупного доходу) є (рис. 4.3):

зміни у надлишку переоцінки (див. IAS 16 та IAS 38);

актуарні прибутки та збитки за програмами з визначеними виплатами, визнаними відповідно до IAS 19 "Виплати працівникам";

прибутки та збитки, що виникають внаслідок переведення фінансової звітності закордонної господарської одиниці (див. IAS 21);

прибутки та збитки від інвестицій в інструменти власного капіталу, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході відповідно до IFRS 9 "Фінансові інструменти";

ефективна частка прибутків та збитків за інструментами хеджування при хеджуванні грошових потоків (див. IAS 39);

для окремих зобов'язань, призначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, величина зміни справедливої вартості, що відноситься до змін кредитного ризику зобов'язання (див. IFRS 9).

У звіті про сукупний дохід має бути відображено розподіл:

profit or loss for the period (прибутку або збитку за період) між:

non-controlling interests (неконтрольованою часткою) і

owners of the parent (власниками материнської компанії);

total comprehensive income for the period (загального сукупного доходу за період) між:

non-controlling interests (неконтрольованою часткою) і

owners of the parent (власниками материнської компанії).

Компоненти іншого сукупного доходу згідно з IAS 1

Рис. 4.3. Компоненти іншого сукупного доходу згідно з IAS 1

Суб'єкт господарювання може надати інформацію про усі статті доходів і витрат, визнані за період:

(а) в одному statement of comprehensive income (звіті про сукупний дохід)

або

(b) в двох звітах: income statement (звіті про доходи), що надає компоненти прибутку або збитку, і другому звіті - statement of comprehensive income (звіті про сукупний дохід), що починається з прибутку або збитку і містить компоненти іншого сукупного доходу (рис. 4.4).

Подання звітів про сукупний дохід згідно з ІAS 1

Рис. 4.4. Подання звітів про сукупний дохід згідно з ІAS 1

Суб'єкт господарювання зобов'язаний відображати суми податку на прибуток по кожному компоненту іншого сукупного доходу, включаючи рекласифікацію, або у звіті про сукупний дохід, або у примітках.

Звіт про сукупний дохід має містити як мінімум низку статей, які відображують окремі суми відповідних показників (табл. 4.1). Утім суб'єкт господарювання зобов'язаний подати й додаткові статті та проміжні підсумки, якщо таке подання є необхідним для розуміння отриманих фінансових результатів.

Таблиця 4.1. Мінімальний перелік статей Звіту про сукупний дохід згідно з IAS1

Line items

Статті

  • (a)
  • (aa)

Revenue

gains and losses arising from the derecognition of financial assets measured at amortized cost

Виручка

доходи або збитки, що виникають від визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою вартістю

(b)

Financial costs

Фінансові витрати

(c)

Share of the profit and loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method

Частка прибутку і збитку від асоційованих компаній та спільної діяльності, що обліковується за методом капіталу

(ca)

if a financial asset is reclassified so that it is measured at fair value, any gain or loss arising from a difference between the previous carrying amount and its fair value at the reclassification date

якщо фінансовий актив перекласифіковано так, що його оцінено за справедливою вартістю, будь-який дохід або збиток, що виникає від різниці між попередньою сумою і його справедливою вартістю на дату перекласифікації

(d)

Tax expense

Витрати на податок

(e)

A single amount comprising the total of: the post-tax profit or loss of discontinued operations and

the post-tax gain or loss recognized on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal groups constituting the discontinued operation

Окрема сума, яка складається з: прибутку або збитку від припиненої діяльності після оподаткування та прибутку або збитку від вибуття активів або груп вибуття внаслідок припиненої діяльності визнаних за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на реалізацію і оподаткування

(f)

Profit or loss

Прибуток або збиток

(g)

Each component of other comprehensive income classified by nature (excluding amounts in (h))

Кожний компонент іншого сукупного доходу, класифікований за змістом (за виключенням сум (И))

(h)

Share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method

Частка іншого сукупного доходу від асоційованих і спільних підприємств, що обліковується за методом капіталу

(i)

Total comprehensive income

Загальний сукупний дохід

У звіті про сукупний дохід дозволяється використовувати іншу термінологію, наприклад, замість терміну "profit or loss" можна використати термін "net income".

Згідно IAS 18 revenue from the sale of goods (виручка від продажу товарів) має визнаватися в разі задоволення всіх таких умов:

суб'єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;

за суб'єктом господарювання не залишається ані подальша участь керівництва у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;

суму виручки можна достовірно оцінити;

ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди;

витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Оскільки надання послуг, як правило, передбачає виконання суб'єктом господарювання завдання, узгодженого в контракті, протягом одного або кількох періодів, то revenue from the rendering of services (виручка від надання послуг) може бути визнаний у разі задоволення таких умов:

можна достовірно оцінити суму виручки;

існує ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією;

можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;

можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Вимоги до визнання revenue from the construction contracts (виручки від будівельних контрактів) залежать від виду будівельного контракту (контракт із фіксованою ціною чи контракт із ціною "витрати плюс") і визначені IAS 11.

Revenue from the use by other of entity assets (виручка від використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами) включає:

interest (відсотки) - плата за використання грошових коштів чи еквівалентів грошових коштів або сум, заборгованих суб'єктові господарювання;

royalties (роялті) - плата за використання довгострокових активів суб'єкта господарювання, наприклад, патентів, торгових знаків, авторського права та комп'ютерних програм;

dividends (дивіденди) - розподіл прибутку власникам інвестицій у капітал пропорційно до їхнього володіння капіталом певного класу.

Вимогами до визнання виручки від використання активів іншими суб'єктами господарювання є:

існує ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходитимуть до суб'єкта господарювання;

можна достовірно оцінити суму виручки.

При цьому відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотку, роялті - на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди; дивіденди - коли встановлюється право акціонерів на отримання виплати.

Залежно від того, яка інформація є більш доречною для аналізу витрат, дозволено два підходи до групування витрат у Звіті про сукупний дохід: за характером витрат або за функціями витрат. Першою формою подання витрат є метод "nature of expenses" (характеру витрат), за яким витрати суб'єкта господарювання не перерозподіляються за їх функцією на підприємстві (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Класифікація витрат у Звіті про сукупний дохід за характером витрат

Класифікація витрат у Звіті про сукупний дохід за характером витрат

Другою формою подання витрат є метод "function of expenses " (функції витрат) або "cost of sales" (собівартості продаж), за яким витрати групують відповідно до їх функції. Суб'єкти господарювання, які використовують цей метод відображають, як мінімум, окремою статтею собівартість продаж (табл. 4.3). Таке подання витрат є більш інформативним для користувачів, але й водночас розподіл витрат за функціями може бути в певній мірі довільним.

Таблиця 4.3. Класифікація витрат у Звіті про сукупний дохід за функцією витрат

Класифікація витрат у Звіті про сукупний дохід за функцією витрат

Обрання методу залежить від галузевих чинників та виду суб'єкта господарювання. Але оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, у випадку подання витрат за функціями, вимагається додатково розкривати інформацію й про характер витрат, включаючи employee benefits expense (витрати на виплати працівникам) та depreciation and amortization expense (витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів).

При підготовці консолідованого Звіту про сукупний дохід материнська компанія об'єднує свій звіт про сукупний дохід зі звітами усіх її дочірніх компаній шляхом додавання показників за подібними статтями доходів і витрат. При цьому доходи і витрати дочірніх компаній включаються до консолідованого звіту про сукупний дохід за звітний період з дати придбання або до дати, коли материнська компанія припинила свій контроль за дочірньою компанією.

Внутрішньогрупові операції, в тому числі доходи, витрати та дивіденди методом елімінування виключаються повністю. Прибутки та збитки, що виникають у результаті внутрішньогрупових операцій, таких як запаси або основні засоби, також елімінують.

Приклад 4.1

Між материнською і дочірньою компанією, яка залежить на 100 % від материнської, здійснено такі угоди:

материнська компанія продала дочірній компанії товари за собівартістю на суму $ 120 000;

дочірня компанія виплатила за внугрішньофірмовим кредитом материнській компанії відсотки $ 2 000.

Робоча таблиця для складання консолідованого Звіту про сукупний дохід

Parent's

Subsidiary's

statement of

comprehensive

income

Елімінування

Consolidated

Line items

statement of

statement of

comprehensive

Дебет

Кредит

comprehensive

income

income

Revenue

430 000

200 000

120 000

510 000

(виручка) Other income

60 000

10 000

2 000

68 000

(інші доходи) Total income

490 000

210 000

578 000

Cost of sales

210 000

150 000

120 000

240 000

(собівартість реалізації) Other expenses

140 000

50 000

2 000

188 000

(інші витрати) Total expenses

350 000

200 000

428 000

Profit before tax

140 000

10 000

122 000

122 000

150 000

(прибуток до оподаткування)

На практиці розмір консолідованого прибутку залежить від методу об'єднання компаній: за методом придбання прибуток є меншім ніж за методом об'єднання інтересів, оскільки у випадку придбання акцій дочірньої компанії за ціною вищою номінальної вартості, слід амортизувати переоцінену вартість основних засобів та гудвіл.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >